Formularz spisu z natury

image_print

Formularz nagłówka spisu z natury zawiera ogólne dane spisu, takie jak Numer, Data wykonania, Uwagi:

Spis z natury numernumer kolejny spisu z natury w danym roku. Numer spisu z natury łamany jest przez rok.

Z dnia – dzień wykonania spisu z natury.

Kategoria – opis spisu z natury. Opis może zostać wprowadzony z listy pomocniczej kategorii, poprzez wpisanie kodu kategorii lub wybór z listy pomocniczej, otwieranej przyciskiem . Jeżeli opis nie został wybrany z listy kategorii, wówczas można uzupełnić go bezpośrednio na formularzu spisu z natury.

Wartość – wartość spisu z natury obliczana na podstawie sumy poszczególnych pozycji spisu z natury, o ile nie został zaznaczony parametr Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji. Gdy parametr jest zaznaczony pole Wartość jest aktywne do ręcznego uzupełnienia (przyciski dotyczące listy pozycji są wtedy nieaktywne).

Tabela poniżej pola Wartość zawiera listę wszystkich pozycji danego remanentu. Pozycje można dodawać bezpośrednio na liście (ikona plusa lub klawisz <INSERT>) oraz przez formularz (opcja dostępna do wyboru pod przyciskiem strzałki obok plusa lub poprzez kombinację klawiszy <SHIFT>+<INSERT>). Aktywne są również przyciski umożliwiające podgląd/edycję oraz usuwanie poszczególnych pozycji spisu z natury.

Jeśli wprowadzono już pozycje to naciśnięcie parametru Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji spowoduje pokazanie się komunikatu Dokument posiada pozycje. Czy usunąć dotychczas wprowadzone pozycje na dokumencie?.

Dodatkowo w przypadku, kiedy dany spis z natury został przeniesiony do Zapisów księgowych, znajduje się tutaj numer dokumentu księgowego oraz data zaksięgowania. Użytkownik ma możliwość podglądnięcia danego zapisu księgowego przez naciśnięcie przycisku .

Uwzględniaj korekty podatku dochodowego – zaznaczenie parametru powoduje pojawienie się drugiej zakładki [Korekty podatku dochodowego], na której umożliwione jest dodanie dokumentów korekt wprowadzonych w ramach danego roku kalendarzowego oraz bez wskazania dokumentu, czyli ręczne zapisy korekt.

Wartość z uwzględnieniem korekt – pole z kwotą uwzględniające wartości zmniejszające spis z natury, z drugiej zakładki Korekty podatku dochodowego .

Zakład – pole jest widoczne jeżeli w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa. Podczas dodawania nowego formularza podpowiada się zakład domyślny. Do KPiR księgowane są spisy w ramach danego zakładu.

Zapis księgowy w bieżącym okresie – naciśnięcie ikony  obok daty powoduje przeniesienie do zapisu księgowego w bieżącym roku podatkowym.

Zapis księgowy w kolejnym okresie – naciśnięcie ikony  obok daty powoduje przeniesienie do zapisu księgowego w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

Uwaga
Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Handel Parametry zaznaczono parametr Ceny z czterema miejscami po przecinku to na formularzu spisu z natury pozycje wyświetlane są z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pod warunkiem, że na wybranym towarze są zaznaczone cztery miejsca po przecinku lub dodając pozycję wpisano tylko nazwę towaru i z ręki uzupełniono cenę z czterema miejscami po przecinku.
Formularz spisu z natury

 Renumeracja – po naciśnięciu przycisku na arkuszu spisu z natury zapisy są automatycznie przenumerowywane. Z funkcji tej należy skorzystać, jeżeli mamy zaburzoną kolejność zapisów na spisie z natury (na wskutek np. usuwania pozycji ze spisu). Renumerację można wykonać wg Lp lub wg nazwy, należy zdecydować po naciśnięciu przycisku . Oznacza to, że jeżeli wybrano opcję wg Lp., wówczas renumeracja zachowa dotychczasową kolejność zapisów i jedynie zapełni luki w numeracji i usunie ewentualne powielone numery. Jeżeli wybrano opcję wg nazwy, wówczas renumeracja uporządkuje arkusz spisu z natury alfabetycznie wg nazw towarów i nada poszczególnym pozycjom kolejne numery. Renumerację można uruchomić również klawiszem <F8>.

 Import z pliku COMMA – funkcja ta pozwala na zaimportowanie spisu z natury z pliku COMMA utworzonego przez program Firma++ (plik CENNIK.CDN).

Uwaga
Podczas importu z pliku COMMA cena wyliczana jest jako iloraz wartości oraz ilości.

Uwagi – pole na dodatkowe informacje.

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który zapis wprowadził i zmodyfikował oraz daty tych operacji.

Czy ten artykuł był pomocny?