Konfiguracja – powiadomienia mailowe i SMS

Powiadomienia mailowe

Za pośrednictwem aplikacji istnieje możliwość wysyłania powiadomień mailowych z tytułu różnych akcji np. informujących przełożonego (kierownika i jego zastępców) o tym, że podwładny zaplanował urlop. Następnie do pracownika może być wysłany e-mail informujący o tym, czy zaplanowany urlop został zatwierdzony, czy usunięty.

Aby korzystać z powiadomień mailowych należy w Konfiguracji wskazać skrzynkę pocztową, która będzie realizować wysyłkę powiadomień. Skrzynka pocztowa musi być skonfigurowana w bazie danych systemu ERP w Konfiguracji programu / CRM / Konta e-mail. Należy przypisać do niej operatora wskazanego dla zapisów z aplikacji Comarch HRM.

Adresy mailowe pracowników, na które mają być wysyłane powiadomienia powinny zostać uzupełnione w bazie danych Systemu ERP z poziomu formularza danych kadrowych w sekcji Dane dotyczące Comarch HRM . Ich poprawność można zweryfikować w aplikacji Comarch HRM w sekcji Pracownicy > Lista pracowników.

Powiadomienia mailowe są wysyłane ze wskazanej skrzynki pocztowej w sytuacji, kiedy w aplikacji Comarch HRM jest zaznaczony odpowiedni suwak oraz wykonana jedną z poniższych akcji:

