Parametry

Kontrahenci

Kontrahenci

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
ArchiveUsed
AddressAfter
Changing

1 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany przed synchronizacją do systemu ERP
0 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten nie zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany (zostanie podmieniony na dokumencie) przed wysłaniem do systemu ERP

CanAddContractor
WithChecking
0 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nie nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP (standardowe działanie aplikacji),
1 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP nie zostanie zablokowane,
2 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP zostanie zablokowane.
CanAddContractor0 – powoduje zablokowanie możliwości dodania kontrahenta w aplikacji
Context
Synchronization
0 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru wyłączona
1 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru włączona
EmailFlag1 – pole jest wymagane
2 – pole będzie dostępne do edycji
4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
IsContractorsCredit
LimitsValueVisible
0 - opcja ukrywania kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu; ustawienie tej wartości parametru spowoduje ukrycie w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż informacji o kwotach limitów – pozostanie informacja o kwocie pozostającej do wykorzystania oraz przeterminowanej
1 - opcja pełnej prezentacji informacji o przyznanym limicie; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania kwot limitów kontrahenta
IsEditingSettlements
Enabled
0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa
1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie
IsHeadquarter
StocksVisible
0 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona, ukryte są wszelkie informacje dotyczące stanów magazynowych lokalnych firmy
1 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych (z centrali) w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż włączona; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania informacji o stanach magazynowych z centrali.
IsNewContractor
VatPayer
0– kontrahent synchronizowany do XL jako niepłatnik VAT
1 – kontrahent synchronizowany do XL jako płatnik VAT
IsSystemContractors
EditingEnabled
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji kontrahentów
LengthTIN13 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 13 znaków w polu NIP dla kontrahenta (domyślnie)
20 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 20 znaków w polu NIP dla kontrahenta
PhoneFlag1– pole jest wymagane
2– pole będzie dostępne do edycji
4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
URLFlag1 – pole jest wymagane
2 – pole będzie dostępne do edycji
4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu

Dokumenty

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
BlockAdding
Document

Parametr dostępny w pliku contractors.altum
20190.statement
W zależności od tego jaką wartość przyjmie parametr dla określonego kontrahenta, zablokowane zostanie wystawianie w aplikacji następujących typów dokumentów:

