Panel powiadomień

Strona startowa Start zawiera sekcję z powiadomieniami dotyczącymi operacji bezpośrednio wykonywanych  w aplikacji Comarch HRM. Powiadomienia dotyczą zaplanowanych/zatwierdzonych/odrzuconych urlopów, szkoleń, delegacji jak i informacji o zatwierdzeniu oceny okresowej. W zależności od wykonywanej operacji odpowiednie powiadomienie otrzymuje pracownik lub jego przełożony. Przykładowo po zaplanowaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego stosowne powiadomienie jest wyświetlane jego kierownikowi (oraz ewentualnym zastępcą). Kierownik może od razu nieobecność zatwierdzić/odrzucić o czym powiadomiony zostaje pracownik.

Powiadomienia pojawiają się również w przypadku, gdy dane o wprowadzonym już urlopie zostaną zmodyfikowane przez uprawnionych użytkowników np. pracownik zmieni datę rozpoczęcia już zaplanowanego urlopu. W takim wypadku przełożony otrzyma powiadomienie o zmianie w terminu planowanej nieobecności swojego podwładnego. W zależności od pozycji w strukturze organizacyjnej jak i przypisanego schematu uprawnień są to powiadomienia dotyczące zalogowanego użytkownika jak i jego podwładnych.

W formie powiadomienia są również wysyłane przypomnienia o upływających uprawnieniach (kwalifikacjach), badaniach okresowych oraz kończącej się umowie o pracę – 30 dni przed upływem ich ważności informację taką otrzymują pracownik oraz jego przełożony. Z kolei przypomnienie o konieczności zatwierdzenia oceny okresowej pojawia się na 7 dni przed wyznaczonym terminem jej wykonania.

Wyświetlanie powiadomień dotyczących kończącej się umowy o pracę jest zależne od ustawień wprowadzonych w schematach uprawnień. Aby powiadomienie było widoczne dla pracownika powinien on posiadać nadane uprawnienia dla Listy pracowników (Własne) jako Edycja lub Podgląd. W schemacie kierownika należy natomiast nadać uprawnienia dla Listy pracowników (Podwładnego) jako Edycja lub Podgląd oraz dla uprawnienia Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych: Aktywne.

Na oknie powiadomień wprowadzono możliwość filtrowania danych w zależności od ich rodzaju. Opcje filtra są widoczne w zależności od posiadanych uprawnień zalogowanego użytkownika.

 

W przypadku braku powiadomień w panelu wyświetla się stosowny komunikat:

Poza filtrowaniem na podstawie rodzaju absencji jest również dostępna opcja filtrowania powiadomień w zależności od tego, kogo one dotyczą. Opcja ta widoczna jest wyłącznie dla kierownika/zastępcy i pozwala na wyfiltrowanie powiadomień dotyczących:

  • zalogowanego użytkownika (Własne),
  • bezpośrednich podwładnych zalogowanego użytkownika (Bezpośredni podwładni),
  • wszystkich podwładnych zalogowanego użytkownika (Podwładni).

Domyślne ustawienie filtra – zalogowany użytkownik domyślnie widzi tylko powiadomienia własne oraz bezpośrednich podwładnych. Powiadomienia dla wszystkich podwładnych widoczne jest po modyfikacji filtra.

 

Z poziomu powiadomień kierownik/zastępca w zależności od uprawnień może zatwierdzić lub odrzucić nieobecność, delegację i szkolenie zaplanowane przez podwładnego.
Dostępne akcje znajdują się pod przyciskiem rozwijającym opcje ukryj/zatwierdź/odrzuć.

 

W przypadku powiadomień bez możliwości wykonania akcji zatwierdzenia/odrzucenia (np. z powodu braku uprawnień) widoczna jest tylko opcja „Ukryj”, która powoduje usunięcie powiadomienia z listy. Opcja „Ukryj” jest również dostępna przy powiadomieniach dotyczących upływu ważności badań lekarskich i uprawnień, kończącej się umowy o pracę oraz przy powiadomieniach dotyczących udostępnienia wydruku dla użytkownika.

Zatwierdzenie/odrzucenie jest dostępne na powiadomieniu dla Użytkownika, gdy:

  • podwładny planuje nieobecność, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji nieobecności podwładnych
  • podwładny planuje delegację, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji delegacji podwładnych
  • podwładny planuje szkolenie, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji szkoleń podwładnych

Opcja ‘Ukryj’ usuwa powiadomienie na liście dla zalogowanego Użytkownika, który ją wybrał. Natomiast zatwierdzenie/odrzucenie ma wypływ na listę powiadomień również innych użytkowników. Przykładowo – na liście powiadomień kierownika oraz jego zastępców pojawia się informacja o planowaniu nieobecności przez pracownika. Jeden z zastępców zatwierdza nieobecność, co powoduje zniknięcie powiadomienia z jego listy. Powiadomienie znika również z listy kierownika i innych zastępców, a w jego miejsce otrzymują oni informację o zatwierdzeniu nieobecności przez innego Użytkownika. Również wywołanie akcji z innego miejsca niż powiadomienia działa analogicznie tzn. jeżeli w opisanym przykładzie zastępca zatwierdzi nieobecności będąc w sekcji Urlopy / Nieobecności to akcja powoduje zniknięcie powiadomień. Jeżeli użytkownik otrzyma nowe powiadomienie w czasie kiedy znajduje się na stronie startowej to wyświetlona zostanie odpowiednia informacja:
Po kliknięciu w komunikat na ekranie pokażą się nowe powiadomienia. Jeżeli wśród nowych powiadomień znajdzie się takie, które ze względu na włączone filtry nie pojawi się na ekranie to użytkownik otrzyma komunikat informujący o tym.

Czy ten artykuł był pomocny?