Instalacja i obsługa Comarch ERP Auto Update

Aplikacja Comarch ERP Auto Update umożliwia pobranie oraz późniejsze aktualizacje aplikacji Comarch Mobile.

Uwaga
Do zainstalowania aplikacji Comarch Mobile w wersji 2024.2. wymagana jest aplikacja Comarch ERP Auto Update w wersji 2024.0.5514.1 (Nadrzędny) lub nowszej.

Jeżeli na serwerze jest już zainstalowana aplikacja Comarch ERP Auto Update należy zaktualizować ją do wersji najnowszej. Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie po starcie aplikacji Comarch ERP Auto Update.

Pakiet instalacyjny Auto Update dostępny jest na Indywidualnych Stronach Partnerów (Comarch Mobile/Pobierz wersję/Aktualne Wersje). Należy wybrać dowolny produkt i pobrać Pakiet Instalacyjny Auto Update Nadrzędny – PL.

 

Instalacja

Jeżeli aplikacja Comarch ERP Auto Update nie jest zainstalowana na serwerze, należy w pobranym pakiecie instalacyjnym odnaleźć folder Comarch ERP Auto Update i uruchomić plik instalatora UpdateAgent_Setup_PL_Parent.exe.

Uwaga
Aplikacja jest instalowana dla wszystkich użytkowników systemu Windows.

Instalacja Comarch ERP Auto Update przebiega w kilku krokach. Po uruchomieniu pobranego instalatora, pojawi się powitalne okno instalacji – zawiera ono informację o działaniu instalatora. Jeżeli użytkownik zgadza się z informacjami zawartymi w tym miejscu, może przystąpić do instalowania produktu Comarch ERP Auto Update, klikając przycisk [Dalej].

W kolejnym kroku znajdują się warunki gwarancji i korzystania z oprogramowania Comarch ERP Auto Update. Aby przejść do następnego etapu instalacji należy zapoznać się z treścią umowy licencyjnej, zaakceptować zawarte w niej warunki, a następnie kliknąć przycisk [Dalej].

W trzecim kroku należy określić, w jakim folderze zostanie zainstalowany program, po czym kliknąć przycisk [Dalej].

Domyślnie program instalowany jest w folderze: C:\Program Files(x86)\Comarch ERP Auto Update\. Aby zmienić folder, w którym będzie on zainstalowany, należy wybrać przycisk [Zmień].

W oknie konfiguracji należy uzupełnić pole Kod agenta, podając identyfikator klienta, dla którego dokonywana jest instalacja. Pozostałe pola należy odpowiednio zmodyfikować lub pozostawić domyślne wartości (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości).

W następnym oknie, aby rozpocząć instalację aplikacji Comarch ERP Auto Update, należy nacisnąć przycisk [Zainstaluj].

Kliknięcie [Zakończ] na ekranie końcowym instalatora z zaznaczoną opcją [Uruchom aplikację Auto Update] spowoduje uruchomienie Comarch ERP Auto Update, co pozwoli na prekonfigurację programu.

Pierwsze uruchomienie

W oknie głównym aplikacji pojawi się informacja na temat najnowszych, dostępnych wersji aplikacji. Przy pierwszym uruchomieniu żadne produkty i komponenty nie zostały jeszcze dodane, wobec czego okno będzie puste. Jeżeli identyfikator klienta wprowadzony w oknie konfiguracji podczas instalacji zostanie poprawnie zweryfikowany, w oknie głównym Comarch ERP Auto Update pojawi się zielona ikona z komunikatem   (w lewym dolnym rogu).

Uwaga

Jeśli po uruchomieniu aplikacja nie może połączyć się z agentem nadrzędnym to w lewym dolnym rogu, zamiast statusu Online, mogą się pojawić następujące komunikaty:

 • Offline – usługa Comarch ERP Auto Update Service nie jest uruchomiona. Jeśli próba jej uruchomienia z poziomu panelu usług Windows nie powiedzie się, należy szukać przyczyny błędu w logach usługi znajdujących się w katalogu instalacyjnym (domyślnie C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Auto Update\logs\log.db).
 • Agent nadrzędny jest niedostępny – zostały wprowadzone złe dane do połączenia z agentem nadrzędnym lub występują problemy z komunikacją. Należy zweryfikować poprawność danych w konfiguracji w sekcji Połącz z agentem nadrzędnym. Jeśli dane są poprawne przetestować poprawność połączenia pod wskazanym adresem za pomocą standardowych narzędzi takich jak polecenia ping lub telnet.
 • Agent nie może połączyć się do nadrzędnego – podany kod agenta został użyty na innym stanowisku – należy użyć innego kodu lub zwrócić się do działu wsparcia Comarch w celu zresetowania go lub wygenerowania nowego.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest kliknięcie opcji [Więcej], a następnie [Konfiguracja].