1 – zablokowane wystawianie FS
2 – zablokowane wystawianie PAR
4 – zablokowane wystawianie WZ
8 – zablokowane wystawianie ZS
16 – zablokowane wystawianie OS
32 – zablokowane wystawianie RLS
64 – zablokowane wystawianie ZOS
Możliwe jest także sumowanie wartości parametru, np. jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na 48 wówczas dla kontrahenta zablokowane zostanie wystawianie dokumentów: OS oraz RLS.
CanAddDocument
OnlyOnVisit
1 – wystawianie dokumentów handlowych (WZ, PA, FS) jest niemożliwe
0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów handlowych (PA, FS) możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanAddOrder
OnlyOnVisit
1 – wystawianie dokumentów FPF i RO jest niemożliwe
0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów FPF i RO możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanChangeStartPrice1 – wartość domyślna; pozwala na edycję ceny początkowej (Jeśli wyłączona została możliwość edycji ceny, to pomimo wartości 1, operator nie będzie mógł zmienić ceny początkowej)
0 – brak praw do edycji ceny początkowej
2 – możliwość zmiany ceny początkowej tylko na nagłówku dokumentu
CanEditComplaint
ProcessingStatus
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji statusu realizacji
1 – powoduje możliwość edycji statusu realizacji
CanSetNon
CalendarIssueDate
0 – wartość domyślna; na nagłówku dokumentu ZS dostępny jest zakres dat tylko z kalendarza dostaw typu "Wysyłka".
1 - do wyboru są dostępne wszystkie terminy realizacji zamówienia.
ChangingContractor
OnDocumentPermission
(w pliku documentsnumerators)
1 – możliwość zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż
0 – brak możliwości zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż
IsBaseUnitVisible1 – (wartość domyślna) na liście towarów wyświetlona cena w jednostce pomocniczej oraz jednostce podstawowej,
0 – ilość wyświetlona tylko w jednostce domyślnej
IsCauseOfComplaint
RequiredField
Przyczyna reklamacji na dokumencie Reklamacji jest:
1 – wymagane,
0 – niewymagane
IsDocumentsFrom
SystemVisible
0 – powoduje zablokowanie widoczność dokumentów z systemu
IsEditing
SettlementsEnabled
1 – umożliwia zmianę kwoty rozliczonej kasy przez przedstawiciela handlowego
0 – wprowadza blokadę zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego
IsOnlyLower
PaymentFormsVisible
1 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół włączona;
0 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół wyłączona;
IsOrdersResources
ReservationVerified
0 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie wyłączona
1 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie włączona- dla potwierdzonych zamówień z aplikacji nastąpi w systemie ERP zakładanie rezerwacji dla pozycji zamówień
IsRealizationOf
ComplaintVisible
0 – widoczność realizacji reklamacji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona,
1 – (wartość domyślna) widoczność realizacji reklamacji włączona
IsTotalRealization
Enabled
1 – ZS będzie miało w systemie Comarch ERP XL zaznaczone pole „Realizuj w całości” i nie będzie możliwości częściowej realizacji,
0 – nie będzie możliwości całościowej realizacji ZS
MaxNumberOf
Descriptions
LinesInCart
Maksymalna ilość linii opisu wyświetlanych na towarze dodanym do koszyka:
0 – opis pozycji nie będzie wyświetlany na liście towarów dodanych do koszyka,
wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu pozycji wyświetlanych na liście towarów dodanych do koszyka
MaxNumberOf
DescriptionsLines
InDocumentList
Maksymalna ilość linii opisu dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów:
0 – opis nagłówka dokumentu nie będzie wyświetlany na liście dokumentów,
wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu nagłówka dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów
SalesInCollective
Package
0– jeżeli na karcie towaru jest wybrana jednostka zbiorcza dopełnia ilości wg np. karton
1– blokuje sprzedaż w niepełnych jednostkach
SurplusOn
BailReturns
1 – wartość domyślna, przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA
0 – przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK nie będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA.
CanBlockActions
ForNewContractor
BeforeSynchronization
0 – wartość domyślna; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wystawiania działań handlowych
1 – wystawianie działań handlowych przed synchronizacją nowo utworzonego kontrahenta jest zablokowane we wszystkich dostępnych poziomach w aplikacji
SynchronizationAfterIssuingADocument0 – synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 – możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona
SynchronizationBeforeIssuingADocument0 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona

Nagłówek dokumentu

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
IsReferenceNumberVisible0 – powoduje zablokowanie obsługi numeru obcego
CanChangePaymentForm0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji formy płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangePaymentDate0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji terminu płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangeIssueDate0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty realizacji na nagłówkach dokumentów
CanChangeCreationDate0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty wystawienia na nagłówkach dokumentów
ControlMinMarginWith ConstPricePromotionW zależności od wpisanych parametrów dla promocji typu stała cena powoduje:
1 – kontrolę marży minimalnej,
2 – ostrzeżenie, iż marża minimalna nie została osiągnięta,
3 – brak kontroli marży minimalnej
CanChangeCurrency1 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa – wartość domyślna,
2 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty możliwa,
0 – zmiana waluty niemożliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa, wystawienie dokumentu możliwe tylko w walucie zdefiniowanej na karcie kontrahenta.

Działania

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
BlockDocumentEdit
AfterApproval

