Dodanie nowych danych na wydruk

Jeżeli istnieje potrzeba pokazania na wydruku niestandardowych danych można to zrealizować w następujący sposób:

  • przesynchronizować potrzebne dane do tabeli Configuration bazy mobilnej
  • umieścić nowe dane na wydruku

 

Standardowy wydruk termiczny dokumentu Faktura Sprzedaży

 

Poniżej przedstawiony jest przykład dodania na wydruk dokumentu danych pracownika, który wystawił dokument: Faktura Sprzedaży przy współpracy z Comarch ERP XL 2018.2.1. W sposób opisany poniżej można synchronizować dowolne dane z systemu ERP i prezentować je na wydruku.

Uwaga
Zapytania SQL wykorzystywane w tym przykładzie mogą różnić się w zależności od systemu ERP oraz jego wersji.

W pierwszej kolejności należy w odpowiednim dla wersji systemu ERP pliku konfiguracyjnym znajdującym się w katalogu Methods serwera synchronizacji (ścieżka domyślna: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration) dodać następujące zapytanie:

 

UNION ALL
select
1,
0,
'ImieNazwisko',
cast ((Prc_Imie1 +' '+ Prc_Nazwisko) as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'telefon',
cast (Prc_Telefon3 as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId
UNION ALL
select
1,
0,
'email',
cast (Prc_EMail as varchar)
from cdn.opekarty opekar
join cdn.PRCKarty pckar on opekar.Ope_PrcNumer=pckar.Prc_GIDNumer
where Ope_GIDTyp =128 and Ope_GIDNumer=@UserId

 

Powyższe zapytania pobierają z bazy systemu ERP dane dotyczące pracownika: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Dodanie zapytań do pliku spowoduje, że konkretne dane zostaną przesynchronizowane do tabeli Configuration na bazie mobilnej.

Kolejnym krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 11#SalesOrder#data#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml znajdującego się w katalogu Printouts serwera synchronizacji. Należy dodać zapytania pobierające zsynchronizowane wcześniej dane do tabeli Configuration. Nowo dodane fragmenty zostały oznaczone kolorem żółtym:

...
<set>
<name>Logo</name>
<query>SELECT Data FROM PrintoutsImages WHERE Name='logo.png'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawil</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'ImieNazwisko'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawiltel</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'telefon'</query>
</set>
<set>
<name>Wystawilemail</name>
<query>SELECT Value FROM Configuration WHERE key like 'email'</query>
</set>
...

 

Ostatnim krokiem jest modyfikacja pliku wydruku 11#SalesOrder#layout#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml, która polega na dodaniu wpisów odpowiedzialnych za wyświetlanie danych, które zostały zwrócone w zapytaniach w pliku 11#SalesOrder#data#Thermal#Vline112#Wydruk_domyślny.xml w miejsce nad linię z informacją o osobach uprawnionych i dacie odbioru:

 

<line>
<data query="Wystawil" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>
<line>
<data query="Wystawiltel" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>
<line>
<data query="Wystawilemail" columnName="Value" format="currency" offset="0" length="30" align="center" />
</line>

<line>
<text offset="0" length="30" align="center">Uprawniony do wystawienia dok.</text>
<text offset="31" length="18" align="center">Data odbioru</text>
<text offset="50" length="30" align="center">Uprawniony do odbioru dok.</text>
</line>
…

 

Po wykonaniu powyższych modyfikacji należy wykonać synchronizację z urządzenia mobilnego. Po modyfikacji wydruk termiczny powinien wglądać następująco:

 
Wydruk dokumentu Faktura Sprzedaży z dodatkowymi danymi

 

Czy ten artykuł był pomocny?