Rozliczenie roczne CIT-8

image_print

Wzory deklaracji rocznej CIT-8(25) i załączników: CIT-8/O wzór 12, CIT-ST wzór 7, CIT-ST/A wzór 5, CIT-D wzór 5, CIT/BR wzór 3 są dostępne na liście zaliczek na CIT-8. Aby przygotować powyższą deklarację należy z poziomu Zaliczek na CIT-8, z rozwijalnego menu , znajdującego się obok ikony , wybrać opcję Deklaracja roczna CIT-8 wersja 25. Następnie za pomocą ikony  istnieje możliwość przeliczenia deklaracji. Obliczenia są na podstawie zestawienia systemowego CIT-8, skąd pobierane są przychody i koszty okresu obrachunkowego oraz zaliczek miesięcznych/kwartalnych, skąd pobierane są dokonane w ciągu roku odliczenia od dochodu i podatku.

Formularz składa się z  pięciu lub siedmiu zakładek, których nazwy są odzwierciedleniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji CIT-8.

Zakładka 1 – [Sekcja A-C]

W części Ogólne zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga
Przy obliczaniu należy sprawdzać, czy wyświetlony okres jest zgodny z Konfiguracją firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe
Dotyczy wersji: 2018.1.1
Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi handlowej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Cel złożenia formularza – zaznaczenie odpowiedniego pola będzie miało swoje odzwierciedlenie na wydruku deklaracji.

Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym – parametr ten jest potrzebny dla prawidłowego wykazania sekcji G, H i I, J na CIT-8 (domyślnie niezaznaczony).

Uwaga
Jeśli na pierwszej zakładce zaznaczono opcję TAK w parametrze Podatnik korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy w roku podatkowym, to sekcje G,H i I, J są nieaktywne.

Podatnik był obowiązany do sporządzenie dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – domyślnie parametr nie jest zaznaczony, w razie potrzeby należy wybrać odpowiednią opcję.

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia deklaracji oraz daty tych operacji.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Zakładka 2 – [Sekcja D]

Po przeliczeniu deklaracji na tej zakładce wyświetlane jest zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu i straty.

Zakładka 3 – [Sekcja E-F]

Zawiera kwoty odliczeń podatnika od dochodu oraz wartość podatku należnego. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są pobierane z CIT-8/O.

Zakładka 4 – [Sekcja G-I]

Zawiera informacje o wysokości należnych zaliczek miesięcznych i kwartalnych oraz informacje o wysokości zobowiązania podatkowego, podatku po odliczeniach, kwocie do zapłaty lub kwocie nadpłaty.

Zakładka 5 – [Sekcja J-L]

Zawiera informacje o innych zobowiązaniach podatkowych, a także dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku i datę wypełnienia zeznania.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Wszelkie odliczenia wskazane w załączniku CIT-8/O przenoszone się do zeznania rocznego podatnika.

Zakładka [Załączniki]

Zakładka ta jest widoczna na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 liczonej za rok 2014 i wersjach późniejszych. Zakładka ta jest ukrywana jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. 

Z poziomu zakładki [Załączniki] można naliczyć załączniki:

  • CIT-8/O wzór 12 – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
  • CIT-ST wzór 7 – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
  • CIT-ST/A wzór 5 – Informacja o zakładach (oddziałach).
  • CIT-D wzór 5 – Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
  • CIT/BR wzór 3 – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli użytkownik uzupełni listę zakładów dostępną pod ikoną . Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT‑ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki CIT-ST i CIT-ST/A można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki [Załączniki]. Warunkiem dodania załącznika CIT-ST/A jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce [Załączniki]. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A

Załącznik CIT-ST – wzór 7
Uwaga
Na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.

Załącznik CIT-D

Załącznik CIT-D można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki [Załączniki]. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 1
Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 2
Uwaga
Na załączniku CIT-D w poz. 23. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 24, 25 i 26 z wszystkich załączników CIT-D).
Załącznik CIT-D – wzór 5, zakładka 3

Załącznik CIT-8/O

Załącznik CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku można dodać z poziomu zakładki [Załączniki].

Załącznik CIT-8/0 – zakładka 1
Załącznik CIT-8/0 – zakładka 2
Załącznik CIT-8/0 – zakładka 3
Załącznik CIT-8/0 – zakładka 4

Załącznik CIT-BR

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/BR, zakładka 1 A-B
Załącznik CIT/BR, zakładka 3 CIT/BR D.2-D.3

Wybór w poz. 26 Badania naukowe opcji nie lub odznaczenie w poz. Rodzaj badań naukowych opcji badania podstawowe powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich dodanych załączników CIT/BR. Zakładki: 2 CIT/BR C-D.1 oraz 3 CIT/BR D.2-D.3 są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT/BR. Pozostałe są usuwane.

Do poz. 58 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 23 załącznika CIT/BR Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu. Wartość w poz. 23  oraz w związku z tym wartość w poz.: 19 i 21 na załączniku CIT/BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 55 Podstawa opodatkowania na deklaracji CIT-8.

Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A oraz CIT/BR. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.  Wydruk załącznika CIT/BR jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2016 lub późniejszym.

Użytkownik ma możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Istnieje także możliwość eksportu deklaracji rocznej CIT-8 wraz z  załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, i CIT‑ST/A i CIT/BR do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT-8 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?