Rozliczenie roczne podatku liniowego (PIT-36L/PIT-36LS)

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna PIT-36L/PIT36LS w wersji 15 dostępna jest od wersji 2019.1.1 programu Comarch ERP Optima

Deklaracja roczna PIT-36L/PIT-36LS jest dostępna z poziomu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36L/PIT-36LS jako Deklaracja roczna PIT‑36L wersja 15.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową, deklaracja jest obliczana na podstawie zestawienia systemowego PIT-36, skąd pobierane są kwoty przychodów i kosztów całego roku oraz z listy kwot do deklaracji dostępnych na karcie właściciela, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku.

W przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową, deklaracja jest obliczana na podstawie zapisów Księgi podatkowej oraz danych wprowadzonych na Karcie indywidualnych kwot danego podatnika, skąd pobierane są kwoty odliczeń od dochodu i podatku

Uwaga
Deklaracje roczne PIT-36L oraz ich korekty nie uwzględniają zmiennych udziałów wspólnika. Deklaracje roczne uwzględniające zmienne udziały zostaną dodane, gdy pojawią się nowe wzory rozliczeń rocznych za 2019 r.
Uwaga
W sytuacji gdy użytkownik posiada moduł Płace i Kadry jest możliwość drukowania adresu zamieszkania na deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS. Adres zamieszkania przenosi się na deklaracje jeżeli jest wypełniony na formularzu właściciela z poziomu Ogólne/ Inne/ Właściciele w dodatkowych danych kadrowych oraz na drugiej zakładce [Nr ident./podatki] jest zaznaczony parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT
Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową i na formularzu właściciela dodano kwotę indywidulaną w miesiącu, w którym nie ma żadnego zapisu w KPiR to w celu prawidłowego wyliczenia deklaracji PIT-36L/PIT-36LS użytkownik musi dodać zapis do KPiR z zerową kwotą.
Uwaga

W przypadku wyliczenia deklaracji PIT-36LS dla przedsiębiorstwa w spadku prosimy o zweryfikowanie poprawności deklaracji. Poniżej lista pól, które nie są wysyłane i nie należy ich uzupełniać na deklaracji:

  • 11, 12_1, 11A, 18-22, 27-29, 38, 40, 47, 48, 150, 153

Aby obliczyć powyższą deklarację, na Liście Deklaracji, z rozwijalnego menu  należy wybrać opcję Deklaracja roczna PIT-36L/PIT-36LS wersja 15 a następnie nacisnąć przycisk .

Formularz deklaracji składa się z 8 zakładek:

Zakładka 1- [Sekcja A-D]

Przed wykonaniem obliczenia deklaracji, należy na zakładce 1 uzupełnić informacje, takie jak rok, wybór podatnika czy sposób uwzględniania zapisów w buforze.

Zakładka 1 [Sekcja A – D] w części Ogólne zawiera następujące informacje:

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Właściciel – wybór podatnika, dla którego będzie obliczana deklaracja. Wyboru podatnika można dokonać przez wpisanie kodu podatnika lub wybór z listy wspólników. Listę wspólników otwiera się przyciskiem .

Kliknięcie w ikonę  powoduje przeniesienie na formularz danych właściciela za odpowiedni okres.

Przedsiębiorstwo w spadku – parametr powinien zaznaczyć podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku.

Dotyczy wersji: 2019.2.1
Zaznaczenie parametru powoduje zablokowanie do edycji i wyzerowanie kwot (o ile były uzupełnione) w poz.: 11, 11a, 12_1, 18-22, 27-29, 38, 40, 47, 48, 150 oraz 153. Jeżeli użytkownik naliczył deklarację PIT-36LS(15) w poprzedniej wersji programu to przeliczenie deklaracji przyciskiem pioruna powoduje wyzerowanie kwot w wyżej wymienionych pozycjach (o ile były uzupełnione).

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Obliczona przez, zatwierdzona przez – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia (zablokowania) deklaracji oraz daty tych operacji.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Zakładka 1 [Sekcja A – D] w części Informacje dodatkowe i Ustalenie dochodu/straty zawiera informacje o zwolnieniach i zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczych oraz działów specjalnych produkcji rolnej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu lub straty.

Zakładka 2 – [Sekcje E-F] – W części tej uwidoczniona jest również wartość odliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na formularzu jest możliwość bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są na deklarację również pobierane z kartoteki indywidualnych odliczeń podatnika.

Zakładka 3 – [Sekcja G-I] – pozwala na wyliczenie podatku wg stawki liniowej 19% oraz obliczenie zobowiązania podatkowego.

Zakładka 4 – [Sekcja J] – zawiera z należne zaliczki, należny podatek, zapłacony podatek oraz zapłacone zaliczki dla poszczególnych miesięcy/kwartałów. Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na PIT-36L) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki.

