Import faktur zakupu w formacie PEF

image_print
Na wstążce menu dostępnego dla listy Faktur Zakupu, w rozwinięciu opcji Funkcje dodatkowe, pod importami z pliku XML znajdują się dwie funkcje importu plików w formacie PEF (Platforma Elektronicznego Fakturowania).

Funkcje dodatkowe – PEF

Po wyborze funkcji Import faktury zakupu w formacie PEF, pojawi się okno wyboru pliku:

Po wyborze funkcji Import wszystkich dokumentów PEF z katalogu, pojawi się okno wyboru katalogu:

Zasady importu Faktur Zakupu

Zasady importu faktur zakupu:

 • Importowany dokument zapisywany jest do bufora.
 • Identyfikator typu dokumentu (cbc:InvoiceTypeCode) – importowane mogą być tylko dokumenty o kodzie 380 (Faktura Zakupu) oraz 381 (korekta Faktury Zakupu).
 • Data wystawienia oraz data zakupu na dokumencie przenoszone są z pliku z pola cbc:IssueDate.
 • Data dostawy z pola cbc:ActualDeliveryDate nie jest przenoszona na dokument.
 • Data wpływu ustawiana jest na podstawie bieżącej daty w programie.
 • Forma płatności pobierana jest z formularza kontrahenta w programie.
 • Termin płatności przenoszony jest z pliku.
 • Rabat nie pomniejszający cen jednostkowych pozycji – jeśli w nagłówku pliku XML znajduje się sekcja cac:AllowanceCharge, taki dokument nie zostanie zaimportowany do programu, konieczne będzie wprowadzenie dokumentu ręcznie.
 • Zgodność danych firmy – podczas importu weryfikowana jest zgodność numeru NIP z numerem wprowadzonym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Pieczątka Firmy. Jeśli numer jest niezgodny, wówczas pojawi się komunikat ostrzegawczy. Użytkownik może zdecydować, czy mimo to zaimportować dokument.
 • Podczas importu dokumentu z PEF sprawdzana jest jego unikalność (weryfikacja numeru NIP kontrahenta oraz numeru obcego). Jeśli na liście znajduje się już podobny dokument, wówczas wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy, natomiast dokument zostanie zaimportowany.
 • Dokumenty w walucie obcej:
 • Jeśli dokument z PEF jest w walucie, której nie ma na liście walut w programie, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany. Pojawi się komunikat informujący, że przed importem dokumentu należy dodać walutę w programie.
 • Z pliku przenoszona jest ilość oraz cena towaru w walucie. Przeliczenie na wartości PLN dokonywane jest na podstawie ustawień w programie. Kurs pobierany jest z dnia poprzedniego dla daty wystawienia dokumentu.
 • Przy imporcie brane są pod uwagę ustawienia parametrów w menu System/ Konfiguracja/ Handel/ Parametry w sekcji Waluty. Warunkiem zaimportowania dokumentu walutowego jest zaznaczony parametr Zezwalaj na zmianę waluty dokumentu. Jeśli na dokumencie naliczony jest podatek VAT, wówczas powinien być zaznaczony parametr VAT na fakturach w walucie. Jeśli natomiast w importowanym pliku płatność dla podatku VAT jest w PLN, wówczas konieczne jest zaznaczenie przed importem parametru Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie.
 • Jeśli w dokumencie z PEF suma kwot podatku będzie w innej walucie niż waluta dokumentu oraz innej niż PLN, wówczas dokument nie zostanie zaimportowany a program wyświetli odpowiedni komunikat.
 • Jeśli dokument z PEF nie będzie miał zgodnych wartości netto, VAT, brutto z wyliczonymi przez program, wówczas podczas importu może pojawić się komunikat informujący o tym. Dokument zostanie zaimportowany, ale zalecana jest weryfikacja wartości na dokumencie.

Import towarów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty towarów oraz jednostki miary, a towaru nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty towarów oraz jednostki miary, podczas importu następuje weryfikacja, czy nazwy towarów i jednostek miary z pliku znajdują się w bazie.

