Wydawanie dostaw

image_print

Podczas wydawania towarów istnieje możliwość wskazania konkretnych partii istniejących na magazynie.

Na liście dostępnych zasobów znajduje się aktywne pole do wpisania ilości pobieranej z danej partii. Pobrane zasoby przenoszą się na zakładkę Zasoby na formularzu pozycji dokumentu. Na liście tej widoczne są pobrane partie wraz z cechami je opisującymi.

Uwaga
Wydawanie towarów pochodzących z konkretnych zasobów możliwe jest tylko i wyłącznie na dokumentach operujących na magazynie czyli WZ, RW, MM oraz FA/PA z pobraniem. Nie można rezerwować wybranych partii towaru czyli wystawiać PF, RO, FA/PA bez pobrania na konkretne zasoby.

Wyświetlanie zasobów na towarze

Wyświetlanie zasobów na karcie towaru, na zakładce [Zasoby] uwzględnia ocechowanie dostaw. Lista zawiera standardowe kolumny: Magazyn, Typ, DostawcaData dost., Nr dok. źród., Nr dok., Ilość, Wartość, Cena.

Na liście znajdują się również kolumny cech. Ich ilość zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech na zakładce [Atrybuty].

W obrębie dokumentów wprowadzających zasób na magazyn, wyodrębnione są poszczególne partie w rozbiciu na ilości, wyświetlane w takiej samej kolejności, w jakiej wprowadzane były na dostawę. Dla każdej partii określone są wartości cech.

Formularz towaru – zakładka Zasoby

Wystawianie dokumentów wg zasobów

Wprowadzanie pozycji na dokument w module Handel Plus odbywa się na podobnych samych zasadach jak w module Handel. Dodatkowa możliwość polega na wskazaniu konkretnych partii zasobów (z określonego dokumentu, daty, z określonymi cechami) i pobranie ich z magazynu na dokument.

Na dokumentach rozchodu dostępna jest ikona Pobierz zasoby  – widoczna na liście pozycji dokumentu (gdzie dotyczy podświetlonej pozycji) jak i na formularzu wybranej pozycji. Po jej naciśnięciu pojawia się okno wyboru partii z listą zasobów dostępnych dla tego towaru. Ikona staje się aktywna po wprowadzeniu co najmniej jednej pozycji towarowej na dokument.

Pobieranie zasobów

Na oknie wyboru partii znajduje się lista zasobów danego towaru, dostępnych na dany dzień (wg daty sprzedaży z dokumentu). Lista posortowana jest w kolejności chronologicznej wprowadzania dostaw.

Okno wyboru partii na dokumentach rozchodowych

Kolumny na liście zasobów na pozycji dokumentu:

Nr dok – numer dokumentu wprowadzającego dany zasób na magazyn

Nr obcy – numer obcy powyższego dokumentu

Data – data dostawy

Dostawca – nazwa dostawcy z dokumentu

Ilość Dost – jest to stan na magazynie bez uwzględnienia rezerwacji, na dzień sprzedaży

Ilość – ilość do pobrania (jedyne edytowalne pole, gdzie można wpisywać ilość, która ma być pobrana z konkretnej partii na pozycję dokumentu, przy czym program pilnuje żeby ilość do pobrania nie była większa od ilości)

Jm – jednostka, która została wybrana na pozycji dokumentu

Cena – cena zakupu jednostki (Jm) towaru w danej partii

W kolejnych kolumnach znajdują się cechy. Ich ilość zależy od ilości przypisanych danemu towarowi cech na zakładce [Atrybuty].

Na liście dostępne są przyciski:

Zatwierdzenie okna zasobów – pobranie zasobów <CTRL>+<ENTER>

Wyjście z okna zasobów bez wyboru <ESC>

Szukaj <CTRL>+<F>

W dolnej części formularza znajdują się pola służące do filtrowania listy partii.

Po zatwierdzeniu okna wyboru partii, suma ilości z poszczególnych partii przepisywana jest do pola ilość na elemencie dokumentu. Jeśli dla danego towaru na dokumencie rozchodu zostały wskazane konkretne zasoby, wówczas nie można zmienić ilości na elemencie. Próba zmiany ilości na elemencie skutkuje komunikatem:

Zmiana ilości możliwa jest wówczas tylko na oknie wyboru partii.

Jeśli ponownie przejdziemy do edycji partii, wówczas te partie, z których pobrano wcześniej towary wyświetlane są w pierwszej kolejności na liście. Ułatwi to znalezienie partii, które chcemy zmodyfikować.

Uwaga
Przy wydawaniu towaru z partii nie jest zalecana praca z parametrem Nie pozwalaj na wydanie towaru jeśli występują rezerwacje (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry). Po wskazaniu rozchodowanych partii może nastąpić sytuacja, że nie będzie można zatwierdzić dokumentu (jeśli ilość na elemencie przekroczy ilość dostępną na magazynie).

