Element WH: Raport obecności towarów

Obsługa takiego elementu wizyty polega na sprawdzeniu obecności towarów firmy Przedstawiciela Handlowego u Klienta.

W przypadku, gdy w ramach elementu wizyty o typie: Raport obecności towarów zdefiniowane jest więcej niż jeden raport, wówczas podczas realizacji elementu wizyty zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych w ramach danego elementu raportów.

Wizyta służbowa: Lista raportów obecności towarów

Po wejściu w dany raport są dostępne dwie zakładki:

[Realizacja] – okno prezentujące aktualny raport z listą towarów, które obejmuje dany raport. Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch Mobile Zarządzanie, oraz
[Raport historyczności] – okno prezentuje poprzednie raporty powiązane z danym kontrahentem.

Poszczególne zakładki zaprezentowano na poniższym rysunku:

Okno realizacji raportu – bez możliwości generowania zamówień na podstawie raportu oraz Okno raportu historycznego
Okno realizacji raportu – z możliwością generowania zamówień na podstawie raportu oraz Okno raportu historycznego

W pierwszej zakładce [Realizacja], po wybraniu danego towaru, pojawi się okno z poszczególnymi danymi do uzupełnienia, zaprezentowane poniżej.

Wizyta handlowa: Raport obecności towarów

Po uzupełnieniu danych dotyczących towaru zostanie wyświetlone okno tak, jak na poniższym rysunku.

Wizyta służbowa: Raport obecności towarów, uzupełnione dane

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie obecności towarów dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ.

W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

  • wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe
Raport obecności towarów – wszystkie parametry domyślne i dodatkowe
  • wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe
Raport obecności towarów – wymagane parametry domyślne i wszystkie parametry dodatkowe
  • tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe
Raport obecności towarów – tylko wymagane parametry domyślne i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe.

Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość.

Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje zaprezentowane na rysunku poniżej:

Wizyta handlowa, menu dostępne po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu’

Zakładka [Raport historyczny] zawiera informacje o dacie realizacji raportu oraz ilości zrealizowanych towarów względem ilości wszystkich towarów.

W tej zakładce, gdy istnieją raporty historyczne, wówczas są dostępne na action barze dwa dodatkowe przyciski i .

Po wybraniu opcji pojawi się lista raportów historycznych z możliwością wyboru raportu do wyświetlenia. Prezentowane są tylko raporty, które dotyczą wizyt wystawionych na kontrahenta, którego dotyczy aktualnie realizowana wizyta i zrealizowanych przez operatora mobilnego zalogowanego do aplikacji.

Okno wyświetlane po wybraniu opcji kopiowania historycznego raportu

Po wybraniu opcji pojawi się okno z możliwość skopiowania danych z poprzednich raportów na raport bieżący. Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry:

Pomiń towary już zaznaczone – po zaznaczeniu, jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym, wówczas dane dla takiego towaru nie są nadpisywane,
Wartości parametrów z historycznego raportu – po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu,
Ilość do zamówień z historycznego raportu – parametr pojawi się tylko, jeśli na bieżącej definicji raportu została skonfigurowana możliwość generowania zamówień na podstawie raport (funkcjonalność opisana TUTAJ)

Okno wyświetlane po wybraniu opcji kopiowania historycznego raportu
Uwaga
Jeżeli któryś z parametrów został oznaczony jako wymagany, a na raporcie historycznym taki nie był, zatwierdzenie realizacji takiego raportu nie będzie możliwe do momentu uzupełniania wymaganych parametrów na wszystkich zaznaczonych pozycjach (będą prezentowane w kolorze czerwonym).

Konfiguracja elementu Merchandising z Raportem obecności towarów

W celu konfiguracji powiązania po stronie Comarch ERP XL należy dodać dwie klasy atrybutów przypisane do elementu wzorca wizyty o typie Merchandising:

Konfiguracja atrybutów na elemencie wizyty: Merchandising
  1. kod o nazwie „Raport obecności” i jako jego wartość podać kod raportu obecności, z którym ma zostać powiązany element Merchandising.
    Definiowanie nowej klasy atrybutu
  2. kod o nazwie: „Raport obecności: Towary ilość” w celu określenia liczby losowych towarów, dla których będą wykonane zdjęcia
    Definiowanie nowej klasy atrybutu

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Po wykonaniu opisanej konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż przed rozpoczęciem realizacji elementu Merchandising jest sprawdzane, czy podpięty raport obecności towarów został zrealizowany.

Uwaga
Jeżeli na raporcie obecności towarów zostało zarejestrowanych mniej towarów niż wskazuje na to ustawiona wartość, wówczas wyświetlana ilość zdjęć do zrealizowania będzie odpowiadać wartości towarów zrealizowanych na takim raporcie.

Zdjęcia dla poszczególnych towarów są prezentowane w takiej formie jak prezentowane są wzorce zdefiniowane na elemencie Merchandising.

Wykonywanie zdjęć towarów zarejestrowanych na raporcie obecności towarów
Realizacja dla danego towaru

Każde kolejno dodane zdjęcie wyświetlane jest w postaci zakładek. Możliwe jest dodanie wielu zdjęć do jednego towaru.

Uwaga
Dla każdego z wylosowanych towarów należy wykonać co najmniej jedno zdjęcie. Inaczej pojawi się komunikat „Zatwierdzenie elementu niemożliwe. Dla każdego z towarów musi zostać wykonane co najmniej jedno zdjęcie.”
Zatwierdzanie elementu Merchandising jeśli nie dla wszystkich towarów zostały wykonane zdjęcia.

 

Generowanie zamówienia na podstawie Raportu obecności towarów

Za umożliwienie generowania zamówień na podstawie raportu obecności odpowiada parametr IsOrderFromReportEnabled w pliku dotyczącym odpowiedniej wersji systemu Comarch ERP XL zlokalizowanym domyślnie
C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration

Jeżeli wartość parametru przyjmuje wartość 1, wówczas podczas realizacji elementu wizyty typu: Rejestrowanie dokumentu (ZS) istnieje możliwość automatycznego dodania towarów na zamówienie zgodnie z ilościami towarów wskazanymi podczas realizacji raportu obecności.

Obsługa funkcjonalności w aplikacji

Jeżeli w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż na wizycie został zrealizowany co najmniej jeden raport z włączoną funkcjonalnością generowania zamówienia na podstawie raportu, wówczas po rozpoczęciu realizacji elementu Rejestrowanie dokumentu z typem: ZS wyświetlone zostanie okno z nagłówkiem „Dodaj towary z raportów obecności” z dodatkowymi parametrami. Rysunek poniżej:

Okno dodawania towarów na dokument ZS na podstawie raportu obecności – (1) przypadek jeśli zrealizowany tylko jeden raport, (2) przypadek jeśli zrealizowanych kilka raportów

Jednocześnie opcja [Dodaj towary z raportów obecności] jest dostępna w menu kontekstowym na dokumencie ZS.

Opcja: Dodaj towary z raportu dostępna w opcjach dodatkowych dokumentu ZS.

Czy ten artykuł był pomocny?