Dodanie towaru do koszyka

Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:
 • listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:
Dodanie towaru do koszyka
 • Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
 • Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Barcode Scanner

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .

Opcja seryjnego dodawania towarów do koszyka

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Okno: Dodaj towary z listy do koszyka

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga
W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ.

Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

 – pozycja nie jest dodana do koszyka

 – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..

 – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania

 – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.

W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.

W górnym pasku okna:

 • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
 • z prawej strony przycisk zapisania elementu,
 • ikonka dodania informacji dodatkowej

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

 • Kod oraz nazwa towaru
 • Cena bazowa
 • Marża minimalna
 • Stawka podatku VAT sprzedaży
 • Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
 • Wartość uzyskanej marży
 • Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
 • Stan towaru na magazynie
 • Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
 • Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
 • Cena końcowa – pole możliwe do edycji
 • Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
 • Waga elementu
 • Magazyny
 • Opis elementu – pole możliwe do edycji
 • Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
 • Załączniki
 • Dokumenty – lista dokumentów historycznych
Okno: pełna kalkulacja elementu

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne].

Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga
Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.

W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:

Okno dużej kalkulacji podczas generowania dokumentu
Cecha na nagłówku dokumentu

Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru.

Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:

Informacja o niewystarczających zasobach dla danej partii

W aplikacji Comarch Mobile istnieje także funkcjonalność prezentacji pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów.

Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:

 • dostępność konkretnego towaru na poszczególnych magazynach – z poziomu dużej kalkulacji pozycji
Prezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach
 • możliwość zrealizowania całego zamówienia na poszczególnych magazynach – z poziomu nagłówka dokumentu.
Prezentacja pokrycia realizacji całego zamówienia na poszczególnych magazynach

Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.

Czy ten artykuł był pomocny?