Formularz Księgowania Okresowe- zakładka Ogólne

image_print

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Formularz zakładki [Ogólne] swą konstrukcją przypomina formularz zapisu księgowego. Posiada nagłówek z polami: Symbol, Numer, Nazwa, Dziennik, Kategoria, Księgowanie przez bufor oraz część pokazującą zdefiniowane pozycje będące odpowiednikami pozycji zapisu księgowego tzw. dekretów. W nagłówku dostępne są również parametry: Księgowanie od … do … oraz Wg harmonogramu.

Formularz księgowania okresowego

Przesuń pozycję w górę, Przesuń pozycję w dół – służące do zamiany wskazanej pozycji z pozycją sąsiednią, która znajduje się odpowiednio powyżej lub poniżej wskazanej pozycji. Ikony są aktywne w zależności od położenia danej pozycji tzn. jeśli dana pozycja jest pierwszą na liście to opcja „w górę” jest nieaktywna, a jeśli jest ostatnią na liście, to opcja „w dół” jest nieaktywna.

Nagłówek schematu księgowań okresowych

W oknie należy określić:

Symbol nazwę wzorca. Maksymalna długość – 20 znaków alfanumerycznych np. R. MIĘDZYOKRESOWE. Symbol musi być unikalny.

Numerinformacja przenoszona jest do pola Numer Dowodu nagłówka zapisu księgowego. Wypełnienie pola jest wymagane.

Nieaktywny – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że ten schemat nie będzie pojawiał się na liście księgowań okresowych o ile nie zostanie zaznaczony parametr Pokazuj nieaktywne. Schemat księgowań okresowych, który został zaznaczony jako Nieaktywny, jest uwidoczniony na liście w kolorze czerwonym. Do wykorzystania, jeśli dany schemat był kiedykolwiek użyty, więc nie można go usunąć, a nie jest już stosowany. Podczas seryjnego generowania kilku zaznaczonych księgowań okresowych takie nieaktywne księgowanie okresowe jest pomijane.

Nazwa – nazwa schematu księgowań okresowych. Maksymalna długość – 50 znaków alfanumerycznych np. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE.

Dziennik – dziennik księgowań, do którego będzie dane księgowanie skierowane.

Księgowanie przez bufor – parametr do zaznaczenia. Jego zaznaczenie pozwala na generowanie księgowań okresowych w buforze, czyli „na brudno”. Nie zaznaczenie – liście dokumentów zatwierdzonych, czyli „na czysto”.

Księgowanie od … do … – parametr do zaznaczenia. Pozwala określić zakres dat, za jaki księgowanie ma być wykonywane.

Wg harmonogramu – parametr dostępny gdy wybrano zakres dat obowiązujący dla danego księgowania i nie dodano jeszcze żadnej pozycji. Jego zaznaczenie powoduje, że na elementach księgowania okresowego zamiast sekcji z kwotą dostępne jest pole z kwotą do rozksięgowania oraz harmonogram w rozbiciu na miesiące.

Kategoria – kategorię ogólną lub szczegółową, która będzie przenoszona do nagłówka zapisu księgowań. Wypełnienie pola nie jest wymagane.

Opis – dodatkowe informacje o schemacie księgowym. Uzupełnienie pola nie jest wymagane.

Element schematu księgowań okresowych – zakładka Ogólne

Po zakończeniu etapu definiowania nagłówka przyciskiem  Dodaj wywołujemy okno związane z definicją pozycji.

 

Czy ten artykuł był pomocny?