BlockCashRecordEdit
AfterApproval

0 – zezwala na edycję dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu
1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu
BlockOrderEdit
AfterApproval
0 – zezwala na edycję dokumentów (możliwość odtwierdzenia dokumentu) ZOS/OS/ZS
1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji (odtwierdzania) dokumentów ZOS/OS/ZS
CanConfirmVisitWith
UnconfirmedDocument
Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można zatwierdzić wizytę, w ramach której został wystawiony dokument zapisany do bufora. W zależności od wartości parametru:
0 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty nie będzie możliwe,
1 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty będzie możliwe.
CanCopyVisits0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH,
1 – będzie możliwość skopiowania niezrealizowanej WH,
2 – będzie istniała możliwość skopiowania każdej WH
CanCopyVisitsWithout
ActivePattern
0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH jeżeli wzorzec jest niedostępny
CanCopyWeekly
VisitPlan
0 – brak możliwości kopiowania tygodniowego planu wizyt
1 – możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt
CanCopyDaily
VisitPlan
0 – brak możliwości kopiowania tygodniowego planu wizyt
1 – możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt
CanDeleteObject
RelatedTo
ConfirmedVisit
Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można usunąć obiekt powiązany z zatwierdzoną wizytą. W zależności od wartości parametru:
0 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie niemożliwe,
1 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie możliwe. Również usunięcie dokumentu w buforze z poziomu realizowanej/wstrzymanej wizyty będzie możliwe.
CanDelete
PlannedAction
0 – brak możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym;
1 – możliwość usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym; wartość domyślna
CanEdit
Synchronized
Actions
0 – powoduje zablokowanie możliwości przesunięcia działań zsynchronizowanych
CanPause
VisitRealization
0 – brak możliwości wstrzymywania realizacji wizyty
1 – włączona możliwość wstrzymywania realizacji wizyty
CanPlanVisits
WithoutPattern
0 – brak możliwości planowania wizyty bez określonego wzorca
1 – udostępniona możliwość planowania wizyty bez określonego wzorca
CanSend
Merchandising
Realization
0 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej
1 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej
10 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
11 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
CanSend
ReportsByEmail
0 – brak możliwości zrealizowanego elementu typu Merchandising za pomocą opcji e-mail
1 – powoduje możliwość korzystania z funkcjonalności wysyłania zrealizowanego elementu typu Merchandising podczas realizacji wizyty, za pomocą opcji e-mail
CanSend
AfterPlanning
0 – brak możliwości wysłania raportu html, ukrycie opcji „Odbiorca wysyłanych raportów”
1 – powoduje możliwość wysyłania raportu, dodanie w ustawieniach aplikacji opcji „Odbiorca wysyłanych raportów”
Encrypted0 – baza nie powinna być szyfrowana (zaznaczona domyślnie)
1 – baza powinna być szyfrowana
IsContactKind
ForMeeting
Required
Parametr techniczny różnicujący systemy ERP. Zmiany nie są zalecane.
IsContactsEnabled0 – powoduje zablokowanie widoczności kontaktów
IsContractors
Attribute
VisibleOnVisit
0 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element typu „Inny” wizyty wyłączona
1 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element wizyty typu „Inny” włączona, włączenie opcji spowoduje wyświetlanie na elemencie wizyty informacji dodatkowej z kartoteki kontrahenta, u którego realizowana jest wizyta
IsHeadquarter
StocksVisible
0 – powoduje wyłączenie możliwości podglądu stanów magazynowych
1 – powoduje włączenie możliwości podglądu stanów magazynowych
IsMeetingsEnabled0 – powoduje zablokowanie dodawania kontaktów
IsPrivateEvents
Enabled
0 – powoduje zablokowanie dodawania wydarzeń prywatnych
IsSettlements
Synchronization
OnVisitEnabled
0 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczeń wyłączona, wysyłanie rozliczeń i raportów kasowych dopiero po opuszczeniu okna wizyty i ręcznego uruchomienia synchronizacji
1 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczenia z poziomu realizacji elementu wizyty: Należności, włączenie opcji spowoduje, że po zakończeniu zadania, nastąpi automatyczne zamknięcie raportu kasowego i jego synchronizacja do systemu ERP
IsTasksEnabled0 – powoduje zablokowanie dodawania zadań
IsVisitsEnabled
0 – powoduje zablokowanie dodawania WH
RejectPlannedVisit
AfterCopy
0 – powoduje zablokowanie odrzucenia planowanej WH po skopiowaniu
RequireVisit
Confirmation
0 – WH tworzone w aplikacji są potwierdzone,
1 – WH tworzone w aplikacji wymagają potwierdzenia w systemie ERP
SynchronizationAfterEndingAVisit0 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna)
1 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona

