Role użytkownika

W systemie Supervisor tak jak i MES zostały wprowadzone specjalne uprawnienia (Role) do zarządzania i dostępu do zasobów sytemu. W celu stworzenia nowej Roli użytkownika należy z menu bocznego wybrać zakładkę Użytkownicy a następnie przejść na kafelek Role. Zostaną wyświetlone dwie dodatkowe zakładki Role Supervisor oraz Role MES.

W celu stworzenia nowej Roli w systemie należy kliknąć w przycisk Utwórz Role znajdujący się z prawej strony

Zostanie załadowana nowa strona z formularzem do tworzenia Roli użytkownika.

W celu stworzenia nowej roli należ podać:

 • Nazwę Roli – jest to nazwa po jakiej będziemy rozpoznawać daną role
 • Typ użytkownika – jest to opcja umożliwiająca stworzenie roli dla Użytkownika systemu Supervisor lub MES
 • Uprawnienia roli – są tą specjalne uprawnienia dzięki którym użytkownik może mieć dostęp do danej zakładki w systemie
 • Opis – jest to pole opcjonalne dzięki któremu możemy wprowadzić dodatkowe informację o Rolach
Uwaga
W systemie występują dwa typy ról dla użytkownika Supervisor oraz dla MES. Zasoby z tych ról nie mieszają się ze sobą i nie jest możliwe podpięcie roli z systemu MES do systemu Supervisor tak jak i odwrotnie

W systemie Supervisor wyróżniamy następujące uprawnienia:

 • Wypadki – uprawnie dzięki któremu istnieje możliwość wprowadzeniu wypadku w zakładzie pracy
 • Ekrany – uprawnienie pozwalające mieć dostęp do zakładki Stanowiska Pracy
 • Klasa aktywów – uprawnienie pozwalające na odczyt klas urządzeń pomiarowym potrzebnych przy definiowaniu planów kontroli jakości
 • Karty –  uprawnienie do listowania, tworzenia i usuwania kart dostępowych
 • Urządzenia -uprawnienie umożliwiające dodawanie plików do sprzętu
 • Aplikacje zewnętrzne – uprawnienie które daje dostęp do dodatkowych płatnych funkcjonalności systemu,
 • Pliki – uprawnienie umożliwiające dodanie plików do systemu
 • Produkty i materiały – uprawnienie pozwalające na dostęp do zakładki Produkty i materiały
 • Klasy materiałów – uprawnienie pozwalające na odczyt klas materiałów potrzebnych przy definiowaniu planów kontroli jakości (do zdefiniowania planu kontroli można wykorzystać klasę lub definicje materiału)
 • Definicje materiałów – uprawnienie umożliwiające wybrania materiału podczas tworzenia planu kontroli jakości
 • Role MES – uprawnienie pozwalające na stworzenie roli użytkownikowi systemu MES
 • Zlecenia – uprawnienie pozwalające na dostęp do zakładki Produkcja
 • Operacje – uprawnienie pozwalające mieć wgląd w szczegóły zleceń
 • Pracownicy – uprawnienie pozwalające na dostęp szczegółów zakładki Użytkownicy
 • Klasy personelu – uprawnienie w tym momencie nieużywane, zostanie usunięte z listy
 • Plan kontroli jakości – uprawnie pozwalające na dostęp do zakładki Plany kontroli jakości
 • Role – uprawnienie pozwalające na dostęp do zakładki Role użytkownika
 • Terminale – uprawnienie pozwalające na dostęp do zakładki Terminale
 • Użytkownicy – uprawnienie pozwalające na dostęp do zakładki Użytkownicy
 • Stanowiska pracy – uprawnienie potrzebne do wyświetlania listy maszyn zdefiniowanych w systemie
 • Jednostka pracy – uprawnienie pozwalające na wyświetlanie zakładki widoku podglądu aktualnej sytuacji stanowisk roboczych (liczba przypiętych operatorów, status stanowiska etc.)

W systemie MES wyróżniamy następujące uprawnienia:

 • Przestoje – uprawnienie pozwala na odczytanie komentarza do przestoju, tworzenia nowego przestoju, edytowania komentarza do przestoju oraz kończenie przestoju
 • Język – uprawnienie pozwala na zmianę języka aplikacji
 • Deklaracja – To uprawnienie pozwala na tworzenie nowej partii materiału oraz na ich edycję. Nie ma rozróżnienia na materiały skonsumowane lub wyprodukowane
  (Przy braku dostępu do tych uprawnień zablokowana będzie też możliwość deklaracji NOK-a z poziomu planu kontroli)
 • Testy jakości – uprawnienie pozwala na manualne uruchomienie kontroli jakości. W tej funkcjonalności należy móc pobierać dostępne definicje kontroli jakości oraz tworzyć nowy zestaw zasób
 • Segmenty – uprawnienie pozwala na dołączenie oraz odłączenie operatora od segmentu oraz na kończenie segmentu
 • Identyfikowalność – uprawnienie dzięki którego można śledzić partie wyrobów (jakie materiały zostały użyte do tej konkretnej partii)
 • Jednostka pracy – uprawnienie dzięki którego można mieć dostęp do jednostek pracy

W systemie zostały wprowadzone uprawnienia dwupoziomowe. W celu wejścia do bardziej szczegółowych uprawnień należy z grupy uprawnień wybrać uprawnienie główne. Nastąpi wyświetlenie dodatkowych uprawnień należących do danej roli.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk Utwórz w celu stworzenia nowej roli użytkownika.

Nowo stworzona Rola dostępna jest na liście Roli. W zależności jaki typ wybraliśmy to tam znajduje się dana Rola.

W naszym przypadku rola znajduje się w zakładce Role MES

Edycja, usunięcie roli

Każdą stworzona role w systemie można edytować. W tym celu należy obok nazwy roli (z prawej strony) kliknąć ikonę trzech kropek.

Następnie z dostępnych opcji wybrać opcje Edytuj.

Nastąpi załadowanie nowego okna z edycją danej roli.

Uwaga
Podczas edycji Roli użytkownika, nie ma możliwości zmienić jej nazwy oraz Typu

Po wprowadzeniu nowych uprawnień oraz opisu, tak jak to miało miejsce w przypadku tworzenia nowej roli, należy kliknąć przycisk Zapisz – znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza. Po zapisaniu danych następuje powrót do listy roli. Analogiczny należy postąpić w przypadku edytowania roli Supervisor.

Oprócz edycji roli w systemie mamy możliwość jest usunięcia. W tym celu tak jak to miało miejsce powyżej (podczas edycji) należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się z prawej strony roli. Następnie należy wybrać opcje Usuń.

Zostaje wyświetlone nowe okno z potwierdzeniem usunięci danej roli. Po kliknięciu w przycisk Usuń nastąpi całkowite usuniecie danej roli z systemu.

Uwaga
Po usunięciu danej roli z systemu, która była podpięta do użytkownika, dany użytkownik traci uprawnienia.
Wskazówka
Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości usunięcia tak jak i edycji roli admin. Jest to spowodowane tym, żeby ostatni użytkownik nie utracił kontroli nad systemem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?