Formularz pozycji spisu z natury

image_print

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Lp. – liczba porządkowa pozycji na arkuszu spisu z natury.

Towar – kod towaru, który może zostać wprowadzony z listy pomocniczej cennika, pole nieobowiązkowe.

Nazwa – nazwa towaru, którą można uzupełnić ręcznie, pole wymagane.

Ilość – ilość towaru wyrażona w jednostkach miary stwierdzona w czasie spisu z natury.

Jednostka miary – jednostka miary, wybierana z rozwijanej listy pomocniczej (ang. drop-down). Listę jednostek miar można uzupełnić w Konfiguracji firmy/ Ogólne/ Jednostki miary.

Cena cena jednostkowa towaru, wg której towar został wyceniony w trakcie remanentu.

Wartość – wartość całkowita towaru, wynikająca z pomnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową.

Dodanie nowej pozycji spisu z natury

Przy wprowadzaniu ilości, ceny i wartości poszczególnych elementów zastosowano mechanizm, który pozwala na wyliczenie np. pola wartość w przypadku, gdy znamy cenę i ilość danego składnika remanentu lub na wyliczenie ceny, gdy znamy łączną wartość i ilość.

Wybór sposobu liczenia ilości, ceny i wartości

W takim przypadku należy zaznaczyć pole, które ma być wyliczone i wprowadzić pozostałe informacje do odpowiednich pól. W zależności od wybranej opcji, program będzie wyliczał pola Ilość, CenaWartość wg następującej zasady: 

  • Jeżeli wybrano opcję Ilość, wówczas program obliczy Ilość = Wartość / Cena, przy czym wynik zaokrągli do 4 miejsc po przecinku.
  • Jeżeli wybrano opcję Cena, wówczas program obliczy Cena = Wartość / Ilość, przy czym wynik zaokrągli do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku (przy zaznaczonym parametrze Ceny z czterema miejscami po przecinku).
  • Jeżeli wybrano opcję Wartość, wówczas program obliczy Wartość = Ilość * Cena, przy czym wynik zaokrągli do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku (przy zaznaczonym parametrze Ceny z czterema miejscami po przecinku).
Uwaga
Ze względu na zaokrąglanie wyniku obliczeń (odpowiednio ceny i wartości do 1 grosza lub czterech miejsc po przecinku a ilości do 4 miejsc po przecinku) każdy z tych algorytmów może w pewnych przypadkach dać inny wynik.
Uwaga
Podczas edycji pozycji spisu na liście (nie poprzez formularz) blokowane są pola ustawione na formularzu jako wyliczane (ilość, cena lub wartość).

Cena nabycia – jeżeli w trakcie spisu z natury towar został wyceniony wg cen innych niż cena nabycia (uległ przecenie np. na wskutek zestarzenia), w polu tym należy wpisać rzeczywistą cenę nabycia towaru.

Uwagi – dodatkowe uwagi odnoszące się do danej pozycji spisu.

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który wprowadził oraz zmodyfikował daną pozycję, jak również daty tych operacji.

Uwaga

Jeśli zaksięgujemy spis z natury, którego wartość jest równa „0”, to w KPiR na liście zapisów księgowych, w kolumnie Kolumna pojawi się znaczek gwiazdki „*”.

Wykonując wydruk dwustronny KPiR, jeśli do KPiR jest zaksięgowany spis z natury w wartości zerowej, to na wydruku tym wartość ta (0,00) będzie drukować się w Kolumnie 15.

 

Czy ten artykuł był pomocny?