e-Faktury

image_print

Czym jest e-faktura

E-faktura jest dokumentem elektronicznym zgodnym z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym. Dokument e-faktury występuje w postaci pliku XML. Musi jedynie spełniać wymogi formalne by uznać go za fakturę.

Uwaga
Przed rozpoczęciem konfiguracji należy aktywować usługę Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów. Proces aktywacji jest opisany na stronie:
http://www.comarch.pl/erp/comarch-optima/rozwiazania-dla-biur-rachunkowych/
Uwaga
Internetowa wymiana dokumentów wymaga wykorzystywania tej samej wersji Comarch ERP Optima u wszystkich partnerów wymiany.
Uwaga
Do uruchomienia e-faktur należy zainstalować w systemie operacyjnym Menadżer CryptoCard Suite w wersji 1.20, dostępny do pobrania z płyty instalacyjnej Comarch ERP Optima z folderu Setup\CryptoCard

Sposób wymiany e-faktur

Użytkownik, który chce korzystać z e-faktur powinien mieć aktywne konto w systemie Internetowej Wymiany Dokumentów. Współpraca polega na tym, że jeden z oddziałów partnera wysyła zaszyfrowane i podpisane dane zapisane w swojej bazie sprzedażowej, poprzez Internet, na serwery COMARCH, a następnie inny z oddziałów partnera, również przez Internet – je odbiera i zaczytuje do swojej bazy.

Wysyłanie danych następuje z poziomu listy faktur sprzedaży, użytkownik wystawia fakturę w programie Comarch ERP Optima, a następnie przesyła ją do kontrahenta (odbiorcy dokumentu) w formie elektronicznej. Dokument w postaci pliku XML wysyłany jest na serwer Comarch. Od tego momentu dokument znajduje się w skrzynce UWD kontrahenta (odbiorcy dokumentu).

Schemat wymiany e-faktur

Wystawienie i przesłanie powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art.3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. O podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późń. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę: w elektronicznej czy papierowej. Fakturę w formie papierowej należy wystawić w wypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej, na przykład: 

 • wystawca nie dysponuje już bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • odbiorca cofnął akceptację,
 • nastąpiła awaria sprzętu (uwaga – nie sposób po usunięciu usterki zweryfikować prawdziwości oświadczenia o awarii).

W jaki sposób zabezpieczone są przesyłane dane?

Główne cechy zastosowanego rozwiązania:

 • bezpieczeństwo danych – system został tak zaprojektowany aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • poufność danych uzyskiwana jest dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/deszyfrowane asymetrycznie parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TLS 1.0 / SSL 3.0),
 • integralność danych – jest zapewniona dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej) strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,
 • zabezpieczenia serwera (takie jak wymuszanie silnych haseł, czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwiające przechwycenie hasła) uniemożliwiają nieautoryzowane usuwanie danych z serwera, oraz wysyłanie na serwer.

Jak skonfigurować bazę danych do Internetowej Wymiany Dokumentów?

Aktywacja konta

Przed rozpoczęciem wymiany należy aktywować konto na serwerze COMARCH. Następnie w menu System -> Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Praca rozproszona/ E-faktury – konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać: 

 • Numer klienta: numer ewidencyjny COMARCH (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania),
 • PIN: numer PIN przydzielony Klientowi COMARCH do korzystania z Comarch Asysty (widoczny na certyfikacie rejestracji oprogramowania) – wymagany przy zakładaniu konta,
 • Hasło: w to pole należy wpisać hasło, które będzie wymagane przy jakiejkolwiek zmianie ustawień konta na serwerze COMARCH. Hasło musi mieć minimalnie 8 znaków oraz zawierać znaki należące przynajmniej do dwóch grup z spośród następujących: litery, liczby, znaki specjalne.

Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj wymianę. Program poprosi o powtórzenie hasła i po sprawdzeniu poprawności danych założy konto na serwerze. Pola z danymi zostaną wyszarzone.

Po aktywacji wymiany aktywne będą przyciski:

 • Zmień hasło – opcja umożliwia zmianę hasła dostępu do konta na serwerze,
 • Zarządzanie oddziałami – opcja umożliwia zarządzanie oddziałami, szerszy opis w kolejnym punkcie.

Po założeniu konta należy skonfigurować oddziały.

Konfiguracja oddziałów

W każdym typie wymiany należy skonfigurować oddział/oddziały partnerów wymiany. Oddziały są ściśle związane z danym numerem klienta. Opcja Zarządzanie oddziałami jest dostępna po podaniu hasła. Dodając nowy oddział należy podać jego symbol (nie może on zawierać polskich znaków ani znaków specjalnych: spacja,_,!,’,” itp.) oraz dane adresowe. Wszystkie pola są wymagane. Po dodaniu oddziału należy wybrać oddział związany z daną instalacją.

