Deklaracja PIT-37

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna PIT-37 w wersji 26 dostępna jest od wersji 2020.4.1 programu Comarch ERP Optima

Kwoty na deklaracji PIT-37 użytkownik powinien uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Do obliczenia deklaracji PIT-37 nie jest wymagane założenie okresu obrachunkowego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe

Deklaracja PIT-37, zakładka 1. A-B

Do zapisania deklaracji wymagane jest uzupełnienie pola US (PIT-37) oraz następujących danych podatnika: NIP/PESEL, Nazwisko oraz Pierwsze imię.

Jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wybrana zostanie opcja wspólnie z małżonkiem (art.6 ust.2) to na formularzu deklaracji PIT-37 aktywne stają się sekcje dotyczące danych i kwot małżonka.

Uwaga
Jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania na deklaracji PIT-37 wybrana zostanie opcja indywidualnie lub dla wdów i wdowców lub osób samotnie wych. dzieci i dane małżonka uzupełnione zostaną na formularzu załącznika PIT/D i oświadczenia PIT-2K, to po zmianie sposobu opodatkowania na wspólnie z małżonkiem i uzupełnieniu danych małżonka na formularzu deklaracji PIT‑37, dane małżonka aktualizowane są na załączniku PIT/D oraz oświadczeniu PIT-2K.

W przypadku korekty zeznania PIT-37(26), po wskazaniu w poz. 11 Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 11 zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji PIT-37(26). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 11 opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Dotyczy wersji: 2020.5.1
Uwaga
Istnieje możliwość dodania korekty deklaracji PIT-37(26) w sytuacji gdy deklaracja pierwotna dodana została na wcześniejszej wersji formularza.

Zaznaczenie w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry parametru Sprawdzanie poprawności NIP lub/i Sprawdzanie poprawności PESEL powoduje uaktywnienie systemu kontroli numerów NIP lub/i numerów PESEL. Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy numer NIP/PESEL to deklaracja PIT-37 nie zostanie zapisana.

Deklaracja PIT-37, zakładka 2. C-E
Deklaracja PIT-37, zakładka 3. F-J

Do wyliczenia kwoty w poz. 114 Obliczony podatek – art. 27 ust.1 ustawy na deklaracji PIT-37(25 26) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

  • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17,75% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
  • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 181,22 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

  • 1 420 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
  • 1 420 zł – kwota obliczona według wzoru: 871,70 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
  • 548,30 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
  • 548,30 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
  • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.
Deklaracja PIT-37, zakładka 4. K-O

Uzupełnienie na formularzu deklaracji rocznej Numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego powoduje automatyczne wyliczenie kwoty 1% podatku na rzecz organizacji. Wnioskowaną kwotę można pomniejszyć. Jeżeli zmianie ulegną wartości wpływające na wyliczenie tej kwoty, zostanie ona ponownie przeliczona.

Jeżeli na deklaracji PIT-37(26) widnieje kwota w poz. 130 ŁĄCZNA KWOTA ZWROTU to użytkownik ma możliwość zaznaczenia w poz. 144 Osoba zgłaszająca rachunek opcji podatnik i/lub małżonek (jeżeli w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania wybrano wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust.2)). Zaznaczenie opcji podatnik i/lub małżonek umożliwia uzupełnienie poz. 145-147.

Jeżeli użytkownik w poz. 147 Pełny numer rachunku (tylko w przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFT) chce uzupełnić krajowy rachunek bankowy to w poz. 146 Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska) nie powinien uzupełniać kodu kraju, a w poz. 147  powinien wpisać ‘PL’ na początku numeru, a sam numer bez znaków: ‘-‘, przykładowo: PL97114019775214523125463215 oraz nie uzupełniać kodu SWIFT.

Wartości w poz.  137,  139 oraz  140 są uzupełniane automatycznie po dodaniu odpowiednich załączników do deklaracji PIT‑37.

Uwaga
Program Comarch ERP Optima oferuje możliwość swobodnego wyboru wspieranej Organizacji Pożytku Publicznego kwotą z tytułu 1% podatku należnego.
Uwaga
Import Organizacji Pożytku Publicznego z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Deklaracja PIT-37, zakładka 5. Załączniki

Z poziomu zakładki [Załączniki] użytkownik ma możliwość dodania załączników: PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.

Deklaracja PIT-37, zakładka 6. e-Deklaracje

Użytkownik po zablokowaniu deklaracji PIT-37 przed zmianami ma możliwość jej wysyłki do systemu e‑Deklaracje za pomocą podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji PIT-37 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?