Planowanie działań

Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu kalendarza, karty pracownika, listy kontrahentów oraz karty kontrahenta.
Uwaga
Wykorzystanie mechanizmu optymalizacji podczas planowania dotyczy tylko spotkań i jest możliwe, gdy użytkownik jest zalogowany jako:

 • Pracownik – jeśli posiada prawo do korzystania z modułu Monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”
 • Kierownik – jeśli pracownik, dla którego planowane jest działanie posiada licencję na moduł Monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”

Planowanie z poziomu kalendarza

Rozpoczęcie procesu planowania działania z poziomu kalendarza następuje po kliknięciu w przycisk z plusem znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka) – .

Następnie, użytkownik powinien wybrać typ działania, które chce zaplanować. W aplikacji przy współpracy
z Comarch ERP Altum są dostępne 3 typy działań:

 • Spotkanie,
 • Wizyty,
 • Kontakt.
Wybór typu nowego działania planowanego z kalendarza

Planowanie Zadania

Działanie o typie: zadanie jest powiązane tylko z pracownikiem (nie jest powiązane z kontrahentem). Zadania są najczęściej wykorzystywane do ewidencji dodatkowych czynności, które wykonuje przedstawiciel w czasie pracy, które są niezwiązane z kontaktami z kontrahentem – jak np. badania okresowe czy oddanie samochodu do serwisu. Planowanie zadania jest możliwe tylko z poziomu kalendarza lub karty pracownika.

Planowanie Zadania

Okno planowania zadania składa się z elementów:

 • Opiekun

W tym miejscu prezentowane jest zdjęcie pracownika, jego imię i nazwisko oraz miejscowość z adresu zamieszkania.

 • Tytuł działania

Nadawany podczas planowania tytuł zadania.

 • Miejsce

Adres miejsca wykonania zadania.

 • Data początkowa i godzina

Planowana data i godzina rozpoczęcia wykonania zadania.

 • Data końcowa i godzina

Planowana data i godzina zakończenia wykonania zadania.

 • Cały dzień

Opcja do ustawienia działania całodziennego.

 • Opis

Miejsce do wprowadzenia opisu wykonania planowanego zadania

Planowanie Spotkania

Planowanie spotkania zostało podzielone na trzy kroki.

 • Krok 1

Po kliknięciu w przycisk zostaje wyświetlony pierwszy z trzech kroków formularza planowania. Użytkownik może na nim zdefiniować schemat według którego, podczas wyboru kontrahentów w drugim kroku, wypełniane będą domyślnie pola.

Widok ekranu planowania działania – Krok 1

Gdy na kalendarzu nie wskazano konkretnej komórki z dniem i pracownikiem, kafel opiekun będzie niewypełniony, natomiast sekcja data zostanie ustawione na dzień dzisiejszy.

Po wskazaniu konkretnej komórki na kalendarzu, kafel opiekun jest wypełniany automatycznie.

W pola oznaczone gradientem można kliknąć i dokonać edycji.

Widok ekranu planowania działania z możliwością edycji opisu – Krok 1
 • Opiekun

Kafel przedstawia pracownika dla którego planowane jest działanie (zdjęcie pracownika, jego imię i nazwisko oraz miejscowość z adresu zamieszkania).

 • Tytuł działania

Pole umożliwia nadanie dowolnego tytułu planowanego działania.

 • Data

Pole przedstawia datę planowanego działania.

 • Godzina rozpoczęcia

Pole przedstawia godzinę planowanego rozpoczęcia spotkania.

 • Czas trwania

Pole przedstawiające planowany czas trwania spotkania.

 • Miejsce rozpoczęcia

Pole przedstawiające miejsce z którego, Operator rozpocznie podróż do miejsca spotkania

 • Opis

Kafel umożliwia nadanie dowolnego opisu dla planowanego działania.

