Treści zgód

image_print
Dotyczy wersji: 2018.5.1
  Pozycja zawiera listę utworzonych przez Użytkownika treści zgód.

Dostępne na liście ikony umożliwiają podejrzenie/edycję zgody  lub jej usunięcie . Jeżeli zgoda nie została wybrana na żadnym podmiocie, może zostać zmieniona bądź usunięta (na użytej już w programie zgodzie można jedynie zaznaczyć parametr Nieaktywna).

Lista może być filtrowana według kategorii. Parametr Nieaktywne umożliwia wyświetlanie na liście również treści zgód oznaczonych jako nieaktywne.

Po kliknięciu ikony plusa  bądź naciśnięciu klawisza <Insert> możliwe jest dodanie nowej treści zgody:

Na formularzu należy uzupełnić tytuł, treść oraz datę obowiązywania. Należy wybrać również kategorię zgody. Dostępne są następujące kategorie zgód: 

  • REGULAMIN
  • MARKETING
  • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO SERWISÓW ZEWNĘTRZNYCH
  • PROFILOWANIE
  • INNE

W przypadku wybrania kategorii MARKETING dodatkowo na formularzu zgody możliwe jest wskazanie form kontaktu, których dana treść zgody dotyczy:

  • e-mail
  • SMS
  • telefon
  • list 

Nowa zgoda ma zawsze numer wersji oznaczony jako 1.

Parametr Nieaktywna umożliwia oznaczenie treści zgody jako nieaktywnej.

Na zakładce [Dokumenty] można wskazać powiązane ze zgodą dokumenty z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD).

Możliwe jest dodanie nowej wersji dotychczasowej treści zgody (zarówno tej użytej już w programie jak i jeszcze nie wykorzystanej) poprzez rozwinięcie ikony plusa i wybranie opcji Aktualizuj zgodę. Funkcja dostępna jest również za pomocą skrótu <Ctrl>+<Insert> lub w menu kontekstowym.

Podczas aktualizacji zgody pola Tytuł oraz Kategoria są nieaktywne (wartości w tych polach są przenoszone ze zgody w wersji 1). Można zmienić jedynie treść oraz datę obowiązywania. Numer wersji zmieniany jest automatycznie jako numer kolejny. Przy zapisywaniu nowej wersji zgody wyświetlane jest pytanie czy ustawić poprzednie wersje jako archiwalne (Nieaktywne).

Dotyczy wersji: 2018.6.1
Z poziomu treści zgody dostępny jest wydruk formularza zgody. Jeżeli na treści zgody wybrana została kategoria MARKETING, dostępny jest wydruk formularza zgody marketingowej.

Czy ten artykuł był pomocny?