Promocje

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
IsDiscount
Visible
0 – powoduje zablokowanie widoczności wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP
1 – powoduje widoczność wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP
CanPreview
DiscountCards
0 – ukrywanie widoczności promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta
CanChange
ElementToGratis
0 – powoduje zablokowanie obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych
1 – powoduje możliwość skorzystania z obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych
MaxDiscount
ControlType
Parametr decydujący o kontroli rabatu maksymalnego:
0 – mniej restrykcyjna
1 – bardziej restrykcyjna kontrola dla użytkownika
StartPrice
IncludesDiscounts
0 – cena początkowa nie zostanie pomniejszona o promocję
1 – cena początkowa zostanie automatycznie pomniejszona o promocję
CanUseMaxDisountForItems0 – oznacza brak obsługi maksymalnego rabatu dla towarów
1 – wartość domyślna, oznacza włączoną obsługę maksymalnego rabatu dla towarów
OnlyKNU
WhenCounting
StartPrice
0 – wyłączona opcja uwzględniająca tylko promocję KNU
1 – włączona opcja uwzględniania tylko promocji KNU - parametr ten działa na cenę początkową oraz rabat na liście

Inne

Nazwa
parametru
OpisComarch ERP XLComarch ERP AltumComarch ERP Optima
AccessTo
ConsentsTo
Processing
PersonalData
0 – zgody nie będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem
1 – zgody będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem
2 – możliwość dodawania nowych zgód
3 – możliwość wycofania zgody, na które wcześniej została wyrażona zgoda oraz możliwość dodawania nowych zgód
Attachment
Size Warning
Treshold
Rozmiar załącznika, przy którym ma pojawiać się ostrzeżenie o dużym rozmiarze dodanego załącznika. Domyślny rozmiar: 15MB
Attachments
Send
Algorithm
Ustawienie dotyczące tego, czy dodany załącznik ma być przesyłany do centrali w postaci jednego pliku czy podzielony na paczki o określonej wielkości. Możliwe ustawienia parametru:
0 – załącznik zostanie przesłany w postaci jednego plik,
1 – załącznik podczas wysyłania zostanie podzielony na paczki o określonej wielkości
Attachments
SendParcel
MaxSize
Rozmiar paczki podczas wysyłania załącznika. Domyślny rozmiar: 100KB
ImageAttachmentSizeLimitUstawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Zdjęcie. Możliwe ustawienia parametru:
0 - bez limitu
0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000
1 - 1MB (wartość domyślna)
2 - 500KB
3 - 3MB
AudioAttachmentSizeLimitUstawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Nagranie. Możliwe ustawienia parametru:
0 - bez limitu
0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000
1 - 1MB (wartość domyślna)
2 - 3MB
3 - 5MB
FileAttachmentSizeLimitUstawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Plik. Możliwe ustawienia parametru:
0 - bez limitu
0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000
1 - 5MB (wartość domyślna)
2 - 3MB
3 - 10MB
CanDelete
Synchronized
Attachment
Ustawienie dotyczące możliwości usuwania załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już wysłanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru:
0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano niemożliwa
1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano możliwa
CanEdit
Synchronized
Attachment
Ustawienie dotyczące możliwości edycji załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już zsynchronizowanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru:
0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano niemożliwa
1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano możliwa
Save
Attachments
OnAdditional
Database
0 – wartość domyślna, zdjęcia zapisywane zgodnie z dotychczasowym mechanizmem w pamięci urządzenia lub w pamięci zewnętrznej
1 – zdjęcia zostaną zamieszczone w osobnej bazie danych
CanSend
Attachment
Parametr dotyczący opcji: „Przesyłaj do centrali” przy dodawaniu załącznika, możliwe wartości parametru:
0 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej
1 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej
10 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
11 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
Automatic
Veryfication
VatStatus
OnDocument
1 – weryfikacja (podczas zapisu/ zatwierdzenia FS/FSL) kontrahenta czy jest aktywnym płatnikiem VAT
0 – brak weryfikacji czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT
BlockDocument
EditAfterPrint
0 – domyślna wartość; możliwość usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania
1 – brak możliwości usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania
BlockSelect
OptionOn
CashRecord
FromHand
Blokada wystawiania KP/KW na Kontrahent/Inny/Ode mnie/Do mnie na kafelku Kasa/Dzień
0 – Przy wyborze typu podmiotu na KP/KW, dostępne są opcje: Kontrahent/Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW)
1 – Dostępne opcje: Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW)
2 – Dostępne opcje: Kontrahent/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW)
3 – Dostępne opcje: Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW)
4 – Dostępne opcje: Kontrahent/Inny
5 – Dostępne opcje: Inny
6 – Dostępne opcje: Kontrahent
7 – Całkowita blokada wystawiania KP/KW z ręki
CanAddValues
ToOpenList
1 – Możliwość dodania nowej wartości do listy cech