Plik XML nie zawiera informacji o kodzie towaru, kodzie EAN, rodzaju towar/usługa – prosty/złożony, przelicznikach jednostek miar. Z tego względu przed importem pojawi się dodatkowe okno w celu weryfikacji i naniesienia ewentualnych zmian w zakładanych kartach cennikowych. Okno pojawi się tylko, jeśli importowanego towaru lub jednostki miary nie ma w bazie.

Parametry dodawanych towarów

Na oknie widoczne są 4 kolumny:

 • Nazwa – nazwa towaru z pliku
 • Typ – domyślnie ustawiany jest Towar możliwy jest wybór z listy Towar/Usługa.
 • Produkt – domyślnie ustawiany typ Prosty, możliwość wyboru z listy Prosty/Złożony
 • Przypisz towar z bazy – tutaj możemy ręcznie wybrać, jaki towar z bazy ma zostać wprowadzony na importowany dokument. Pole domyślnie puste dla towarów, których nazwy nie znaleziono w bazie. Użytkownik może wskazać towar poprzez wybór z listy. Na rozwijalnej liście widoczne są 3 kolumny: Kod, Nazwa, EAN. Jeżeli pole pozostanie puste, wówczas zostanie założona nowa karta cennikowa. Pole automatycznie jest uzupełniane, jeśli nazwa towaru znajduje się w bazie, ale towar w pliku ma inną jednostkę niż podstawowa na formularzu towaru. Jeśli w bazie znajduje się więcej niż jeden towar o tej samej nazwie, wtedy w polu Przypisz towar z bazy, automatycznie zostanie przypisany towar o niższym indeksie, bez możliwości zmiany.

Dla poszczególnych towarów można rozwinąć wiersz szczegółów, w którym znajdują się informacje dotyczące jednostki miary.

Parametry dodawanych towarów – jednostka pomocnicza
 • Rodzaj jednostki – w pierwszym wierszu wyświetlana jest jednostka podstawowa, natomiast w kolejnych – jednostki pomocnicze. Jeśli wskazano towar w polu Przypisz towar z bazy, wówczas pojawia się dodatkowy wiersz i jako podstawowa jednostka prezentowana jest jednostka z karty towaru, a pomocnicza – z pliku.
 • Nazwa j.m – nazwa jednostki z pliku lub z karty towaru.
 • Licznik/ Mianownik – domyślnie ustawiana jest wartość 1 dla obydwu tych pól. Dla jednostki podstawowej pola nie podlegają edycji. Dla jednostek pomocniczych możemy określić relację do jednostki podstawowej.
 • Przelicznik – pole puste dla jednostki podstawowej, natomiast dla jednostek pomocniczych prezentowany jest wynik na podstawie danych wprowadzonych w polach licznik/ mianownik.
 • Przypisz j.m. z bazy – dla jednostki z pliku lub jednostki pomocniczej możemy wskazać, do której jednostki z bazy ma być mapowanie. Wybór jest niedostępny dla jednostki podstawowej towaru wskazanego w polu Przypisz towar z bazy.

Dane na tworzonych automatycznie kartach cennikowych

 • Nazwa – kopiowana jest nazwa z pliku XML
 • Kod – tworzony jest na podstawie pola Nazwa z ograniczeniem do maksymalnej liczby znaków. Jeśli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EAN ustalono autonumerację kodów towarów, wówczas pole Kod będzie tworzone zgodnie z ustaleniami autonumeracji.
 • Jednostki miary podstawowa i pomocnicze – tworzone są zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi na oknie Wybierz parametry dodawanych towarów. Jeśli jednostka z pliku nie znajduje się w bazie, a pole Przypisz j.m. z bazy pozostawiono puste, dodawana jest jednostka z pliku.
 • Ceny sprzedaży – nie są uzupełniane, należy je ustalić po imporcie, na formularzu utworzonego towaru
 • Stawka VAT – oprócz stosowanych standardowo stawek VAT, na platformie PEF istnieje możliwość wyboru rodzaju stawki VAT – INNE. Jeśli zostanie wybrany rodzaj:
 • swobodny wywóz towarów, podatek nie jest naliczony – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka NP,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT) – w programie po imporcie ustawiona zostanie stawka 0%.
 • stawka standardowa lub podatek ogólny pośredni na Wyspach Kanaryjskich lub podatek od produkcji, usług i importu w Ceucie i Melilli – wówczas istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia dowolnej stawki VAT. Jeśli takiej stawki nie ma w programie, nie będzie możliwy import dokumentu. Przy próbie importu pojawi się komunikat: Nie można zaimportować faktury. Nie znaleziono stawki VAT dla pozycji.