Oddziału nie można usunąć. Jeśli zaistnieje potrzeba wstrzymania wymiany z danym oddziałem można ustawić parametr ‘nieaktywny’. W razie potrzeby każdy oddział nieaktywny możemy ponownie aktywować.

Zmiana oddziału (także wybranie ponowne tego samego oddziału) spowoduje wygenerowanie nowego certyfikatu, co uniemożliwi odbiór wiadomości oczekujących na serwerze oraz wysłanie wiadomości z oddziału aktualnie wybieranego jeśli jest on wykorzystywany w innej bazie. Po wybraniu oddziału, dla danej instalacji, aktywna staje się tabela z konfiguracją wszystkich baz firmowych dostępnych w podłączonej bazie konfiguracyjnej – w przypadku e-faktur konfiguracja tabeli nie jest konieczna.

Konfiguracja karty kontrahenta

Aby wymieniać dane z innym oddziałem partnera wymiany należy skonfigurować odpowiednio kartę kontrahenta. W tym celu należy na zakładce Handlowe zaznaczyć czek „Zgoda na wysyłanie e-faktur”, a następnie podać odpowiednie dane w polach ID Partnera oraz Oddział partnera. Dane podane w tych polach muszą się zgadzać z danymi na serwerze ComArch dla tego samego kontrahenta. Wymiana będzie się odbywać za pomocą pliku XML. Oznacza to, że dokument będzie można automatycznie zaimportować do bazy danych Comarch ERP Optima.

Przy zapisie karty kontrahenta następuje:

 • komunikacja z serwerem UWD i jest tworzone powiązanie między naszym kontem wymiany, a danymi wpisanymi na karcie kontrahenta.
 • następuje weryfikacja na podstawie NIP-u. NIP z karty kontrahenta w Comarch ERP Optima, jest porównywany z NIPem w bazie Comarch S.A. dla tego ID Partnera o danym oddziale.
Karta kontrahenta zakładka Handlowe

Wysyłanie i odbieranie danych

Eksport danych

Wysyłanie danych odbywa się z listy faktur sprzedaży za pomocą przycisku  Generowanie e-faktury. Po zaznaczeniu wybranych faktur i wciśnięciu przycisku generowania e-faktury pojawi się okno, w którym po wciśnięciu przycisku pioruna uruchamiamy export e-faktur.

Uwaga
Aby wygenerować dokument wszystkie towary ujęte w eksportowanym dokumencie muszą posiadać wypełniony kod EAN. Jeżeli któryś z towarów nie będzie zawierał uzupełnionego tego pola dokument nie zostanie wyeksportowany.
Uwaga
Dokumenty pierwotne, faktury zaliczkowe, faktury VAT Marża oraz korekty do faktur sprzedaży nie są eksportowane.

Import danych

Odbieranie danych odbywa się z listy faktur zakupu za pomocą przycisku Import e-faktur. Nastąpi nawiązanie połączenia z serwerem Comarch oraz przejście do skrzynki UWD. Po aktywacji konta do skrzynki UWD można również wejść poprzez opcję Skrzynka UWD w menu Narzędzia.

Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

W oknie Skrzynka UWD dostępne są dwie zakładki:

 • Wysłane – na tej liście widoczne są paczki wysłane, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż dane skasowane i odebrane można zobaczyć również o takim statusie. Możliwe jest także skasowanie paczki oraz podglądnięcie szczegółów paczki, możemy dowiedzieć się jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.
 • Do odebrania – na tej liście widoczne są paczki do odebrania, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż paczki odebrane dla oddziału można zobaczyć również o takim statusie. Dostępne są opcje odbioru faktury, podglądu faktury w przeglądarce internetowej IE, podglądnięcie szczegółów paczki oraz możliwość odrzucenia znajdującej się w skrzynce paczki.
Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Na obu zakładkach znajdują się kolumny: 

 • LP – liczba porządkowa paczki,
 • Typ danych – rodzaj danych
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który przeprowadził eksport,
 • Nadawca – symbol oddziału z którego pochodzą dane,
 • Data wysłania – data wysłania paczki na serwer,
 • Rozmiar danych – wielkość paczki w kilobajtach,
 • Odebrano – status paczki,
 • ID paczki – identyfikator paczki.