2 – Brak możliwości dodania nowej wartości (lista zdefiniowana w systemie)
CanChange
Additional
CustomerStatus
1 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT
2 – obsługa statusu kontrahenta Rolnik ryczałtowy
3 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT i Rolnik ryczałtowy
CanChange
AttribuesOn
Synchronized
Documents
1 – możliwość zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu
0 – blokada zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu
CanChange
ItemsView
0 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy
1 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy
10 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy
11 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy (wartość domyślna parametru)
CanChange
VatStatus
OnContractor
1 – możliwość ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta
0 – blokada ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta
CarGuard1 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na starcie dnia
2 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na zakończenie dnia
3 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane na starcie i na zakończeniu dnia
IsActual
Balance
Required
1 – nie zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy
0 – zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy
IsAdditional
CostsEnabled
0 – Obsługa kosztów dodatkowych jest wyłączona, wartość domyślna
1 – Obsługa kosztów dodatkowych jest włączona
IsFeatures
OnComplaint
Enabled
0 – brak możliwości określenia cechy na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (Altum)
1 – możliwe określenie cechy towaru na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (XL)
IsGenerating
Settlement
WhenClosing
TheCashReport
Enabled
1 – automatyczne generowanie KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego
0 – brak automatycznego generowania KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego
IsItemsFeatures
Enabled
0 – Brak obsługi cech
1 – Obsługa cech w aplikacji
IsOdometer
Reading
RequiredField
Ustawienie dotyczące tego, czy podczas rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu oraz zakończenia dnia ma zostać wymuszone podanie bieżącego stanu licznika. W zależności od wartości parametru:
0 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia nie zostanie wymuszone,
1 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia zostanie wymuszone (przejazd zostanie dodany tylko w momencie zakończenia dnia)
IsStartDay
Required
0 – domyślna wartość; nie wymagane rozpoczęcie dnia
1 – włączone sprawdzanie i wymagalność rozpoczęcia dnia
IsVisible
OnList
Parametr dotyczy widoczności atrybutów na liście towarów/kontrahentów/dokumentów i ustawiany jest na klasie danego atrybutu (procedura AttributesClasses). W zależności od wartości:
1 – atrybut będzie widoczny na liście towarów,
0 – atrybut nie będzie widoczny na liście towarów
Printout
Counter
Option
1 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj”; wartość domyślna
2 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij jako e-mail”
3 – do licznika wydruków brana są tylko dokumenty zarówno wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj” oraz opcję „Wyślij jako e-mail”
ShowColumns
OnReports
0 – wyświetla się okno z wszystkimi parametrami raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe (kolejność wyświetlania kolumn dodatkowych zależy od kolejności atrybutów na karcie raportu w Comarch ERP XL)
1 – wyświetla się okno z wymaganymi parametrami domyślnymi oraz wszystkimi parametrami dodatkowymi
2 – wyświetla się okno tylko z wymaganymi parametrami (domyślnymi i dodatkowymi)
UseShortened
Element
1 – Wyświetla się mała kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji
0 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji
11 – Wyświetla się mała kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji
10 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji
PricesOnItemsInvisible0 – standardowe działanie aplikacji,
1 – ukrycie cen na karcie towaru oraz na liście oferowanych towarów
ForceHidingPrices0 – standardowe działanie aplikacji,
1 – ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu oraz ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
SynchronizationNotifications (X,Y)0 – powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna)
X – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji
Y – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)
SynchronizationAfterIssuingAServiceOrder0 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego wyłączona (wartość domyślna)
1 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Przekaż do realizacji i synchronizuj]
2 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zatwierdź i synchronizuj]
4 – synchronizacja podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego włączona. Podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj]
Możliwe jest także sumowanie wartości parametru, np. jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na 5 wówczas podczas wyjścia ze zlecenia serwisowego dostępne będą opcje [Przekaż do realizacji i synchronizuj] oraz [Zakończ i synchronizuj]
SynchronizationAfterLoggingIntoApplication0 – synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna)
1 – synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?