Wyliczenie zaliczki na CIT-8

image_print
Uwaga
Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Konta księgowe, z których podczas wyliczania zaliczki na CIT-8  pobrane zostaną kwoty, należy uzupełnić z poziomu Księgowość/ Zestawienia księgowe, zakładka [Systemowe]Zestawienie do obliczenia CIT-8 dla zaliczki od wersji 20. Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. niekompletnie przeniesione zapisy z rejestru VAT do księgi itp.) wyniki obliczeń będą różne od oczekiwanych. Na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Aby obliczyć nową deklarację, należy na liście zaliczek na CIT-8 wcisnąć przycisk Dodaj  . Na formularzu zaliczki na CIT-8 znajdują się dwie zakładki, których nazwy są odwzorowaniem poszczególnych sekcji na oryginale formularza. Również numeracja pól odpowiada tej, która znajduje się na wzorze.

Uwaga
Podręcznik omawia formularz zaliczki na CIT-8 na podstawie wersji formularza 20. W przypadku wprowadzenia nowej wersji formularza, pewne dane (np. numery rubryk) mogą ulec zmianie.
 

Zakładka [CIT (C)] oraz [CIT (D-E)]

Przed wykonaniem obliczenia zaliczki należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Zakładka 1 w części Ogólne zawiera następujące informacje:
Przed wykonaniem obliczenia zaliczki należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok i miesiąc zaliczki, sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Rok i miesiąc, za który zaliczka ma być obliczona.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza zaliczkę przed skasowaniem i zmianami.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) zaliczki oraz daty tych operacji.

Za okres (od… do…) – pola numer 4 i 5, które pozwalają na określenie okresu, który ma być drukowany na formularzu. Do tej pory daty drukowały się zgodnie z okresem obrachunkowym ustawionym w konfiguracji, praktyka wykazała, że są przypadki, kiedy te daty powinny być różne. Zasady, jakie mają wpływ na ustalenie dat:

  • Data do – inicjalizuje się na ostatni dzień miesiąca/kwartału zaliczki,
  • Data od – inicjalizuje się na początek okresu obrachunkowego,
  • Użytkownik może zmienić datę, przy czym:
    • Data do – nie może być większa od ostatniego dnia miesiąca/kwartału deklaracji i mniejsza od pierwszego dnia miesiąca/kwartału zaliczki,
    • Data od – nie może być mniejsza od początku okresu obrachunkowego i większa od Daty do.
Uwaga
Zakres dat ma znaczenie tylko dla wydruku zaliczki na CIT-8, ponieważ dane pobierane są jak dotychczas miesięcznie lub kwartalnie.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie zaliczki na CIT-8 za wybrany miesiąc/kwartał, zaliczka może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu zaliczki, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość zaznaczenia ilości dołączonych załączników CIT-8/O. Po zaznaczeniu CIT‑8/O (ustawieniu wartości różnej od zera) pojawiają się cztery dodatkowe zakładki [CIT-8/O(B)], [CIT-8/O(B)], [CIT-8/O(C-E)] i [CIT‑8/O(F-G)], gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia odliczeń od dochodu i od podatku oraz danych o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Po przeliczeniu zaliczki na zakładce [CIT (C)] wyświetlane są następujące informacje – zestawienie przychodów, przychodów uzyskanych poza terytorium RP i kosztów uzyskania przychodu z podziałem na przychody i koszty z zysków kapitałowych oraz przychody i koszty z pozostałych działalności. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Uwaga
Jeżeli podatnik osiąga dochody z zysków kapitałowych oraz z pozostałych działalności (przychody przewyższają koszty) to przedmiotem opodatkowania będzie łączyny dochód. Jeżeli jednak – w następstwie prowadzonej działalności – podatnik uzyska dochód tylko z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle. Tę stratę podatnik będzie mógł odliczyć w kolejnych latach w ramach tego samego źródła.

W przypadku okresu obrachunkowego rozpoczynającego się po 31.12.2017 r., jeżeli kwota w poz. 35. Podstawa opodatkowania = 0 to kwota w poz. 36. Strata wyliczana jest jako suma kwot z poz. 27 i 31, pomniejszona o kwotę z poz. 34. Jeżeli kwota w poz. 35 > 0 to kwota w poz. 36 jest równa kwocie z poz. 27. Kwoty w poz. 35 oraz 36 podlegają edycji.

Uwaga
Jeżeli w okresie obrachunkowym rozpoczynającym się po 31.12.2017 r. dodano zaliczki na CIT-8(19) to podczas liczenia w kolejnych miesiącach zaliczek na CIT-8(20) przychody i koszty z zaliczek w wersji 19 trafiają do przychodów i kosztów zgodnie z definicjami zawartymi w zestawieniu CIT-8_2018.

Na zakładce [CIT (D-E)] widoczne są kwoty odliczeń od dochodu, wykazywane na deklaracji CIT-8/O. Użytkownik nie ma możliwości wprowadzenia ich bezpośredniego na formularzu.

Zakładka [CIT (F-I)]

Na podstawie informacji w programie i odliczeń od dochodu na tej zakładce widoczne jest ustalenie wyliczenia należnego podatku zgodnie z obowiązującą stawką podatkową oraz ustalenie zobowiązania podatkowego.

Dodatkowo należy wprowadzić Inne zobowiązania podatkowe (sekcja G), jeżeli firma je posiada.

Czy ten artykuł był pomocny?