Import kontrahentów

Jeśli na oknie importu z pliku XML w formacie PEF zaznaczono parametr Załóż karty kontrahentów, podczas importu następuje weryfikacja, czy kontrahent o wskazanym numerze NIP znajduje się w bazie. Jeżeli nie znaleziono takiego kontrahenta, wówczas założona zostanie nowa kartoteka. Na formularzu kontrahenta uzupełniane są pola:

 • Kod – w polu Kod zapisywany jest numer NIP z pliku. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry zaznaczono parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas nadawany jest automatyczny kod zgodny z ustawieniami autonumeracji.
 • Nazwa/ NIP – dane przenoszone z pliku
 • Status – zawsze Podmiot gospodarczy
 • Forma płatności – zawsze gotówka
 • Domyślna waluta – waluta z dokumentu

Jeśli kontrahent istnieje w bazie, wówczas na dokument przenoszony jest kod kontrahenta, status i forma płatności z formularza kontrahenta, natomiast pozostałe pola z pliku z sekcji cac:PostalAddress, cac:AddressLine. Termin płatności przenoszony jest z pliku.

Jeśli natomiast na oknie importu z pliku XML w formacie PEF nie zaznaczono parametru Załóż karty kontrahentów, a kontrahenta nie ma w bazie, wówczas taki dokument nie zostanie zaimportowany.

Import korekt do faktur elektronicznych

Możliwy jest import do programu z platformy PEF trzech rodzajów korekt:

 • ilości
 • wartości
 • stawki VAT

Dokumenty, które zawierają jednoczesną korektę większej ilości danych (np. jednoczesna korekta ilości i wartości) oraz korekty wartości całkowitej dokumentu bez rozbicia na pozycje, czy też inne korekty poza wymienionymi wyżej trzema rodzajami, nie będą importowane automatycznie. Takie korekty należy wprowadzić ręcznie, zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów w Comarch ERP Optima.

Zasady importu korekt:

 • Dokument po imporcie zapisywany jest do bufora.
 • Numer faktury korygującej z pliku wprowadzany jest w polu Numer obcy na formularzu FZKOR w programie.
 • Import korekty może być wykonany jeśli na liście Faktur Zakupu w programie znajduje się faktura o numerze obcym, odpowiadającym wartości z pliku z pola: cac:InvoiceDocumentReference > cbc:ID. W przeciwnym wypadku w logu otrzymamy komunikat: Nie znaleziono dokumentu pierwotnego dla importowanej korekty. Dokument nie zostanie zaimportowany.
 • Kontrahent rozpoznawany jest po numerze NIP. Jeśli nie będzie zgadzał się z numerem NIP dokumentu korygowanego, wówczas korekta nie zostanie zaimportowana.
 • Korekta nie zostanie zaimportowana również jeśli istnieje inny dokument korygujący w buforze lub Faktura Zakupu została całkowicie skorygowana.
 • Forma oraz termin płatności pobierane są z formularza kontrahenta.
 • Data wystawienia oraz data korekty przenoszone są z pliku XML.
 • Jeśli chcemy zaimportować korektę ilości zwiększającą ilość pierwotną, wówczas przed importem należy zaznaczyć parametr Korekty ilościowe „na plus” w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry.
 • Korekty powinny być importowane do programu w takiej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone na platformie PEF.
 • Wystawiając kolejną korektę na platformie PEF do tej samej faktury, uzupełniając sekcję przed korektą należy brać pod uwagę wszystkie poprzednie korekty.
 • Jeśli na Fakturze Zakupu wskazane zostały partie dostaw, wówczas nie będzie możliwości importu korekty do takiego dokumentu. Korektę należy wówczas wprowadzić ręcznie ze wskazaniem dostaw.

Czy ten artykuł był pomocny?