Instrukcje: Szablony artykułów

Artykuł zawiera instrukcje obsługi aplikacji Szablony artykułów, które mogą zostać użyte np. do dodawania lub edycji szablonu artykułu.

Dodawanie nowego szablonu

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów w widoku Podstawowe
 2. Naciśnij przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli. Otwarte zostanie okno dialogowe Nowy artykuł.
 3. W oknie dialogowym należy wybrać artykuł typu Materiał i typ materiału Artykuł magazynowy.
 4. Naciśnij przycisk [OK], aby zatwierdzić.
 5. W polu Szablon artykułu w nagłówku wprowadź numer identyfikatora.
 6. Wprowadź oznaczenie szablonu w polu o tej samej nazwie.
 7. Wprowadź w razie potrzeby klasyfikacje w polu o tej samej nazwie, dalsze dane lub przypisać nowe zastosowania.
 8. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Nie można dodać szablonów artykułów dla różnych wariantów artykułu. Powiązany artykuł referencyjny jest szablonem dla wariantu.

Usuwanie szablonu

Szablon artykułu może zostać usunięty w całości lub oznaczony znacznikiem usuwania.

Wstawianie znacznika usuwania do szablonu artykułu

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon artykułu, dla którego chcesz wstawić znacznik usuwania.
 3. Naciśnij przycisk[ Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania jest dodany do szablonu artykułu.

Zmiana została zapisana.

Usuwanie szablonu artykułu

Warunki wstępne

Szablon artykułu można usunąć tylko wtedy, gdy użytkownik posiada uprawnienia administracyjne.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon artykułu, który ma zostać usunięty.
 3. Naciśnij przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli.

Pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem. Po potwierdzeniu szablon artykułu zostanie usunięty.

Usuwanie znacznika usuwania szablonu artykułu

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon artykułu, dla którego ma zostać usunięty znacznik usuwania.
 3. Naciśnij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.

Znacznik usuwania dla szablonu artykułu został usunięty.

Zmiana została zapisana.

Dodawanie nowego zastosowania artykułu

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów w widoku Podstawowe.
 2. Otwórz szablon artykułu, do którego przypisane ma zostać nowe zastosowanie.
 3. Na standardowym pasku symboli wybierz widok zastosowanie, który chcesz przypisać.
  Uwaga
  Jeżeli widok nie jest dostępny do wyboru, oznacza to, że widok nie może być otwarty w wybranej organizacji lub zastosowanie nie jest w ogóle przypisane. Pierwsze przypisanie zastosowania może się odbyć tylko z poziomu mandanta.
 4. W razie potrzeby należy zmienić dane.
 5. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Zmiana organizacji

 1. W panelu nawigacyjnym przejdź do zakładki Struktura organizacyjna. Wyświetlane tu są wszystkie organizacje, do których użytkownika posiada uprawnienia.
 2. Kliknij dwukrotnie organizację, do której ma nastąpić przełączenie.

System wyświetli dane wybranej organizacji.

Uwaga
Jeżeli aktualnie otwarty jest widok inne niż Podstawowe przed wyborem organizacji, to system przełączy się do widoku Podstawowe, jeżeli wybrana organizacja nie korzystała jeszcze z tego widoku.

Przejmowanie danych dla wybranej organizacji

Warunki wstępne

Ta funkcjonalność istnieje tylko w środowisku wielofirmowym lub jeżeli Uprawnienia do treści są aktywne w środowisku jednofirmowym.

Instrukcja

 1. Otwórz aplikację Szablony artykułów i przełącz się do widoku wybranego zastosowania.
 2. Otwórz szablon artykułu, który ma zostać przejęty.
 3. Wybierz organizację, dla której ma zostać przejęte zastosowanie.
 4. Naciśnij przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku symboli.
 5. Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.

Dane zastosowania zostaną przejęte dla wybranej organizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?