 • Generowanie danych dostępowych – wygenerowanie danych dostępowych oraz hasła dla Użytkownika/ reset hasła przez administratora. Powiadomienie otrzymuje Użytkownik dla którego zostały wygenerowane dane dostępowe.
 • Delegacja – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja delegacji.
 • Delegacja – zatwierdzenie – zatwierdzenie delegacji.
 • Delegacja – usunięcie – usunięcie delegacji.
 • Dokumenty pracownika – pobranie – pobranie dokumentu przez pracownika z sekcji Moje dokumenty. Powiadomienie otrzymuje kierownik oraz jego zastępcy.
 • e-Teczka – dodanie dokumentu – dodanie w Comarch HRM dokumentu do e-teczki przez samego pracownika lub przez kierownika dla jego podwładnego. Mail jest wysyłany tylko na adres wskazany w tym miejscu. Pracownik, ani kierownik nie są informowani mailowo o dodaniu nowego dokumentu.
 • Intranet – nowy dokument – dodanie dokumentu w Intranecie. Parametr domyślnie zaznaczony. Przy takim ustawieniu po dodaniu dokumentu w intranecie zależnie od wskazanej dostępności zostanie wysłane powiadomienie mailowe do:
  • wszystkich pracowników jeśli wskazano opcję Publiczny,
  • wszystkich pracowników wybranego centrum oraz (zależnie od zaznaczenie opcji Z podcentrami) również do pracowników centr podległych,
  • na dodatkowy adres mailowy.
 • Intranet – pobranie dokumentu – pobranie dokumentu przez pracownika. Na adres kierownika (zastępcy) oraz na ewentualne adresy dodatkowe zostanie wysłane powiadomienia mailowe.
 • Nieobecność – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja nieobecności. Po wpisaniu nieobecności zostanie wysłane powiadomienie na adres e-mail podany u przełożonego informująca o zaplanowanej przez pracownika nieobecności. Jeśli nieobecność planuje kierownik/zastępca dla swojego pracownika powiadomienie otrzymuje pracownik oraz pozostali zastępcy/kierownik pracownika. Dodatkowo pracownik, który został wskazany w danej nieobecności jako osoba zastępująca nieobecnego pracownika otrzyma wiadomość e-mail z informacją kto wskazał go jako zastępcę oraz na jaki okres ( jeśli posiada uprawnienie do podglądu swoich zastępstw (Zastępstwa / Własne – Podgląd)).
 • Nieobecność – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie lub usunięcie nieobecności. Pracownik otrzyma powiadomienie na swój adres e-mail o zatwierdzeniu nieobecności przez przełożonego lub o usunięciu (odrzuceniu) nieobecności przez przełożonego. W przypadku odrzucenia wniosku o nieobecność, jeśli kierownik wprowadził uzasadnienie dla pracownika zostanie ono przeniesione do treści maila. Jeśli nieobecność usunie pracownik (przed jej zatwierdzeniem) to powiadomienie o tym fakcie zostanie wysłane do kierownika/zastępcy.  Jeśli kierownik najwyższego centrum zatwierdza swoją własną nieobecność to powiadomienie do niego nie jest wysyłane.
 • Obieg dokumentów – nowy dokument – dodanie nowego rodzaju obiegu dokumentów dla pracowników.
 • Plan pracy – publikacja – opublikowanie planu pracy.
 • Praca zdalna – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja pracy zdalnej.
 • Praca zdalna – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie/usunięcie pracy zdalnej.
 • Przekroczenie licencji – na adres podany w tym miejscu w momencie zalogowania się użytkownika przy niewystarczającej liczbie licencji zostanie wysłany mail z informacją o konieczności zwiększenia ich liczby oraz dacie zablokowania dostępu do aplikacji.
 • Rekrutacja – nowe zgłoszenie – odnotowanie nowej aplikacji od kandydata. Powiadomienie otrzymuje Użytkownik, który dodał wakat.
 • Rekrutacja – zatwierdzony wakat – przekazanie wakatu do zatwierdzenia oraz zatwierdzenie wakatu. Powiadomienie otrzymuje kierownik/zastępca Użytkownika, który przekazał wakat do zatwierdzenia oraz Użytkownik, gdy przekazany przez niego wakat został zatwierdzony przez przełożonego.
 • Rekrutacja – zatwierdzona aplikacja – zatwierdzenie aplikacji (zatwierdzenie zatrudnienia nowego pracownika).
 • Strona startowa – nowe powiadomienie – otrzymanie powiadomienia utworzonego przez innego Użytkownika.
 • Szkolenie – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja szkolenia.
 • Szkolenie – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie lub usunięcie szkolenia oraz oznaczenie szkolenia jako „zrealizowane”.
 • Szkolenia – przekroczenie budżetu – przekroczenie budżetu szkoleniowego. Powiadomienie otrzymuje kierownik/zastępcy centrum, którego dotyczy budżet.
 • Zmień nazwę domeny –  zaznaczenie tego parametru umożliwia modyfikację linku do witryny widocznego w generowanych powiadomieniach mailowych. W treści wiadomości e-mail informującej o zaplanowaniu urlopu, delegacji, szkolenia przez pracownika, zatwierdzeniu oceny, zgłoszeniu wakatu do zatwierdzenia, wpłynięciu aplikacji  oraz wygenerowaniu danych dostępowych do aplikacji znajduje się link do witryny, w której była wykonana jedna z powyższych operacji. Link jest tworzony na podstawie adresu witryny wpisanej w przeglądarce podczas wykonywania określonej akcji np. generowania hasła. Po kliknięciu w link otwiera się strona logowania do aplikacji. Dodatkowo w przypadku powiadomień związanych z  delegacjami, nieobecnościami, szkoleniami, rekrutacją i oceną okresową po zalogowaniu Użytkownik zostanie przeniesiony na formularz konkretnej nieobecności, delegacji, szkolenia, wakatu, aplikacji, arkusza oceny, dla której wygenerowano e-mail (o ile zalogowana osoba ma odpowiednie uprawnienia do jej podglądu lub edycji).W zależności od sposobu odnotowania nazwy domeny w przekierowaniach dostępnych w powiadomieniach mailowych może być widoczna informacja o numerze portu.
  Przykład
  W celu wykazania w linku informacji o porcie, po wskazaniu nazwy domeny należy wprowadzić odpowiedni numer portu. Przykładowo:

  nazwadomeny.pl:81

  W przypadku gdy numer portu nie powinien być widoczny wprowadzamy jedynie nazwę domeny. Przykładowo:

  nazwadomeny.pl

 

Wskazówka
W celu uruchomienia powiadomień mailowych dla powyższych operacji należy zaznaczyć suwak  przy danej czynności. Natomiast pole Wpisz dodatkowy adres e-mail służy do wskazania dodatkowych adresów mailowych, na które mają trafić powiadomienia o poszczególnych akcjach wykonywanych w aplikacji Comarch HRM. Może to być np. ogólny adres mailowy działu kadrowego. Będzie to skutkowało wysłaniem powiadomienia zarówno do kierownika lub pracownika oraz na wskazany w tym polu adres. Można wpisać więcej niż jeden adres e-mail. W takiej sytuacji dodatkowe adresy należy rozdzielić średnikiem.