Z poziomu konfiguracji, przed pierwszą instalacją aplikacji, można zmodyfikować ustawienia (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości):

 • Sekcja Konfiguracja
  • Folder pobierania – katalog, do którego pobierane są komponenty, poprawki oraz dodatki. Definiowany podczas instalacji Comarch ERP Auto Update, może być zmieniony w trakcie pracy z aplikacją.
  • Główny folder instalacyjny – katalog, w którym instalowane są komponenty. Po zainstalowaniu komponentu parametr staje się nieedytowalny.
  • Folder kopii zapasowych – katalog, w którym tworzą się kopie zapasowe katalogów instalacyjnych komponentów podczas instalacji poprawek lub aktualizacji komponentu. Definiowany podczas instalacji Comarch ERP Auto Update, może być zmieniony w trakcie pracy z aplikacją.
  • Id klienta – unikalne Id klienta uzyskane wraz z licencją na wybrany produkt Comarch. W wersji instalatora dla agenta podrzędnego w tym polu należy wprowadzić właściwy kod zdefiniowany w strukturze agentów na agencie nadrzędnym.
Sekcja Konfiguracja
Sekcja Konfiguracja
 • Sekcja Połącz z agentem nadrzędnym – zawiera parametry do połączenia z serwerami Comarch (w przypadku agenta nadrzędnego) lub połączenia z agentem nadrzędnym klienta (w przypadku agenta podrzędnego). Adres połączenia do serwerów Comarch to comarch.com, w zależności od regionu klienta należy łączyć się po porcie
  • 9466 (PL)
  • 9460 (FR i ES)
  • 9539 (DE i UK)
  • port WCF domyślnie 8009
Sekcja Połącz z agentem nadrzędnym
Sekcja Połącz z agentem nadrzędnym
 • Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych – sekcja dostępna tylko w Comarch ERP Auto Update w wersji nadrzędnej. Pozwala na zdefiniowanie nazwy hosta oraz portów przez jakie będą się łączyli agenci podrzędni. Dane te należy podawać w sekcji Połącz z agentem nadrzędnym w Comarch ERP Auto Update w wersji podrzędnej.
Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych
Sekcja Konfiguruj usługę dla agentów podrzędnych
 • Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI – porty do komunikacji między usługą Comarch ERP Auto Update Service i interfejsem graficznym aplikacji. Domyślnie 11365 oraz 8010. Ich zmiana nie jest zalecana jeśli nic nie blokuje komunikacji na tych portach w środowisku.
Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI
Sekcja Konfiguracja połączenia lokalnego usługi i UI
 • Sekcja Konfiguracja aktualizacji
  • Kompresuj archiwum wersji – zaznaczenie parametru spowoduje, że archiwum zapasowe wersji komponentu będzie skompresowane podczas jego aktualizacji, dzięki czemu zajmie mniej miejsca
  • Kompresuj kopie zapasowe baz danych – zaznaczenie parametru spowoduje, że kopie baz danych będą skompresowane podczas aktualizacji, dzięki czemu zajmą mniej miejsca. Funkcja niedostępna w środowisku z Microsoft SQL Server Express.
  • Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu – w przypadku wystąpienia błędu podczas aktualizacji komponentu wszystkie wykonane wcześniej zmiany zostaną wycofane
  • Usuń obrazy natywne – po odznaczeniu parametru pomijane jest usuwanie natywnych obrazów bibliotek, które zostały stworzone podczas instalacji komponentu. Parametr ma zastosowanie tylko do produktu Comarch ERP Altum.
Sekcja Konfiguracja aktualizacji
Sekcja Konfiguracja aktualizacji
 • Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
  • Usuń pobrane pliki – po zaznaczeniu parametru, podczas deinstalacji pobrane pliki instalacyjne komponentu będą usuwane. Parametr jest nieaktywny jeśli na którymś z profili jest zainstalowany komponent.
  • Usuń kopie zapasowe konfiguracji – po zaznaczeniu parametru, podczas dezinstalacji usuwana będzie kopia zapasowa konfiguracji komponentu dostępnej w Konfiguracja -> Komponent -> Konfiguracja.
  • Usuwaj konfigurację komponentu przy dezinstalacji – po zaznaczeniu parametru, podczas dezinstalacji będzie usuwana konfiguracja komponentu dostępna w Konfiguracja -> Komponent -> Konfiguracja.
Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
Sekcja Konfiguracja dezinstalacji
 • Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
  • Pokazuj tylko najnowsze dodatki – po zaznaczeniu parametru na liście dodatków widoczne będą tylko ich najnowsze wersje. Przy odznaczonym parametrze prezentowane są wszystkie ich dostępne wersje.
  • Pokazuj tylko najnowsze poprawki – po zaznaczeniu parametru na liście poprawek widoczne będą tylko ich najnowsze wersje. Przy odznaczonym parametrze prezentowane są wszystkie ich dostępne wersje.
Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
Sekcja Konfiguracja dodatków i poprawek
 • Sekcja Konfiguracja pobierania
  • Rozmiar pojedynczej paczki do pobrania (KB) – rozmiar jednej paczki danych (w ramach komponentów, poprawek lub dodatków) pobieranej przez Comarch ERP Auto Update w ramach jednego żądania. Zwiększenie rozmiaru paczki jest zalecane dla szybszych i stabilnych połączeń internetowych.
  • Timeout pobierania paczki (s) – czas, po którym pobieranie paczki danych (w ramach komponentów, poprawek lub dodatków) zostanie przerwane. Zwiększenie wartości jest zalecane dla wolniejszych i mniej stabilnych połączeń internetowych.
Sekcja Konfiguracja pobierania
Sekcja Konfiguracja pobierania
 • Sekcja Konfiguracja Auto Update
  • Aktualizuj automatycznie przy starcie programu – odznaczony parametr spowoduje, że przy starcie aplikacji Comarch ERP Auto Update pojawi się pytanie o aktualizację jeśli została wykryta nowa wersja. Po zaznaczeniu parametru aktualizacja będzie się odbywać automatycznie bez konieczności jej zainicjowania przez użytkownika.
  • Interwał kopii zapasowych Auto Update – parametr odpowiadający za częstotliwość tworzenia kopii zapasowych bazy danych Comarch ERP Auto Update. Wartość wyrażona w dniach, ustawienie 0 powoduje wyłączenie funkcji (niezalecane).
  • Usuwaj kopie baz danych starsze niż – parametr odpowiadający za usuwanie kopii baz Comarch ERP Auto Update po określonym upływie czasu. Wartość wyrażona w dniach, ustawienie 0 powoduje wyłączenie funkcji.
  • Kompresuj logi usługi po przekroczeniu rozmiaru (MB) – parametr pozwala na automatyczne przenoszenie logów usługi Comarch ERP Auto Update do osobnego skompresowanego pliku po przekroczeniu wskazanego rozmiaru. Wartość 0 wyłącza tę funkcję.
  • Ilość przechowywanych paczek z logami usługi – parametr pozwala na określenie ilości paczek ze skompresowanymi logami usługi Comarch ERP Auto Update jaka będzie przechowywana na dysku. Wartość 0 wyłącza tę funkcję, a wartość -1 pozwala na przechowywanie nieskończonej ilości paczek.
  • Usuwaj logi aplikacji starsze niż – parametr pozwala automatyczne usuwanie logów UI aplikacji Comarch ERP Auto Update starszych niż określona ilość dni. Wartość -1 powoduje, że logi nie są usuwane.
  • Kompresuj logi aplikacji – parametr pozwala na określenie czy logi UI aplikacji Comarch ERP Auto Update mają być przenoszone do osobnego skompresowanego pliku.
Sekcja Konfiguracja Auto Update
Sekcja Konfiguracja Auto Update
 • Sekcja Konfiguracja języka – pozwala na wybór języka interfejsu aplikacji
Sekcja Konfiguracja języka
Sekcja Konfiguracja języka
 • Sekcja Konfiguracja komunikacji – określa standard komunikacji aplikacji. Domyślną opcją jest REST i w przypadku posiadania sieci agentów w wersji 2020.0 lub wyższej nie należy zmieniać wartości parametru. Parametr WCF został dodany w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej i umożliwienia aktualizacji podrzędnych agentów w wersji 2019.0.
Sekcja Konfiguracja komunikacji
Sekcja Konfiguracja komunikacji

 

Obsługa profili w Comarch ERP Auto Update

Aplikacja Comarch ERP Auto Update umożliwia tworzenie profili, dzięki którym użytkownik ma możliwość instalacji kilku wersji danej aplikacji równolegle na jednym komputerze. Profile pozwalają również na instalację kilku wersji danej aplikacji w połączeniu z różnymi bazami danych. Funkcjonalność ta jest przydatna np. gdy użytkownik chce zainstalować na swoim serwerze dodatkową, testową wersję aplikacji Comarch Mobile w innej wersji niż produkcyjna.

