Formularz noty odsetkowej

image_print

Formularz noty odsetkowej składa się z dwóch zakładek: [Ogólne] i [Płatności].

Na zakładce [Ogólne] wybieramy rodzaj dokumentu, kontrahenta, rodzaj odsetek (ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe oraz indywidualne), datę dokumentu, formę płatności, termin płatności.

Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od rodzaju i statusu podmiotu wybranego na formularzu:

  • Ustawowe od zaległości dla: kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Osoba fizyczna oraz pracowników, wspólników oraz urzędów.
  • Od zaległości w transakcjach handlowych dla: kontrahentów, którzy na karcie, na zakładce [Handlowe], mają zaznaczony status Podmiot gospodarczy oraz banków

Nota może być wyliczona tylko dla dokumentów w takiej samej walucie. Przed przystąpieniem do wyliczania dokumentu należy określić walutę, której będzie dotyczyć.

Jeśli ustalona jest inna waluta niż systemowa – należy określić typ kursu oraz notowanie.

Na formularzu działają następujące przyciski:

 – Edytuj – pozwala na zmianę pozycji,

 – Usuń lub <DELETE> – usuwa pozycję,

 – Generuj elementy – pozwala na wybór zapisów, dla których chcemy naliczyć odsetki. Po naciśnięciu przycisku pojawiają się w oknie dokumenty, które zostały rozliczone po terminie. W oknie dokumentów proponowanych przy generowaniu noty odsetkowej jest możliwość sortowania po kolumnach. Wśród kolumn dostępna jest dodatkowa kolumna Data dokumentu, która domyślnie jest ukryta. Okno z dokumentami proponowanymi do noty w panelu filtra umożliwia dodatkowo zawężenie listy po terminie płatności, dacie dokumentu czy dacie rozliczenia. W sytuacji, gdy operator posiada zakazy do rejestrów kasowych/bankowych to na liście dokumentów proponowanych do noty odsetkowej pojawią się wyłącznie dokumenty z rejestrów do których operator nie ma blokad. Nota odsetkowa może być drukowana dla wszystkich dokumentów (kombinacja klawiszy <CTRL> + <A>) lub dla zaznaczonych. Akceptacja zapisów następuje po naciśnięciu przycisku .

Formularz noty odsetkowej

Na zakładce [Płatności] znajdują się informacje związane z generowaniem płatności w module kasowo/bankowym: termin płatności, forma płatności, kwota płatności oraz ewentualna kwota rozliczona. Jeżeli dany kontrahent wpłaca kwoty zaliczki, to są one również widoczne na tej zakładce. Pole Opis stanowi miejsce na ewentualne uwagi dodatkowe, które są później drukowane na notach odsetkowych.

Na karcie kontrahenta na zakładce [Płatności] dostępny jest parametr Nie naliczaj odsetek dla płatności. Po zaznaczeniu tego parametru, dla danego kontrahenta na zdarzeniu w preliminarzu zostanie zaznaczony parametr Nie naliczaj odsetek z możliwością odznaczenia. Zaznaczony parametr na zdarzeniu daje możliwość wyłączenia naliczania odsetek od wybranych płatności na notach odsetkowych.

Uwaga
 W Konfiguracji firmy /Kasa/Bank /Parametry znajduje się parametr Nie naliczaj odsetek dla płatności do ponagleń zapłaty i not odsetkowych. Po zaznaczeniu tego parametru – generując płatności dla wymienionych w nazwie parametru dokumentów, a związanych z kosztami dodatkowymi oraz odsetkami na ponagleniu zapłaty i odsetkami na nocie odsetkowej automatycznie na zdarzeniu zaznaczy się parametr Nie naliczaj odsetek. Wybierając na kolejnym ponagleniu czy nocie np. tą płatność związaną z kosztami dodatkowymi nie zostaną do niej naliczone odsetki nawet, jeśli na formularzu ponaglenia czy noty będzie zaznaczone naliczanie odsetek.

(Płatności powstałe do not odsetkowych nigdy nie są uwzględniane na kolejnych notach, niezależnie od ustawień parametru.)

Po wybraniu zapisów i wygenerowaniu noty odsetkowej można ją zapisać. Nota może być wprowadzona w pierwszej kolejności do bufora i dopiero potem zatwierdzona po odznaczeniu parametru w buforze.

Przy zatwierdzaniu noty odsetkowej z formą płatności: gotówka i wpisaniu kwoty zapłaty w polu Potwierdzenie wpłaty gotówki, jeżeli nie ma otwartego raportu kasowego, do którego ma zostać dodany rozliczający zapis kasowy pojawia się pytanie: Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?. Po jego akceptacji program automatycznie zakłada odpowiedni raport kasowy.

Nie jest możliwe całkowite usunięcie noty odsetkowej, która została zatwierdzona. Istnieje jednak możliwość anulowania noty odsetkowej (anulowana nota jest wyświetlana na liście na czerwono) po wybraniu opcji Anuluj w menu kontekstowym. Wszystkie dokumenty uwzględnione na anulowanej nocie odsetkowej mogą zostać uwzględnione na nowym zapisie.

Istnieje również możliwość wygenerowania noty odsetkowej z poziomu Ogólne/Kontrahenci dla zaznaczonych kontrahentów.  W tym celu należy wybrać z paska menu dla Listy kontrahentów przycisk:  .

Czy ten artykuł był pomocny?