W przypadku aplikacji bez dostępu do wszystkich modułów w sekcji powiadomienia mailowe będą widoczne ustawienia tylko do tych funkcjonalności, które są dostępne w ramach wykupionych modułów oraz te, które są wspólne dla całej aplikacji. Spis funkcjonalności w ramach poszczególnych modułów znajduje się w artykule licencjonowanie.

 

Treść powiadomienia mailowego, jakie zostanie wysłane po wprowadzeniu nieobecności Urlop wypoczynkowy (plan) z zaznaczoną opcją „Na żądanie”:

Przykład

Treść powiadomienia mailowego jakie otrzyma kierownik:

Temat: [Comarch HRM] Urlop na żądanie – Babińska Joanna

 

 

 

 

 

Wskazówka
W sytuacji, gdy powiadomienia mailowe nie docierają do adresatów, należy w pierwszej kolejności zweryfikować poniższe wytyczne:

 •  Czy skrzynka mailowa jest wybrana?

Odpowiednia skrzynka mailowa powinna zostać wskazana w aplikacji Comarch HRM w sekcji Konfiguracja > Powiadomienia mailowe. Dodatkowo w sekcji Powiadomienia mailowe należy zaznaczyć wszystkie akcje, których wykonanie powinno skutkować wygenerowaniem powiadomienia mailowego.

 • Czy skrzynka pocztowa jest aktywna?

W tym celu z poziomu bazy danych systemu ERP w sekcji Konfiguracja > Program > CRM > Konta e-mail należy sprawdzić czy wybrana skrzynka mailowa jest ustawiona jako aktywna. Więcej informacji związanych  z definiowaniem skrzynki pocztowej można odnaleźć tutaj: Formularz definicji konta.

 • Czy skrzynka pocztowa została zdefiniowana dla odpowiedniego operatora? 

Operator skrzynki zdefiniowanej z poziomu bazy danych systemu ERP w sekcji Konfiguracja > Program > CRM > Konta e-mail powinien być tożsamy z tym, który został wskazany w bazie danych systemu ERP z poziomu zakładki System/Konfiguracja/Firma/Płace/Comarch HRM.

 • Czy adresy mailowe pracowników są poprawnie wprowadzone?

Adresy mailowe pracowników powinny zostać uzupełnione w bazie danych Systemu ERP z poziomu formularza danych kadrowych w sekcji Dane dotyczące Comarch HRM . Ich poprawność można zweryfikować w aplikacji Comarch HRM w sekcji Pracownicy > Lista pracowników.

 •  Czy struktura podległościowa została odpowiednio zdefiniowana?

Należy pamiętać, że powiadomienia o urlopie wysyłane są do bezpośredniego przełożonego (kierownika/zastępcy) danego pracownika, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w strukturze podległościowej oraz na dodatkowe adresy mailowe wskazane w sekcji Powiadomienia mailowe > Wpisz dodatkowy adres e-mail. Struktura może zostać zweryfikowana w aplikacji Comarch HRM z poziomu Konfiguracja > Struktura podległosciowa oraz w bazie danych Systemu ERP w sekcji Płace i Kadry > Struktura organizacyjna > Struktura podległościowa. W przypadku, gdy powiadomienia mailowe nie trafiają do bezpośredniego przełożonego należy zweryfikować wprowadzony okres pełnienia funkcji kierownika/zastępcy.

 • Czy w Historii operacji widoczna jest informacja o wygenerowanym powiadomieniu mailowym?

