Instrukcje: Jednostki

Instrukcje dla aplikacji Jednostki są wspólne dla aplikacji w formie tabel, które zostały opisane w tym dokumencie.

Niniejszy dokument opisuje sposoby postępowania dotyczące obsługi aplikacji w formie tabel na przykładzie aplikacji Jednostki. Sposoby postępowania zawierają kroki instruktażowe dotyczące np. tworzenia lub edycji danych oraz warunków wstępnych. W dokumencie opisane są następujące sposoby postępowania:

 • Dodawanie danych obiektu
 • Duplikacja danych obiektu
 • Edycja danych obiektu
 • Wstawianie znacznika usuwania danych obiektu
 • Usuwanie znacznika usuwania danych obiektu
 • Usuwanie danych obiektu

Dodawanie danych obiektu

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
Przykład aplikacji w formie tabeli, aplikacja Jednostki
 1. Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli
 2. Po wybraniu przycisku [Dodaj] w tabeli pojawi się nowy wiersz z możliwością określenia poszczególnych wartości w kolumnach
 3. Określ identyfikację nowego obiektu(w kolumnieJednostka)
 4. Wprowadź opis dla nowego obiektu (w kolumnieOznaczenie)
 5. W razie potrzeby wypełnij pozostałe dane dla obiektu
 6. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli

Duplikacja danych obiektu

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
 2. Wybierz obiekt, dla którego dane zostaną zduplikowane: w nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie obiektu według kryteriów dostępnych w nagłówku
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli
 4. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie obiekty spełniające dane kryteria wyszukiwania
 5. Wybierz wiersz w tabeli, dla którego zostaną zduplikowane dane dla wskazanego obiektu
 6. Naciśnij przycisk [Dodaj] à [Duplikuj] na standardowym pasku symboli
 7. Zostanie dodany nowy wiersz tabeli w obszarze roboczym
 8. Określ identyfikację nowego obiektu (w kolumnie Jednostka)
 9. W razie potrzeby zmień oznaczenie i dane wskazanego obiektu
 10. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Edycja danych obiektu

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
 2. Otwórz obiekt, dla którego dane zostaną edytowane: w nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie obiektu spełniającego dane kryteria wyszukiwania
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli
 4. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie obiekty spełniające dane kryteria wyszukiwania
 5. Wybierz wiersz w tabeli, dla którego zostaną edytowane dane dla wskazanego obiektu
 6. Wprowadź zmiany dla obiektu.
 7. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
  Uwaga
  Po zapisaniu, identyfikator obiektu nie podlega edycji.

Wstawianie znacznika usuwania danych obiektu

Warunki wstępne

Dane obiektu nie posiadają znacznika usuwania. Aby usunąć obiekt, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia w systemie dla danej jednostki biznesowej.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
 2. Otwórz obiekt, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania: w nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie obiektu spełniającego dane kryteria wyszukiwania
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli
 4. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie obiekty spełniające dane kryteria wyszukiwania
 5. Wybierz wiersz w tabeli, dla którego zostanie wstawiony znacznik usuwania
 6. Naciśnij przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli

Dane obiektu zostaną oznaczone do usunięcia, a następnie zapisane.

Usuwanie znacznika usuwania danych obiektu

Warunki wstępne

Dane obiektu nie posiadają znacznika usuwania.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
 2. Otwórz obiekt, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania: w nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie obiektu spełniającego dane kryteria wyszukiwania
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli
 4. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie obiekty spełniające dane kryteria wyszukiwania
 5. Wybierz wiersz w tabeli, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania
 6. Naciśnij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli

Usuwanie danych obiektu

Obiekt można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest już używany w systemie.

Warunki wstępne

Aby usunąć obiekt, użytkownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia w systemie dla danej jednostki biznesowej. Obiekt nie może być dłużej używany w systemie.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację w formie tabeli (np. aplikację Jednostki)
 2. Otwórz obiekt, który chcesz usunąć: w nagłówku aplikacji możliwe jest wyszukanie obiektu spełniającego dane kryteria wyszukiwania
 3. Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli
 4. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie obiekty spełniające dane kryteria wyszukiwania
 5. Zaznacz wiersze w tabeli dla obiektów, które chcesz usunąć
 6. Naciśnij przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli
 7. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem: Czy na pewno chcesz usunąć?
 8. Wybierz przycisk [Tak] w oknie dialogowym

Wiersze w tabeli zostaną usunięte.

Czy ten artykuł był pomocny?