Wyszukiwanie zasobów 

Na oknie pobierania zasobów istnieje możliwość filtrowania poszczególnych partii. Na dole okna znajdują się stworzone w tym celu pola charakteryzujące partie:

Dostawca, Data (od-do), Nr dok, Nr Obcy – pola odpowiadają poszczególnym kolumnom na oknie wyboru partii. Po prawej stronie znajdują się również trzy pola, w których można uzupełnić wartości wybranych cech charakteryzujących partie. Po odpowiednim wypełnieniu pól, lista wyświetlanych partii jest zawężana tylko do tych, które spełniają warunki określone w filtrze.

Filtr aktywny jest już w chwili wpisania wartości w wybranym polu.

Uwaga
Dzięki tak zorganizowanemu wyszukiwaniu możliwe jest przypisanie kodów EAN do partii towaru. Podczas przyjęcia dostawy, można wprowadzić kod EAN jako cechę dla poszczególnych partii, a przy wydawaniu towaru odszukać partię wprowadzając wybrany kod EAN w filtrze.

W części filtrowania zasobów dostępny jest przycisk  Wyczyść wartości filtra. Pozwala on łatwo powrócić do wyświetlania pełnej listy partii, nie ograniczonej warunkami filtrów.

Wydawanie zasobów w różnych jednostkach miary

Wydawanie zasobów możliwe jest zarówno w jednostce podstawowej jak i w jednostce pomocniczej. Jeśli na dokumencie wybierzemy jednostkę pomocniczą, wtedy przy wyborze z konkretnych partii, uwzględniana jest jednostka pomocnicza a ilości odpowiednio przeliczane.

Przykład

Towar został przyjęty na magazyn dokumentem PZ na 200 SZT jogurtu (40 truskawkowych, 40 bananowych, 100 malinowych, 20 mango)

Jednostką podstawową jogurtu jest SZT, pomocniczą KARTON=10 SZT.

Zasoby dostępne podczas rozchodu w jednostce pomocniczej – kartony to:

4 kartony jogurtu truskawkowego
4 kartony jogurtu bananowego
10 kartonów jogurtu malinowego
2 kartony jogurtu mango

Zakładka Zasoby na formularzu pozycji 

Na formularzu elementu dokumentu, po uzupełnieniu ilości towaru na oknie wyboru z konkretnych partii, pojawia się zakładka [Zasoby]. Jest to okno informacyjne, mające szczególne znaczenie podczas podglądu dokumentów zatwierdzonych, na których można podejrzeć, jakie partie towaru zostały wydane.

Formularz pozycji dokumentu przychodowego – zakładka Zasoby

Lista zawiera kolumny analogiczne do tych znajdujących się na oknie wyboru partii: Nr dokumentu, Data, Dostawca, Ilość, Jm, Cena zakupu oraz kolumny Cech. Nie ma możliwości modyfikacji danych na liście – jest ona widoczna tylko w celach informacyjnych.

Uwaga
Jeżeli Paragon z pobraniem, zawierający pozycje wybrane z konkretnych partii zostanie przekształcony do Faktury Sprzedaży, wówczas zakładka Zasoby na formularzu pozycji na fakturze jest pusta do momentu zapisu faktury do bufora lub na stałe.

Edycja dokumentu zapisanego do bufora

Dokument zapisany do bufora pobiera wybrane wcześniej zasoby, jednak możliwa jest ich modyfikacja. Jeśli wcześniej towary zostały pobrane poprzez wybór z konkretnych partii, wówczas nie można dokonać modyfikacji ilości bezpośrednio na elemencie, konieczne jest wyświetlenie okna wyboru partii i dokonanie aktualizacji pozycji.

Na oknie wyboru partii możemy zmienić ilość pobieraną z partii poprzez edycję pola Ilość lub zrezygnować z pobieranej partii poprzez wpisanie 0 w pole Ilość.

Uwaga
Na dokumentach rozchodowych brana jest pod uwagę ilość dostępna towaru w magazynie na dzień określony w polu data wydania na dokumencie. W przypadku, gdy edytujemy dokument, na którym zostały pobrane ilości z partii i podczas edycji zmienimy datę wydania, wówczas może się zdarzyć, że data wydania będzie wcześniejsza niż data przyjęcia wybranej już wcześniej partii towaru. W takiej sytuacji program nie pozwoli zapisać dokumentu i konieczna będzie modyfikacja ilości na oknie wyboru partii.

Zatwierdzanie dokumentu (bufor, na stałe)

Podczas zapisywania dokumentu rozchodowego pobierane są dokładnie te zasoby, które zostały wybrane dla poszczególnych towarów. W czasie edycji dokumentu nie są jeszcze pobierane zasoby. Pobranie następuje po zapisie na trwałe lub do bufora. Dlatego może zdarzyć się sytuacja, że w międzyczasie zasób zostanie pobrany przez innego użytkownika lub przez inny dokument.

W takim przypadku wyświetlana ilość dostępna na partii może okazać się mniejsza niż ilość do pobrania, którą wprowadziliśmy w czasie edycji. Przy próbie zapisu pojawi się komunikat informujący o niedostępności zasobów, które zostały już pobrane na inny dokument i konieczny będzie powrót na okno partii w celu dokonania zmiany ilości do pobrania.

Agregacja pozycji dokumentu

Nie są agregowane pozycje, dla których wyznaczone zostały konkretne partie.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?