Historia operacji dostępna jest do weryfikacji w menu Konfiguracja > Historia operacji. Jeżeli w historii operacji widnieje informacja o przygotowaniu powiadomienia oznacza to, że z poziomu aplikacji Comarch HRM są one generowane. W takiej sytuacji należy zweryfikować działanie skrzynki pocztowej.

 • W przypadku wiadomości wysyłanych na skrzynki Gmail/Yahoo należy zweryfikować czy nadawca spełnia wymogi polityki bezpieczeństwa określone przez Gmail/Yahoo. Więcej na ten temat w artykule.
Uwaga
W przypadku aplikacji Comarch HRM w chmurze w celu wygenerowania powiadomień mailowych istotne jest przeprowadzenie różnicowej synchronizacji danych.

W przypadku wykonywania dodatkowej synchronizacji danych kadrowych (tj. poza ustalonym harmonogramem) synchronizację tą powinien wykonać Operator będący użytkownikiem skrzynki pocztowej wskazanej w Comarch HRM. Wykonanie operacji przez Operatora nie będącego użytkownikiem skrzynki wiąże się z niewysłaniem powiadomień mailowych.

Powiadomienia SMS

W aplikacji Comarch HRM istnieje możliwość wysyłki powiadomień również za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika wskazany w jego danych kontaktowych oraz/lub na dodatkowy numer wskazany w konfiguracji (wpisany w polu „Wpisz dodatkowy numer telefonu” przy danej akcji). Numery telefonów pracowników powinny zostać uzupełnione w bazie danych Systemu ERP z poziomu formularza danych kadrowych w sekcji Dane dotyczące Comarch HRM . Ich poprawność można zweryfikować w aplikacji Comarch HRM w sekcji Pracownicy > Lista pracowników.

W celu umożliwienia wysyłki powiadomień SMS należy:

 • w systemie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR:
  • zaznaczyć parametr „Zezwalaj na wysyłkę wiadomości SMS z Comarch HRM” dostępny z poziomu zakładki System/Konfiguracja/Firma/Płace/Comarch HRM,
  • uruchomić usługę wysyłki SMS w systemie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR (szczegóły tutaj),
  • wprowadzić nazwę nadawcy wiadomości SMS (Konfiguracja/Firma/SMS),
 • po spełnieniu powyższych kryteriów zaznaczyć odpowiednie czynności w konfiguracji Comarch HRM, po wykonaniu których zostaną wysłane wiadomości.

Wysyłka powiadomień SMS jest realizowana analogicznie jak w przypadku powiadomień mailowych. W sytuacji zaplanowania przez pracownika np. urlopu sms o tym fakcie zostanie wysłany do kierownika oraz jego zastępców, gdy w konfiguracji zaznaczono Nieobecność – zaplanowanie. Gdy nieobecność zostanie zatwierdzona lub odrzucona, a w konfiguracji zaznaczona jest opcja Nieobecność – zatwierdzenie/usunięcie to SMS otrzyma pracownik oraz ewentualni zastępcy lub kierownik (zależnie od tego, kto zatwierdził/odrzucił nieobecność).

Powiadomienia SMS mogą być generowane z tytułu następujących czynności:

