Ustawienia aplikacji typu Raport

Aplikacje typu Raport umożliwiają generowanie raportów dotyczących obiektów systemu w określonym zakresie.

Raporty mogą zostać wydrukowane, przesłane faksem, mailem lub wygenerowane do pliku (np.Excel).

Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika na dolnej zakładce Eksport danych. Ustawienia te można zdefiniować dla wybranej bazy danych i wybranego użytkownika.

Raporty składają się z sekcji Parametry i Ustawienia.

Sekcja Parametry określa zawartość raportu. W artykule zostanie opisana sekcja Ustawienia, która określa sposób wydania raportu.

Sekcja Ustawienia

Ustawienia każdego raportu umożliwiają określenie w jaki sposób raport ma zostać wygenerowany (jako e-mail lub plik). Dla każdego wybranego medium dostępne są odrębne ustawienia.

Sekcja zawiera następujące pola:

 • Język – język wydania raportu. Wartością domyślną jest oryginalny język raportu.

Pole pozwala określić w jakim języku mają zostać wydane zarówno kolumny, sekcje samego raportu jak i oznaczenie samego obiektu, (np. artykułu sprzedaży) jeśli zostało zdefiniowane w wybranym języku.

Wskazówka
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach wspieranych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, oznaczenia itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest język zastępczy, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła – pole pozwala określić, czy wiersze raportu wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie aktualnie wybranego tematu w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać sposób w jaki raport zostanie wydany. Dostępne opcje:
  • Drukarka
  • Faks
  • E-mail
Wskazówka
Zestaw kolejnych dostępnych pól zależy od ustawień wybranego medium.

Dla opcji Drukarka dostępne są ustawienia:

 • Drukarka – pozwala wybrać jedną z dostępnych drukarek za pomocą przycisku [Pomoc uzupełnienia wartości]
 • Podajnik papieru 1 strona – w tym polu można zdefiniować podajnik do papieru dla pierwszej strony. Wartości dostępne w polu zależą od wybranej drukarki. Jeśli pole nie jest aktywne, przyjmuje ono wartość Wybierz automatycznie i nie jest dostępne do edycji.
Wskazówka
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
 • Podajnik papieru – za pomocą tego pola można wybrać kasetę, z której drukarka będzie czerpać papier. Wartości dostępne w polu zależą od wybranej drukarki.
Wskazówka
Opcja Podajnik papieru jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki jest możliwość wyboru podajnika do papieru.
 • Format – z rozwijanej listy można wybrać format, w którym zostanie wydrukowany raport. Opcje:
  • A5
  • A4
  • A3
  • Letter
Wskazówka
Dostępność wartości w tym polu zależy od wybranej drukarki.
 • Dwustronnie – pole określa, czy wydruk ma być jednostronny (wartość podpowiadana domyślnie) czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi. Jeśli pole nie jest aktywne przyjmuje wartość Jednostronnie bez możliwości zmiany.
Wskazówka
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – z listy rozwijanej można wybrać orientację wydruku. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku. Dostępne opcje:
  • Format poziomy
  • Format pionowy
  • Format poziomy obrócony o 180 stopni
  • Format pionowy obrócony o 180 stopni
 • Liczba kopii – pozwala określić liczbę kopii wydruku. Pole należy uzupełnić ręcznie. Jeśli pole jest nieaktywne, przyjmuje automatycznie wartość 1 i nie jest dostępne do edycji.
Wskazówka
Edycja pola jest możliwa, jeśli ustawienia wybranej drukarki na to pozwalają.
 • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii czy według strony
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Wg strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Wg kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
Wskazówka
Dostępność tego ustawienia zależy od wybranej drukarki.
 • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
Wskazówka
Dostępność tego ustawienia oraz jego wartości zależy od wybranej drukarki.
 • Kolor– umożliwia wybór wydruku w kolorze lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
Wskazówka
Dostępność tego ustawienia zależy od wybranej drukarki.
 • Priorytet– parametr określa kolejność wydruku raportów w tle według nadanego im priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1 – najwyższy do 9 – najniższy.
 • Przekierowanie raportu– pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne opcje:
  • Nie – raport zostanie wydrukowany, ale nie zostanie zapisany ani przekierowany (pola Folder, Nazwa pliku, Typ pliku, Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka klienta są nieaktywne)
  • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku (pola Folder, Nazwa pliku i Typ pliku są aktywowane)
  • Do pliku i wydruk – raport zostaje zapisany w pliku i wydrukowany (pola Folder, Nazwa pliku i Typ pliku są aktywowane)
  • Do pliku i na drukarkę klienta – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta (pola Folder, Nazwa pliku, Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka klienta są aktywowane)
Wskazówka
Dostępność opcji w polu zależy od możliwości wybranej drukarki.
 • Folder(pole dostępne po wybraniu opcji przekierowania raportu do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport
 • Nazwa pliku(pole dostępne i obowiązkowe po wybraniu wartości Do pliku lub Do pliku i na drukarkę klienta w polu Przekierowanie raportu) – umożliwia wprowadzenia nazwy dla generowanego pliku
 • Typ pliku(pole dostępne po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie raportu) – umożliwia wybór typu generowanego pliku. Dla wartości Do pliku i na drukarkę klienta w polu Przekierowanie raportu pole przyjmuje automatycznie wartość zgodną z ustawieniami drukarki i nie podlega edycji.
 • Okno dialogowe wydruku klienta– umożliwia ustawienie okna dialogowego klienta. Dostępne opcje:
  • Nie pokazuj
  • Pokaż
 • Drukarka klienta– umożliwia wskazanie ścieżki UNC, która ma zostać użyta podczas przekierowania na drukarkę klienta

