Dlaczego w wypłacie pracownika składka na ubezpieczenie zdrowotne policzona jest w niższej wysokości niż 9%?

image_print

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 %. Składkę zdrowotną Płatnik pobiera z dochodu pracownika i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru odlicza od zaliczki na podatek dochodowy.

Jeżeli jednak wyliczona składka zdrowotna jest wyższa od zaliczki na podatek, wówczas Płatnik jest obowiązany obniżyć wyliczoną składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru do wysokości zaliczki na podatek dochodowy (art. 83 ust.1 ustawy zdrowotnej – Dz.U.z 2004 r., nr 210, poz. 2135). Taka sytuacja ma miejsce, gdy pracownik uzyskuje w danym miesiącu niskie wynagrodzenie.

Program posiada funkcjonalność pozwalającą na ograniczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek. Decyduje o tym parametr ’Składka zdrowotna ograniczona do wysokości podatku’ dostępny z poziomu formularza danych kadrowych pracownika – zakładka  Ubezpieczenie (etat).

Uzupełniając informacje dotyczące ubezpieczeń pracownika, po wpisaniu kodu ubezpieczenia, program domyślnie zaznacza parametr – w wypłacie składka zdrowotna zostaje ograniczona do wysokości podatku. Wyłączenie parametru powoduje, że dla wypłat pracownika liczonych dla wybranego kodu ubezpieczenia składka zdrowotna liczy się bez ograniczenia do wysokości podatku (do wykorzystania przy naliczaniu wypłat dla pracowników eksportowych lub otrzymujących wynagrodzenia finansowane z funduszy Unii Europejskiej). Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż obliczając składki na ubezpieczenia oraz zaliczkę podatku, uwzględniane są wszystkie wypłaty w danym miesiącu deklaracji.

Przykład

Poniżej zaprezentowano przykładowe naliczenie wynagrodzenia pracownika z zastosowanym ograniczeniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku.

Założenia: Pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, osiąga wynagrodzenie w wysokości 800,00 zł miesięcznie. Koszty uzyskania przychodów wynoszą dla pracownika 111,25 zł, zaliczkę na podatek dochodowy zakład zmniejsza o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, czyli w 2018 r. o kwotę 46,33 zł.

WyszczególnieniePoz.Obciążenia składkowo-podatkowe
Wynagrodzenie1800
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. 1)2800
Składka na ubezpieczenia emerytalne (poz. 2 x 9,76 %)378.08
Składka na ubezpieczenia rentowe (poz. 2 x 1,50 %)412
Składka na ubezpieczenia chorobowe (poz. 2 x 2,45 %)519.6
Składki na ubezpieczenia społeczne pobrane z wynagrodzenia pracownika (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)6109.68
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 2 - poz. 6)7690.32
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia pracownika (poz. 7 x 9%)862.13
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. 7 x 7,75%)953.5
Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. 1 - 111,25 zł [KUP] - poz. 6)10579
Zaliczka przed pomniejszeniem o składkę zdrowotną (poz. 10 x 18%) - 46,33 zł [kwota wolna]1157.89
Zaliczka po pomniejszeniu o składkę zdrowotną, po zaokrągleniu do pełnych zł (poz. 11 - poz. 9)*124 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania podatku *1357.89
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia z wynagrodzenia pracownika1453.5

*Wyliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru, czyli 62,13 zł, jest wyższa od wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy, tj. 57,89 zł, stąd składka zdrowotna ulega obniżeniu do wysokości zaliczki.

Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 628,43 zł, tj. 800 zł – 109,68 zł – 57,89 zł – 4 zł.

Czy ten artykuł był pomocny?