 • Generowanie danych dostępowych – wygenerowanie danych dostępowych oraz hasła dla Użytkownika/ reset hasła przez administratora. Powiadomienie otrzymuje Użytkownik, dla którego zostały wygenerowane dane dostępowe.
 • Delegacja – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja delegacji.
 • Delegacja – zatwierdzenie – zatwierdzenie delegacji.
 • Delegacja – usunięcie – usunięcie delegacji.
 • Dokumenty pracownika – pobranie – pobranie dokumentu przez pracownika z sekcji Moje dokumenty. Powiadomienie otrzymuje kierownik oraz jego zastępcy.
 • e-Teczka – dodanie dokumentu – dodanie w Comarch HRM dokumentu do e-teczki przez samego pracownika lub przez kierownika dla jego podwładnego. SMS jest wysyłany tylko na adres wskazany w tym miejscu. Pracownik, ani kierownik nie są informowani poprzez SMS o dodaniu nowego dokumentu.
 • Intranet – nowy dokument – dodanie dokumentu w Intranecie. Przy takim ustawieniu po dodaniu dokumentu w intranecie zależnie od wskazanej dostępności zostanie wysłane powiadomienie SMS do:
  • wszystkich pracowników jeśli wskazano opcję Publiczny,
  • wszystkich pracowników wybranego centrum oraz (zależnie od zaznaczenie opcji Z podcentrami) również do pracowników centr podległych,
  • na dodatkowy adres mailowy.
 • Intranet – pobranie dokumentu – pobranie dokumentu przez pracownika. Na numer kierownika (zastępcy) oraz na ewentualne adresy dodatkowe zostanie wysłane powiadomienie SMS.
 • Nieobecność – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja nieobecności. Po wpisaniu nieobecności zostanie wysłane powiadomienie SMS na numer podany u przełożonego informujące o zaplanowanej przez pracownika nieobecności. Jeśli nieobecność planuje kierownik/zastępca dla swojego pracownika powiadomienie otrzymuje pracownik oraz pozostali zastępcy/kierownik pracownika. Dodatkowo pracownik, który został wskazany w danej nieobecności jako osoba zastępująca nieobecnego pracownika otrzyma wiadomość SMS z informacją kto wskazał go jako zastępcę oraz na jaki okres ( jeśli posiada uprawnienie do podglądu swoich zastępstw (Zastępstwa / Własne – Podgląd)).
 • Nieobecność – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie lub usunięcie nieobecności. Pracownik otrzyma powiadomienie na swój numer o zatwierdzeniu nieobecności przez przełożonego lub o usunięciu (odrzuceniu) nieobecności przez przełożonego. Jeśli nieobecność usunie pracownik (przed jej zatwierdzeniem) to powiadomienie o tym fakcie zostanie wysłane do kierownika/zastępcy. Jeśli kierownik najwyższego centrum zatwierdza swoją własną nieobecność to powiadomienie do niego nie jest wysyłane.
 • Obieg dokumentów – nowy dokument – dodanie nowego rodzaju obiegu dokumentów dla pracowników.
 • Plan pracy – publikacja – opublikowanie planu pracy.
 • Praca zdalna – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja pracy zdalnej.
 • Praca zdalna – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie/usunięcie pracy zdalnej.
 • Przekroczenie licencji – na numer podany w tym miejscu w momencie zalogowania się Użytkownika przy niewystarczającej liczbie licencji zostanie wysłany SMS z informacją o braku wymaganej liczby licencji dla danego klucza.
 • Rekrutacja – nowe zgłoszenie – odnotowanie nowej aplikacji od kandydata. Powiadomienie otrzymuje Użytkownik, który dodał wakat.
 • Rekrutacja – zatwierdzony wakat – przekazanie wakatu do zatwierdzenia oraz zatwierdzenie wakatu. Powiadomienie otrzymuje kierownik/zastępca Użytkownika, który przekazał wakat do zatwierdzenia oraz Użytkownik, gdy przekazany przez niego wakat został zatwierdzony przez przełożonego.
 • Rekrutacja – zatwierdzona aplikacja – przekazanie aplikacji do zatwierdzenia oraz zatwierdzenie aplikacji  (zatwierdzenie zatrudnienia nowego pracownika).
 • Strona startowa – nowe powiadomienie – otrzymanie powiadomienia utworzonego przez innego Użytkownika.
 • Szkolenie – zaplanowanie – zaplanowanie lub modyfikacja szkolenia.
 • Szkolenie – zatwierdzenie/usunięcie – zatwierdzenie lub usunięcie szkolenia oraz oznaczenie szkolenia jako „zrealizowane”.
 • Szkolenia – przekroczenie budżetu – przekroczenie budżetu szkoleniowego. Powiadomienie otrzymuje kierownik/zastępcy centrum, którego dotyczy budżet.
Wskazówka
Powiadomienia SMS domyślnie zaznaczone są dla akcji : Nieobecność – zaplanowanie oraz Nieobecność – zatwierdzenie/usunięcie.

Powiadomienia SMS wysyłane są w języku zgodnym z ustawieniami języka w aplikacji Comarch HRM odbiorcy wiadomości.

 

Czy ten artykuł był pomocny?