Podpięcie karty użytkownikowi

Dla użytkowników systemu MES tak jak zostało to wspomniane w rozdziale Zakładanie konta użytkownikowi istnieje możliwość logowania się do systemu przy użyciu karty dostępowej.

W celu dodania nowej karty należy przejść do zakładki Użytkownicy w polu wyszukiwania odszukać użytkownika typu MES.

Po odszukania użytkownika należy kliknąć w ikonę strzałki znajdującą się z prawej strony użytkownika. Rozwinięte zostanie menu z opcją dodawania nowej karty.

W celu dodania nowej karty należy kliknąć w przycisk Dodaj nową kartę. Wyświetlone zostanie menu dodawania karty dla użytkownika.

Wskazówka
Istnieją dwie możliwości dodawania karty. Pierwszą z nich jest ręczne wprowadzenie numeru karty do formularza. Drugą z nich jest możliwość zeskanowania karty na czytniku.

Zajmijmy się ręcznym dodaniem karty. W tym celu w polu Numer karty należy wprowadzić jej numer. W następnym roku należy wprowadzić datę aktywności karty oraz datę ważności. Po wprowadzeniu tych danych należy kliknąć przycisk Zapisz. Spowoduje to zamknięcie formularza i dodanie danej karty dla użytkownika. Dana karta wyświetla się na liście kart przypiętych do użytkownika.

Uwaga
Numer karty musi być unikalny. Nie możemy przypisać jednej karty w tym samym czasie do dwóch różnych użytkowników

Wskazówka
Do jednego użytkownika możemy przypiąć więcej niż jedną kartę

W systemie istnieją cztery statusu karty :

  • Aktywny – użytkownik może logować się do systemu
  • Oczekujący – karta jest przypięta do użytkownika, lecz czas jej aktywacji jest z datą przyszłą
  • Wygasła – data aktywacji karty już wygasła
  • Wyłączona – karta została dezaktywowana

Edycja, Wyłączenie, Odpięcie karty 

W systemie wprowadzono możliwość edycji wprowadzonych kart. W celu edycji danej karty należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdujących się z prawej strony danej karty a następnie wybrać opcję Edytuj. Wyświetlone zostanie okno edycji karty.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk Zapisz. Dane zostaną wprowadzone do systemu oraz okno edycji karty zostanie zamknięte. Nastąpi powrót do listy kart.

Uwaga
Istnieje możliwość zmiany tylko daty aktywacji i terminu ważności karty. Nie ma możliwości zmiany numeru karty
Wskazówka
Nie musimy dodawać kolejnej karty, wystarczy wygasłą kartę edytować i zmienić jej datę ważności

 

Każdą dodaną kartę do użytkownika możemy odpiąć.

W tym celu tak jak to miało miejsce przy edycji należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdującą się z prawej strony od Daty modyfikacji karty lecz tym razem należy wybrać opcję Odepnij.

Po kliknięciu w opcje odepnij wyświetlone zostaje nowe okno Odepnij kartę w celu potwierdzenia naszej predyspozycji. Po wciśnięciu przycisk Odepnij dana karta zostanie odpięta od danego użytkownika i zniknie z listy kart dostępnych.

Uwaga
Odpięcie karty od użytkownika nie usuwa jej z systemu. Daną kartę możemy wykorzystać ponownie u innego użytkownika

 

Istnieje także możliwość wyłączenia danej karty użytkownikowi. W tym celu należy kliknąć ikonę trzech kropek znajdującej się z prawej strony oraz wybrać opcję Wyłącz.

Po wybraniu opcji zostaje wyświetlone nowe okno Deaktywuj kartę. W celu dokończenia wyłączania karty należy kliknąć w przycisk Nieaktywna.

Uwaga
Gdy karta zostanie dezaktywowana nie ma możliwości zalogowania się do systemu MES

 

Gdy karta zostanie dezaktywowana istnieje możliwość jest ponownej aktywacji. W tym celu należy kliknąć ponownie w  ikonę trzech kropek znajdującej się z prawej strony oraz wybrać opcję Włącz.

Po wybraniu opcji zostaje wyświetlone nowe okno Aktywuj kartę. W celu dokończenia wyłączania karty należy kliknąć w przycisk Aktywna. 

Karta zmienia status na aktywną – użytkownik może zalogować się do systemu MES.

Uwaga
Kartę ze statusem wygasła nie ma możliwości wyłączenia

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?