Otwarcie nowego raportu kasowego/bankowego

image_print

Nowy raport kasowy/bankowy otwieramy z poziomu listy raportów określonego rejestru kasowego/bankowego. Służy do tego przycisk  lub klawisz <INSERT>.

Formularz raportu kasowego/bankowego zawiera:

Rejestr – nazwa rejestru, w którym otwieramy raport. Pobierana jest automatycznie, pole nie jest edytowane.

Numer – w chwili pierwszej edycji formularza nowego raportu w tym polu znajduje się opis „AUTONUMER”. Numer raportu zostanie nadany w chwili jego zapisu. Każda kolejna edycja formularza raportu numer będzie już zawierała. Numery raportów nadawane są zgodnie ze schematem numeracji właściwym klasie tych dokumentów. Nieedytowalny.

Numer obcy – miejsce na wpisanie numeru obcego dla zakładanego raportu (np. oryginalny numer wyciągu otrzymanego z banku). Pole jest dostępne tylko w przypadku, jeśli na formularzu rejestru, w którym zakładany jest raport zaznaczona jest opcja Numery obce. Numery obce mogą być wykorzystywane podczas księgowania raportów do modułu Księga Handlowa.

Data otwarcia – data otwarcia raportu. Podczas otwierania nowego raportu program sprawdza datę zamknięcia poprzedniego i na nowym raporcie jako datę otwarcia proponuje dzień następny.

Status raportu – czy raport jest otwarty, czy zamknięty. Zmianę statusu na zamknięty wykonujemy zaznaczając pole Zamknięty myszką lub klawiszem spacji.

Data zamknięcia – program proponuje datę zamknięcia raportu zgodnie z przyjętym okresem raportowania (dzień, tydzień, miesiąc…) począwszy od wprowadzonej daty otwarcia.

Stan poprzedni – w chwili pierwszej edycji formularza raportu nie jest widoczny. Zostanie policzony po pierwszym zapisie formularza. Będzie widoczny zarówno na liście raportów jak i przy każdej kolejnej edycji formularza, pod warunkiem, że wszystkie poprzednie raporty mają status zamkniętych.

Przychody – suma przychodów wg zapisów w raporcie.

Rozchody – suma rozchodów wg zapisów w raporcie.

Stan końcowy – wartość końcowa środków w raporcie. Jest to suma wartości z pól Stan poprzedni= Rozchody + Przychody.

Uwaga
Informacje o Stanie poprzednim, Przychodach, Rozchodach oraz Stanie końcowym są zawsze wykazywane w walucie w jakiej prowadzony jest rejestr.

Wprowadził – operator, który założył raport.

Zmodyfikował – operator, który dokonywał ostatniej modyfikacji.

Raport kasowy bankowy

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika. Dodatkowo dostępne są m. in. następujące przyciski:

lista zapisów kasowych/ bankowych raportu

Czy ten artykuł był pomocny?