System SENT

image_print

W ramach uszczelniania systemu podatkowego, aby zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT, na platformie udostępnionej przez Ministerstwo Finansów: www.puesc.gov.pl jest dostępna usługa „e‑Przewóz” oraz system SENT – czyli system rejestracji i monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych”. Monitorowaniu podlega przewóz między innymi takich towarów jak: paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, susz tytoniowy itd. Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” ogłoszona 3 kwietnia 2017 roku, pozycja 708 w dzienniku ustaw: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1, określa obowiązki podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego oraz przewoźnika.

W związku z wymogiem zgłaszania przewozu towarów na PUESC do systemu SENT, w Comarch ERP Optima możliwa jest rejestracja zgłoszeń przewozu towaru przez podmiot wysyłający i podmiot odbierający.

Konfiguracja

Schematy numeracji dla zgłoszeń przewozu towaru ustala się w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ SENT. Człony: symbol dokumentu, numer (z zerami bądź bez zer), rok oraz seria są obowiązkowe (muszą wystąpić w schemacie numeracji zgłoszenia przewozu towaru).

Uwaga
Serie wykorzystywane w schemacie numeracji zgłoszeń SENT należy ustalić w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ Serie dokumentówZgłoszenie przewozu SENT. Seria jest wymagana, aby zgłoszenie SENT zostało utworzone.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Dokumenty dla danych typów dokumentów przypisujemy domyślny schemat numeracji: 

  • SN – zgłoszenie przewozu,
  • SN – zgłoszenie przewozu z FA,
  • SN – zgłoszenie przewozu z FZ,
  • SN – zgłoszenie przewozu z PZ,
  • SN – zgłoszenie przewozu z WZ.

W tym miejscu dla poszczególnych typów dokumentów można przypisać domyślną serię. Jeśli Użytkownik nie wskaże serii domyślnej, na zgłoszenie SENT zostanie pobrana pierwsza seria zdefiniowana w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Handel/ Serie dokumentówZgłoszenie przewozu SENT.

Kody CN 

W ustawie „O systemie monitorowania drogowego przewozu towaru” określono kody CN, które podlegają monitorowaniu. Zgłoszenia przewozu SENT tworzone w Comarch ERP Optima opierają się na czterocyfrowych kodach CN. Są to cztery pierwsze cyfry z ośmioznakowego kodu.

Jeżeli kod CN podlega monitorowaniu transportu, na formularzu kodu CN (menu Ogólne/ Inne/ Kody CN), na zakładce [SENT] należy zaznaczyć parametr SENT. W pole z kodem CN dla SENT przenoszone są pierwsze cztery cyfry z ośmioznakowego kodu CN widniejącego na zakładce [Ogólne]. Jeżeli kod CN dla SENT jest inny niż główny kod CN towaru, Użytkownik powinien zmienić go ręcznie.

System SENT wymaga dla towarów jednej z poniższych jednostek miary (wielkość liter oraz kropki w nazwie nie mają znaczenia):

  • Litr (litr, l)
  • Kilogram (kilogram, kg)

Użytkownik może na formularzu kodu CN, na zakładce [SENT] przypisać dla kodu CN jednostkę miary wymaganą przez system SENT. Jeśli obrót towarem jest prowadzony w jednostkach miary wymaganych dla SENT, przypisanie jednostki miary dla kodu CN nie jest konieczne.

Na Zgłoszeniu przewozu wymagany jest opis towaru, który należy uzupełnić na formularzu kodu CN na zakładce [Ogólne].

Na liście kodów CN  można dodać kolumny: Kod CN dla SENT oraz SENT (kolumna SENT przyjmuje wartość Tak, jeśli parametr SENT na formularzu kodu CN jest zaznaczony, w przeciwnym wypadku przyjmuje wartość Nie).

Formularz towaru podlegającego SENT

Jeśli towar podlega wysyłce do systemu SENT, w oknie pozycji cennika na zakładce [Dodatkowe]/[SENT] w sekcji SENT należy zaznaczyć parametr SENT, a następnie:

  • należy przypisać kod CN dla SENT,
  • jeśli dla kodu CN wskazano jednostkę miary, należy ustalić przelicznik między jednostką kodu CN (jednostką uzupełniającą) a główną jednostką miary towaru,
  • Dla towarów stanowiących odpady należy założyć oddzielne kartoteki towarowe i przypisać im sześciocyfrowy kod identyfikujący odpady danego towaru.
Pozycja cennika – zakładka [Dodatkowe]/ [SENT]
Jeżeli na zakładce [Dodatkowe] w sekcji Intrastat formularza Pozycji cennika zostanie zmieniony kod CN na taki, który nie ma zaznaczonego parametru SENT, a na towarze będzie zaznaczony parametr SENT, wówczas parametr SENT zostanie odznaczony na towarze.

Czy ten artykuł był pomocny?