 • Wybór kwestionariusza podczas planowania

Podczas planowania spotkania i kontaktu istnieje możliwość dodania do nich kwestionariusza, który powinien być wykonany podczas realizacji działania w aplikacji Comarch Mobile. Po naciśnięciu na opcję [Wybierz kwestionariusz] podnoszone jest okno z listą dostępnych ankiet (zdefiniowanych w Comarch ERP Altum), przy których w nawiasie jest zaprezentowana ilość pytań w nich zawartych. Wybór pustej opcji skutkuje zaplanowaniem spotkania bez kwestionariusza, natomiast wybór konkretnej nazwy kwestionariusza na Kroku 1, wpływa na domyślne podpowiadanie się tego kwestionariusza podczas wyboru kontrahentów w Kroku 2.

Okno wyboru kwestionariusza podczas planowana spotkania lub kontaktu

Po zdefiniowaniu wszystkich pól przechodzimy do następnego kroku klikając 2 na dole ekranu.

 • Krok 2

W drugim kroku wyświetlana jest lista kontrahentów, dla których możemy zaplanować działania. Dla każdego kontrahenta wyświetlane są informacje na temat ostatniego działania, miejscowości oraz jego płatności. Listę kontrahentów można zawężać korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w nagłówku.

Widok ekranu planowania działania – Krok 2

Po wskazaniu kontrahenta, u którego będzie planowane spotkanie, kafel zostaje oznaczony granatową ramką. Po prawej stronie pojawiają się szczegóły dotyczące planowanego spotkania. Oprócz domyślnie wypełnionych pól według schematu zdefiniowanego w kroku pierwszym, pojawiają się pola adres i osoba kontaktowa.

 • Adres

Pole przedstawia adres kontrahenta u którego planowane jest działanie.

 • Osoba kontaktowa

Pole przedstawia pracownika kontrahenta, z którym odbędzie się spotkanie.

Na Kroku 2 użytkownik może także dokonać edycji opisu oraz zmienić lub usunąć wybrany w Kroku 1 kwestionariusz.

Po zdefiniowaniu wszystkich pól możemy dodać kolejnego kontrahenta z listy po lewej stronie. Edycja zaplanowanego spotkania odbywa się po kliknięciu błękitnego przycisku z ołówkiem. Użytkownik może także zrezygnować ze spotkania u danego kontrahenta odznaczając go ponownym kliknięciem.

Gdy wybrani zostaną już wszyscy kontrahenci, dla których użytkownik chciał zaplanować spotkanie można przejść do trzeciego kroku planowania klikając 3 w nagłówku.

Widok ekranu planowania działania – Krok 2
 • Krok 3

W trzecim kroku wyświetlana jest zoptymalizowana trasa przejazdu pracownika dla którego planowane jest spotkanie (wyłącznie w przypadku posiadania licencji na monitorowanie).

Wykorzystując mechanizmy optymalizacji tras kierownik może wskazać kontrahentów, których ma odwiedzić pracownik, a system sam zaplanuje optymalną trasę przejazdu i pokaże ją na mapie. Optymalizacja tras umożliwia wydajne zaplanowanie każdego dnia pracy, zwiększenie ilości spotkań, zmniejszenie kosztów paliwa, a co za tym idzie maksymalizację zysków.

Po wybraniu kontrahentów w 2 kroku i przejściu na krok 3, trasa jest optymalizowana. Spotkania są poukładane w taki sposób, aby przedstawiciel musiał pokonać jak najkrótszy dystans. Kolejność punktów można korygować we własnym zakresie korzystając z funkcji drag & drop (przeciągnij i upuść). Punkty na liście można również usuwać przesuwając je w bok.

Widok ekranu planowania działania z optymalizacją tras – Krok 3

Na wszystkich ekranach przedstawiających mapy znajduje się przycisk: [Traffic] prezentujący aktualne natężenie ruchu. Pozwala on na ominięcie korków podczas podglądu aktualnej pozycji pracowników czy też planowania trasy.