Zakładka 5 – [Sekcja K-M] – to informacja o kwocie do zapłaty/nadpłacie zryczałtowanym podatku oraz naliczonych odsetkach

Zakładka 6 – [N-R] – to informacja o  załącznikach, wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP oraz informacja o karcie dużej rodzinie. Kwota 1% podatku jest automatycznie wyliczana po uzupełnieniu na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.

Zakładka 7 – [Dz. gospod.] – użytkownik ma możliwość przeglądania przychodów i kosztów uzyskania przychodu dla pozarolniczych działalności gospodarczych, które są wprowadzane na karcie kwot indywidualnych podatnika.

Zakładka 8 – [Załączniki] – zawiera listę załączników PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/BR dla podatnika.

Zakładka 9 – [e-Deklaracje]

Kliknięcie w ikonę  z poziomu formularza deklaracji PIT-36L powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela.

Deklaracja roczna PIT-36L/PIT-36LS Wersja 15:

  • Posiada możliwość uzupełniania przychodów z innych źródeł niż działalność gospodarcza.
  • Posiada załącznik PIT/B (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (ich liczba wykazywana jest w polu 146 informacja o liczbie załączników PIT/B).
  • Posiada załącznik PIT/ZG (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (ich liczba wykazywana jest w polu 148 informacja o liczbie załączników PIT/ZG).
  • Posiada załącznik PIT/Z (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia jednego załącznika (informacja o nim jest wykazywana w polu 147).
  • Posiada załącznik PIT/BR (dostępny na formularzu deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS) wraz z wydrukiem. Istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby załączników (ich liczba wykazywana jest w polu 149 informacja o liczbie załączników PIT/BR).
Uwaga
W sytuacji, gdy podatnik w ciągu roku nie ma przychodów, ani kosztów (ma zawieszoną działalność) i udziały na karcie wspólnika są uzupełnione, wtedy po przeliczeniu rocznej deklaracji PIT-36L/PIT-36LS generowany jest załącznik PIT/B zawierający jedynie nazwę firmy, dane adresowe oraz udziały wspólnika. Dane dotyczące przychodów i kosztów pozostają zerowe.
  • Złożenie/ korekta deklaracji. Jest możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Składając korektę deklaracji można wypełnić załącznik ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji).

Aby dodać korektę należy najpierw zatwierdzić deklarację pierwotną.

Kwota na zdarzeniu, w preliminarzu płatności, generowanym z deklaracji korygującej jest równa różnicy kwoty z deklaracji korygowanej i kwoty z poprzedniej deklaracji.

  • eksport deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z oraz PIT/BR do systemu e‑Deklaracje.

Naciśnięcie ikony  Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje, aktywnej na zatwierdzonym formularzu PIT‑36L/PIT-36LS, rozpoczyna eksport deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Do systemu e-Deklaracje można wysłać deklarację PIT-36L/PIT-36LS wraz z załącznikami: PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z oraz PIT/BR. Nie są przesyłane pozostałe załączniki wymienione w sekcji Q. Jeżeli istnieje potrzeba wypełnienia któregoś z tych załączników należy złożyć deklarację poprzez stronę systemu e-Deklaracje lub w formie papierowej.
Uwaga
Przy próbie ponownego eksportu deklaracji rocznej PIT-36L/PIT-36LS pojawia się komunikat: Deklaracja została już wysłana i zostało odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, ponowna wysyłka spowoduje utratę Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Czy chcesz kontynuować?
Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-36L/PIT-36LS drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Załącznik PIT/B

Jest to załącznik do deklaracji PIT-36/PIT-36LS i PIT-36L (dostępny na zakładce Załączniki na formularzu PIT-36 oraz na formularzu PIT-36L/PIT-36LS) – wraz z możliwością wydruku.

Jest on sporządzany wyłącznie dla podatnika.

Na PIT/B w sekcjach B i C wyświetlane są nazwy oraz kwoty (przychód, koszty, dochód/strata) działalności wprowadzone na karcie właściciela na liście Kwoty indywidualne, na zakładce [Dz. gospodarcza].

Jeżeli na formularzu wspólnika uzupełniono Dodatkowe indywidulane Przychody/ Koszty to kwoty te są uwzględniane na formularzu załącznika PIT/B(16).

Uwaga
Na formularzu załącznika PIT/B istnieje możliwość modyfikacji kwot przychodów i kosztów działalności podstawowej w przypadku, gdy wspólnik ponosi dodatkowe koszty. Kwoty te uwzględnione zostaną na formularzu deklaracji rocznej oraz na załączniku PIT/Z. Ponowne przeliczenie deklaracji rocznej za pomocą ikony pioruna powoduje przeniesienie się kwot z formularzy zaliczek na PIT-36L.

Czy ten artykuł był pomocny?