Dla opcji Faks dostępne są ustawienia:

 • Faks(pole obowiązkowe) – za pomocą listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości] umożliwia wybranie jednego z dostępnych faksów
 • Identyfikator nadawcy– dane nadawcy faksu
 • Sekwencja znaków kontrolnych– ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu ERP.
 • Nr faksu– numer urządzenia odbiorczego
 • Temat– tytuł faksu
 • Format – z rozwijanej listy można wybrać format, w którym zostanie wydrukowany raport. Dostępność wartości w tym polu zależy od wybranej drukarki.
 • Priorytet raportu– parametr określa kolejność wysyłki raportów według nadanego im priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9– najniższy.
 • Rozdzielczość– w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu. Dostępne opcje:
  • Normalny
  • Pion
  • Projekt
  • 200×1.200 dpi
  • 600×600 dpi
Wskazówka
Dostępność tego ustawienia oraz jego wartości zależy od wybranego faksu.
 • Dwustronnie – pole określa, czy wydruk ma być jednostronny (wartość podpowiadana domyślnie) czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk wzdłuż dłuższej lub krótszej krawędzi. Jeśli pole nie jest aktywne przyjmuje wartość Jednostronnie bez możliwości zmiany.
Wskazówka
Opcja dostępna w sytuacji, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
 • Orientacja wydruku – z listy rozwijanej należy wybrać orientację wydruku. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
 • Wysyłanie– należy wybrać, czy dokument ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
 • Czas wysłania– czas w jakim dokument ma zostać przesłany

Dla opcji E–mail dostępne są ustawienia:

 • Bramka e–mail(pole obowiązkowe) – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, za pomocą której odbędzie się wysłanie dokumentu
 • Nadawca(pole obowiązkowe) – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym zalogowanego użytkownika.
 • Odpowiedź do– adres mailowy który podpowie się odbiorcy e-maila podczas tworzenia odpowiedzi. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż odbiorca wiadomości.
 • Odbiorca(pole obowiązkowe) – adres/adresy mailowe odbiorców wiadomości e-mail
 • DW– w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
 • UDW– w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców oraz nadawcy wiadomości.
 • Temat– temat wiadomości e-mail
 • Tekst– treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
 • Załącznik– pole pozwala zdecydować o sposobie wysłania raportu. Dostępne opcje:
  • Załącz
  • Wprowadź

Gdy pole jest nieaktywne przyjmuje wartość Wprowadź bez możliwości zmiany.

Wskazówka
Pole dostępne w zależności od ustawień bramki e-mail.
 • Typ pliku– z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku raportu, który zostanie wysłany mailem. Wartości w polu są zależne od wybranej bramki e-mail, dostępne są między innymi:
  • Crystal Reports (*.rpt)
  • Microsoft Excel (*.xls)
  • Microsoft Word (*.doc)
  • PDF (*.pdf)
  • Tekst (*.txt)
  • XML (*.xml)
 • Priorytet– parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1 – najwyższy, 9 – najniższy

Urządzenia umożliwiające przesyłanie raportów można definiować w aplikacji Urządzenia.

Wygenerowane raporty można zweryfikować w aplikacji Raporty.

Czy ten artykuł był pomocny?