Twój limit urlopu wypoczynkowego

Użytkownikowi posiadającemu uprawnienie do edycji lub podglądu urlopu na stronie wyświetla się limit urlopu wypoczynkowego na dany rok. Limit widoczny jest w formie graficznej prezentującej ilość dni pozostałych do wykorzystania, wykorzystanych oraz oczekujących na zatwierdzenie przez przełożonego.

 

 

 
Kalendarz Użytkownika

Kalendarz użytkownika składa się z dwóch części:

 • Widok tygodniowy
 • Widok miesięczny

Część pierwsza to widok tygodnia (domyślnie bieżący z możliwością zmiany). Użytkownik może z tego poziomu sprawdzić swój plan pracy na poszczególne dni oraz zweryfikować swoje zaplanowane/zatwierdzone nieobecności, delegacje, szkolenia czy pracę wykonywaną zdalnie.

Klikając na kalendarzu tygodniowym w godziny z planu pracy użytkownik zostanie przeniesiony na formularz dnia w planie pracy. Z kolei po kliknięciu w nieobecność, szkolenie lub delegację zostanie przeniesiony na okno formularza danej pozycji. Jeżeli w danym dniu wprowadzone jest więcej niż jedna nieobecność, szkolenie lub delegacja to użytkownik otrzymuje odpowiedni komunikat z wyborem pozycji, którą chce wyświetlić.

Rodzaje zdarzeń na kalendarzu oznaczone są kolorystycznie:

 • Kolor turkusowy – szkolenie
 • Kolor niebieski – nieobecność
 • Kolor bordowy – delegacja
 • Kolor fioletowy – praca zdalna

Jednolity kolor paska oznacza zatwierdzoną nieobecność, szkolenie lub delegację. W przypadku pozycji niezatwierdzonych (planowanych) pasek jest dwukolorowy (pattern).

Z pozycji kalendarza tygodniowego użytkownika istnieje możliwość planowania nieobecności, szkoleń i delegacji. Klikając na formularz dnia lewym klawiszem myszy, dzień podświetlany jest na niebiesko i pojawia się menu planowania – Zaplanuj nieobecność/Zaplanuj delegację/Zaplanuj szkolenie. Opcje planowania dostępne są w zależności od uprawnień zalogowanego użytkownika – użytkownik powinien mieć ustalone prawo do edycji własnych urlopów, delegacji, szkoleń.

Druga część tej sekcji to kalendarz w widoku miesięcznym pozwalający na zmianę tygodnia wyświetlanego w części pierwszej. Dodatkowo na kalendarzu tym wprowadzono oznaczenie planowanej w danym dniu nieobecności, delegacji, szkolenia lub pracy zdalnej.

 

 
Planowanie

Bezpośrednio na stronie startowej istnieje również możliwość zaplanowania nieobecności, szkolenia, delegacji lub oceny pracownika bez wchodzenia w poszczególne zakładki aplikacji. Po kliknięciu w przycisk „Zaplanuj” pojawia się sekcja z pozycjami do wyboru. Widoczność danej pozycji zależna jest od posiadanych uprawnień (użytkownik musi posiadać uprawnienie Edycja dla siebie i/lub podwładnych).
Kliknięcie w dany przycisk spowoduje otwarcie odpowiedniego formularza. Przykładowo, jeżeli użytkownik kliknie w Nieobecność to podniesie się formularz dodania nieobecności, gdzie w zależności od uprawnień będzie mógł wskazać osobę, dla której ją wprowadza, okres jej trwania, rodzaj oraz uzupełnić uwagi.

 
Panel powiadomień

Strona startowa Start zawiera sekcję z powiadomieniami dotyczącymi operacji bezpośrednio wykonywanych  w aplikacji Comarch HRM. Powiadomienia dotyczą zaplanowanych/zatwierdzonych/odrzuconych urlopów, szkoleń, delegacji jak i informacji o zatwierdzeniu oceny okresowej. W zależności od wykonywanej operacji odpowiednie powiadomienie otrzymuje pracownik lub jego przełożony. Przykładowo po zaplanowaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego stosowne powiadomienie jest wyświetlane jego kierownikowi (oraz ewentualnym zastępcą). Kierownik może od razu nieobecność zatwierdzić/odrzucić o czym powiadomiony zostaje pracownik.

Powiadomienia pojawiają się również w przypadku, gdy dane o wprowadzonym już urlopie zostaną zmodyfikowane przez uprawnionych użytkowników np. pracownik zmieni datę rozpoczęcia już zaplanowanego urlopu. W takim wypadku przełożony otrzyma powiadomienie o zmianie w terminu planowanej nieobecności swojego podwładnego. W zależności od pozycji w strukturze organizacyjnej jak i przypisanego schematu uprawnień są to powiadomienia dotyczące zalogowanego użytkownika jak i jego podwładnych.

W formie powiadomienia są również wysyłane przypomnienia o upływających uprawnieniach (kwalifikacjach), badaniach okresowych oraz kończącej się umowie o pracę – 30 dni przed upływem ich ważności informację taką otrzymują pracownik oraz jego przełożony. Z kolei przypomnienie o konieczności zatwierdzenia oceny okresowej pojawia się na 7 dni przed wyznaczonym terminem jej wykonania.