Przy instalacji Comarch ERP Auto Update domyślnie tworzony jest profil główny o nazwie mainprofile.

Dodawanie nowego profilu

Aby dodać nowy profil należy na wstążce menu głównego aplikacji wybrać zakładkę [Więcej], opcja [Konfiguracja], następnie [Profile] i nacisnąć przycisk[Dodaj]. Następnie w oknie [Nowy profil] należy uzupełnić wszystkie pola.

Konfiguracja:

 • Nazwa profilu – nazwa profilu zdefiniowana przez użytkownika (format dowolny),
 • Kod profilu – kod profilu zdefiniowany przez użytkownika (max. 5 znaków),
 • Katalog instalacyjny – katalog, w którym zostanie stworzony i zapisany nowy profil (użytkownik sam może wskazać lokalizację, przy czym należy pamiętać o tym, że ścieżka musi być unikalna i nie może być wykorzystywana w definicji innego profilu),
 • Port bazowy – port, po którym usługa profilu będzie się komunikowała. Wartość portu bazowego pozwala uprościć proces konfiguracji usług instalowanych aplikacji poprzez automatyczne ustawianie portów, na których będą one działać tak, aby nie kolidowały one z aktywnymi w systemie usługami. Każdy z profili rezerwuje pulę 100 portów.
  Wskazówka
  Jeżeli w profilu został podany port bazowy 5030, to profil ten zarezerwuje pulę 100 portów począwszy od 5030, czyli w tym przypadku 5030 – 5129. Porty te nie będą mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu innego profilu.
  Uwaga
  Jeżeli przy definiowaniu nowego profilu, po wpisaniu portu bazowego w jego polu nadal będzie widoczny czerwony krzyżyk oznacza to, iż dany port jest już zarezerwowany dla innego profilu. Należy wówczas wybrać inny port, po którym usługa będzie się komunikowała.
  Uwaga
  Należy pamiętać o tym, iż zdefiniowanie nowego profilu wiąże się z rezerwacją nowej puli 100 portów. Przy definiowaniu nowej puli portów należy pamiętać o tym, iż w późniejszym kroku instalacji aplikacji Comarch Mobile użytkownik będzie zobowiązany wybrać ręcznie jeden port z tej puli, który będzie odpowiedzialny za komunikację serwera synchronizacji z aplikacją mobilną.

Przełączanie się między profilami

W celu przełączenia się między profilami należy na liście profili zaznaczyć odpowiedni profil i nacisnąć przycisk [Zmiana profilu]. Istnieje również możliwość zmiany profilu z poziomu zakładki [Więcej].

Usługi oraz pule aplikacji utworzone na profilach dodatkowych

Funkcjonalność profili ma wpływ na tworzenie usług instalowanych aplikacji. Każdy z profili, na którym zainstalowano aplikację Comarch Mobile tworzy nową usługę, wyłącznie do swojego użytku.

Przyklad
Jeżeli użytkownik zainstaluje aplikację Comarch Mobile w różnych wersjach na dwóch profilach w usługach Windows pojawią się dwie usługi Comarch Mobile Server, które w prefiksie (w nawiasach kwadratowych) będą posiadały wpis oznajmujący, z którego profilu pochodzi dana usługa. Jedynym wyjątkiem jest usługa uruchomiona przez profil główny – nie posiada ona dodatkowego oznaczenia w postaci nazwy profilu ujętego w nawiasy kwadratowe.
Jeśli w Comarch ERP Auto Update, na profilach dodatkowych będzie instalowana aplikacja tworząca:
 • usługę systemu Windows (np. dla Comarch Mobile Sprzedaż)
 • pulę aplikacji na IIS (np. dla Comarch Mobile Zarządzanie)
to profil podczas instalacji doda do usługi/puli swój kod profilu.

Usługi aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilach dodatkowych
Pule aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilu dodatkowym

Czy ten artykuł był pomocny?