Na listach wysłane, do odebrania  możliwe są następujące statusy:

 • tak – paczka odebrana,
 • nie – paczka nieodebrana,
 • błąd – zaczęto pobieranie, ale go nie zakończono,
 • odrzucono – usunięto paczkę w oddziale do którego została wysłana,
 • skasowano – gdy oddział wysyłający usunie paczkę wówczas oddział odbierający nie będzie mógł paczki odebrać.

Odbieranie danych

W skrzynce UWD po przejściu na zakładkę „Do odebrania” pojawią się wszystkie paczki, które są dostępne do pobrania z serwera ComArch dla naszego oddziału. Dla paczek, które nie zostały jeszcze odebrane jest możliwość podglądu faktury  lub podglądu szczegółów paczki . Podgląd faktury będzie wykonywał się zawsze w przeglądarce Microsoft Internet Explorer, nawet jeżeli nie będzie ona przeglądarką domyślną w systemie Windows.

Aby odebrać dokument należy po wskazaniu paczki wcisnąć przycisk Odbierz fakturę . Pojawi się wówczas informacja o certyfikacie jakim podpisany jest dokument, po jego zaakceptowaniu otrzymamy informacje że operacja, została wykonana pomyślnie i wówczas taki dokument w skrzynce UWD w kolumnie Odebrano dostanie status „Tak”, natomiast sam dokument pojawi się na liście faktur zakupu zapisany do bufora posiadając status eF.

Uwaga
Towary identyfikowane są po kodach EAN oraz powinny posiadać taką samą jednostkę miary w bazie danych po stronie wystawcy i odbiorcy.

Jeżeli w pliku xmlowym jest inna jednostka miary niż dla towaru o takim samym kodzie EAN w bazie danych programu wówczas otrzymamy informację o tym, które towary w bazie mają inną jednostkę miary niż w pliku XMLowym.

Uwaga
Użytkownik odbierający dokument musi zaimportować certyfikaty główne użytkownika wysyłającego, np. użytkownik wysyłający posiada podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany) KIRu, to użytkownik odbierający musi posiadać zainstalowane w systemie operacyjnym główne certyfikaty KIRu. W przeciwnym wypadku otrzymamy komunikat „Nieprawidłowy certyfikat” i dokument nie zostanie zaimportowany.

E-faktury – edycja dokumentu zaimportowanego

Na dokumencie zaimportowanym można zmienić

 • Datę wpływu,
 • Magazyn,
 • Kategorię dokumentu i pozycji,
 • Atrybuty dokumentu i pozycji,
 • Zasoby,
 • Formę i termin płatności.

Na dokumencie zaimportowanym nie można zmienić:

 • Kontrahenta,
 • Dodać i Usunąć pozycji,
 • Zmienić pozycji (towaru, kodu, ceny itd),
 • Zmienić daty zakupu i wystawienia oraz numeru obcego.

Przykłady konfiguracji

Oddział wystawcy i odbiorcy

Oddział wystawcy – WARSZAWA

Firma (numer klienta 4, PIN 4444) zamawia aktywację UWD w ComArch. Następnie ustawia konfigurację:

1. W menu System -> Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Praca rozproszona / E-faktury – konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch”, a następnie podać: 

 • Numer klienta: 4,
 • PIN: 4444,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.

2. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.

3. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „WARSZAWA” i go wybiera.

4. Zakładamy kontrahenta LUBLIN o Nipie: 5555555555, na zakładce Handlowe zaznaczamy czek: „Zgoda na wysyłanie e-faktur” i uzupełniamy pola ID Partnera: 5 oraz Oddział partnera: LUBLIN.

Oddział odbiorcy –  LUBLIN

Firma (numer klienta 5, PIN 5555) zamawia aktywację UWD w Comarch. Następnie ustawia konfigurację:

1. W menu System -> Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Praca rozproszona/ E-faktury – konto należy zaznaczyć parametr „Aktywuj wymianę danych przez serwer ComArch”, a następnie podać:

 • Numer klienta: 5,
 • PIN: 5555,
 • Hasło: ustala samodzielnie hasło spełniające wymagania bezpieczeństwa.

2. Po wybraniu Aktywuj wymianę powtarza wprowadzone hasło. Konto zostaje założone.

3. Następnie przez Zarządzanie oddziałami dodaje Oddział o symbolu „LUBLIN” i go wybiera.

4. Zakładamy kontrahenta WARSZAWA o Nipie: 4444444444, na zakładce Handlowe zaznaczamy czek: „Zgoda na wysyłanie e-faktur” i uzupełniamy pola: ID Partnera: 4 oraz Oddział partnera: WARSZAWA.

Czy ten artykuł był pomocny?