Wyświetlanie powiadomień dotyczących kończącej się umowy o pracę jest zależne od ustawień wprowadzonych w schematach uprawnień. Aby powiadomienie było widoczne dla pracownika powinien on posiadać nadane uprawnienia dla Listy pracowników (Własne) jako Edycja lub Podgląd. W schemacie kierownika należy natomiast nadać uprawnienia dla Listy pracowników (Podwładnego) jako Edycja lub Podgląd oraz dla uprawnienia Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych: Aktywne.

Na oknie powiadomień wprowadzono możliwość filtrowania danych w zależności od ich rodzaju. Opcje filtra są widoczne w zależności od posiadanych uprawnień zalogowanego użytkownika.

 

W przypadku braku powiadomień w panelu wyświetla się stosowny komunikat:

Poza filtrowaniem na podstawie rodzaju absencji jest również dostępna opcja filtrowania powiadomień w zależności od tego, kogo one dotyczą. Opcja ta widoczna jest wyłącznie dla kierownika/zastępcy i pozwala na wyfiltrowanie powiadomień dotyczących:

 • zalogowanego użytkownika (Własne),
 • bezpośrednich podwładnych zalogowanego użytkownika (Bezpośredni podwładni),
 • wszystkich podwładnych zalogowanego użytkownika (Podwładni).

Domyślne ustawienie filtra – zalogowany użytkownik domyślnie widzi tylko powiadomienia własne oraz bezpośrednich podwładnych. Powiadomienia dla wszystkich podwładnych widoczne jest po modyfikacji filtra.

 

Z poziomu powiadomień kierownik/zastępca w zależności od uprawnień może zatwierdzić lub odrzucić nieobecność, delegację i szkolenie zaplanowane przez podwładnego.
Dostępne akcje znajdują się pod przyciskiem rozwijającym opcje ukryj/zatwierdź/odrzuć.

 

W przypadku powiadomień bez możliwości wykonania akcji zatwierdzenia/odrzucenia (np. z powodu braku uprawnień) widoczna jest tylko opcja „Ukryj”, która powoduje usunięcie powiadomienia z listy. Opcja „Ukryj” jest również dostępna przy powiadomieniach dotyczących upływu ważności badań lekarskich i uprawnień, kończącej się umowy o pracę oraz przy powiadomieniach dotyczących udostępnienia wydruku dla użytkownika.

Zatwierdzenie/odrzucenie jest dostępne na powiadomieniu dla Użytkownika, gdy:

 • podwładny planuje nieobecność, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji nieobecności podwładnych
 • podwładny planuje delegację, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji delegacji podwładnych
 • podwładny planuje szkolenie, a użytkownik jest jego przełożonym i posiada uprawnienie do edycji szkoleń podwładnych

Opcja ‘Ukryj’ usuwa powiadomienie na liście dla zalogowanego Użytkownika, który ją wybrał. Natomiast zatwierdzenie/odrzucenie ma wypływ na listę powiadomień również innych użytkowników. Przykładowo – na liście powiadomień kierownika oraz jego zastępców pojawia się informacja o planowaniu nieobecności przez pracownika. Jeden z zastępców zatwierdza nieobecność, co powoduje zniknięcie powiadomienia z jego listy. Powiadomienie znika również z listy kierownika i innych zastępców, a w jego miejsce otrzymują oni informację o zatwierdzeniu nieobecności przez innego Użytkownika. Również wywołanie akcji z innego miejsca niż powiadomienia działa analogicznie tzn. jeżeli w opisanym przykładzie zastępca zatwierdzi nieobecności będąc w sekcji Urlopy / Nieobecności to akcja powoduje zniknięcie powiadomień. Jeżeli użytkownik otrzyma nowe powiadomienie w czasie kiedy znajduje się na stronie startowej to wyświetlona zostanie odpowiednia informacja:
Po kliknięciu w komunikat na ekranie pokażą się nowe powiadomienia. Jeżeli wśród nowych powiadomień znajdzie się takie, które ze względu na włączone filtry nie pojawi się na ekranie to użytkownik otrzyma komunikat informujący o tym.
Start

Bezpośrednio po zalogowaniu do aplikacji Comarch HRM pojawia się strona Start.
Wygląd menu Start zależy od uprawnień nadanych użytkownikowi do aplikacji Comarch HRM. Dostępne ikony na tym oknie:

Znajdź pracownika to szybka wyszukiwarka pracowników, umożliwiająca podgląd danych kontaktowych.

 Pomoc – przycisk kieruje do strony internetowej poświęconej aplikacji Comarch HRM.

 Administracja przycisk dostępny dla użytkowników, którym nadano uprawnienie do Zarządzania aplikacją

Strona startowa podzielona jest na kilka obszarów:

 • Twój limit urlopu wypoczynkowego
 • Panel powiadomień
 • Kalendarz Użytkownika
 • Planowanie

Menu start – dla Użytkownika z pełnymi uprawnieniami