Przeszacowanie walut

image_print

Przeszacowanie walut jest dostępne z poziomu Księgowość/ Inne/ Przeszacowanie walut. Funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników modułu Księga Handlowa Plus, którzy zaznaczyli w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa parametr Obsługa kont walutowych. Dokumenty przeszacowania walut są generowane i zapisywane w ramach bieżącego okresu obrachunkowego (określonego w menu Narzędzia).

Funkcja Przeszacowania walut automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

Lista dokumentów przeszacowania

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane tutaj.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Zmień lub klawisz <CTRL>+<ENTER> – przycisk pozwala na podglądnięcie dokumentu. W przypadku zapisów, które znajdują się na poziomie bufora, dodatkowo użytkownik ma możliwość modyfikowania dokumentu przeszacowania.

Lista dokumentów przeszacowania walut

Usuń lub klawisz <DELETE> – przycisk pozwala na usunięcie dokumentu, ale tylko w takim przypadku, gdy jest on jeszcze na poziomie bufora.

Listę Przeszacowań można zawęzić do dokumentów (lista rozwijalna w polu Przeszacowania): 

  • wszystkich,
  • niezaksięgowanych na końcu okresu,
  • niezaksięgowanych na początku okresu,
  • zaksięgowanych na końcu okresu,
  • zaksięgowanych na początku okresu.

Ikona księgowania  jest aktywna tylko wtedy, gdy lista została zawężona do dokumentów niezaksięgowanych na końcu okresu lub niezaksięgowanych na początku okresu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?