Prezentacja natężenia ruchu na mapach

Mechanizm optymalizacji trasy można modyfikować korzystając z opcji tras.

Opcje tras

Potwierdzenie całego procesu planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się
w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Po kliknięciu w przycisk zapisz pojawi się okno kalendarza. Zawiera ono zarówno spotkania zaplanowane wcześniej jak i te nowo planowane.

Kalendarz pracownika

Planowanie Kontaktu

Kontakt jest typem działania, które w odróżnieniu od spotkania, najczęściej nie odbywa się w siedzibie kontrahenta tylko np. poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

Aby zaplanować ten typ działania kontrahent musi mieć zdefiniowaną osobę kontaktową, w przeciwnym wypadku nie będzie to  możliwe. Planowanie kontaktu z poziomu kalendarza odbywa się analogicznie jak spotkania (również składa się z 3 Kroków), przy czym dla kontaktu nie obowiązuje mechanizm optymalizacji tras. Na Kroku 3 dostępny jest tylko widok kalendarza.

Planowanie wizyty

W pierwszym kroku definiowane są między innymi:

 • Opiekun – osoba, dla której zostanie zaplanowana wizyta,
 • Wzorzec wizyty – określenie zgodnie z jakim wzorcem powinna być realizowana wizyta,
 • Miejsce rozpoczęcia wizyty,
 • Data oraz godzina wizyty.
Pierwszy krok planowania wizyty

W kolejnym kroku istnieje możliwość zweryfikowania elementów dodanych do wzorca:

 • ta zakładka dostępna jest tylko jeżeli operator posiada uprawnienie do definiowania wzorców wizyt,
 • jeżeli wizyta planowana jest przez operatora z ograniczonymi uprawnieniami (np. jeśli operator posiada uprawnienie tylko do planowania i realizowania wizyt) ta zakładka nie jest dostępna podczas planowania wizyty,
 • z tego poziomu istnieje możliwość przypisania dodatkowych elementów, które powinny zostać zrealizowane podczas wizyty.
Możliwość edycji elementów wzorca wizyty podczas planowania

W następnym kroku użytkownik wybiera kontrahentów, u których powinna odbyć się wizyta. Kafel z aktualnie wybranym kontrahentem podświetlany jest na niebiesko. Z tego poziomu istnieje możliwość edycji parametrów wizyty indywidulanie dla danego kontrahenta.

Wybór kontrahentów, dla których planowane są wizyty

W ostatnim kroku prezentowana jest wygenerowana trasa na podstawie adresów wybranych we wcześniejszym kroku kontrahentów – do wyświetlenia trasy jest wykorzystywany mechanizm optymalizacji. Wizyty planowane są w takiej kolejności, aby ich realizacja mogła odbyć się w jak najkrótszym czasie.

Plan trasy dla wybranych we wcześniejszym kroku Kontrahentów

Po wybraniu opcji: Zapisz, wizyty w odpowiedniej kolejności zostaną dodane do terminarzu.

Wizyty zaplanowane na dany dzień

Planowanie z poziomu karty pracownika

Rozpoczęcie procesu planowania działań z poziomu karty pracownika następuje po kliknięciu w błękitny przycisk.

Następnie należy wybrać typ działania, jaki użytkownik chce zaplanować.

Wybór typu nowego działania planowanego z kalendarza

Pole opiekun wypełniane jest automatycznie wybranym pracownikiem. Pozostała część planowania przebiega w identyczny sposób jak z poziomu kalendarza.

Planowanie z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta

Proces planowania działania z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta jest identyczny i następuje po kliknięciu w błękitny przycisk.

Planowanie odbywa się w jednym kroku z domyślnie wskazanym kontrahentem. Znaczenie pozostałych kafli jest takie samo jak przy planowaniu z poziomu kalendarza.

Planowanie kontaktu z karty kontrahenta

Potwierdzenie planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Czy ten artykuł był pomocny?