Formularz PW

image_print

Formularz PW: zakładka Ogólne

Zakładka zawiera następujące informacje:

Dokument – schemat numeracji dokumentu.. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanej w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Magazyn/ Przyjęcia wewnętrzne. W programie dla Przyjęć Wewnętrznych predefiniowany został schemat złożony z trzech sekcji Symbol/ Numer/ Rok.

Numer – numer dokumentu nadany zgodnie z przyjętym schematem numeracji.

Kontrahent – kod kontrahenta możemy wybrać z listy wyświetlanej po wciśnięciu przycisku Kontrahent. Lista banków, urzędów, pracowników i wspólników jest dostępna po wciśnięciu strzałki widocznej obok przycisku. Dopuszczalne jest również wystawienie PW dla kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!.

Kategoria –możemy wybrać kategorię, która dostarczy nam dodatkowych informacji o dokumencie (domyślnie podpowiada się kategoria zakupu z karty kontrahenta). Standardowo, po wybraniu przycisku Kategoria wyświetli nam się lista kategorii kosztowych. Jeśli na liście nie ma potrzebnej kategorii, możemy ją dodać wykorzystując do tego dostępne standardowe przyciski i klawisze.

Formularz PW – zakładka [Ogólne]
Magazyn – kod magazynu, do którego dokonujemy Przyjęcia Wewnętrznego. Jeden dokument może dotyczyć tylko jednego, wybranego w nagłówku magazynu. Istnieje możliwość przypisania magazynu do operatora/ stanowiska. Mechanizm został dokładniej opisany w rozdziale dotyczącym Informacji dodatkowych.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu jest jednocześnie datą przyjęcia towaru na magazyn.

Razem netto – łączna wartość netto całego dokumentu.

Bufor – po zaznaczeniu tego parametru i zapisaniu dokumentu, towar nie jest przyjmowany jeszcze na magazyn. Dopuszczalna jest modyfikacja całego dokumentu. PW w buforze blokuje numer, tak więc po wykasowaniu go może powstać luka w numeracji, którą należy uzupełnić ręcznie. Jeśli parametr jest odznaczony – dokument jest zapisywany na trwałe.

Formularz PW: zakładka Kontrahent

Dostarcza szczegółowych informacji o kontrahencie, w tym przypadku dostawcy. Zmiana kontrahenta na tej zakładce (poprzez wpisanie innego kodu czy wybór z listy) powoduje automatyczną zmianę kontrahenta na zakładce [Ogólne]. Modyfikacja wyświetlanych danych dostawcy ma wpływ tylko na dany dokument, nie będą one zapamiętane na karcie kontrahenta.

Na zakładce tej wyświetlane są dodatkowe informacje związane z Przyjęciem Wewnętrznym. Informacje te można zapisać w polu Opis. Pole to może być wykorzystywane przy szukaniu dokumentu.

Formularz PW: zakładka Dokumenty

Zakładka ta wyświetla listę wszystkich związanych z danym PW dokumentów. Lista ta składa się z kolumn:

Numer – numer dokumentu skojarzonego z PW

Typ – dokumentu skojarzonego z PW. Pole to może przyjmować wartość:

  • KOR – korekta do dokumentu PW
  • AI – arkusz inwentaryzacyjny, na podstawie którego powstało przyjęcie
  • FS – jeśli PW zostało wygenerowane do korekty FS pierwotnej
  • DEK – dekret księgowy

Data – data wystawienia dokumentu skojarzonego z PW

Razem netto – wartość netto dokumentu skojarzonego z danym Przyjęciem Wewnętrznym

Przycisk  umożliwia podgląd wybranego dokumentu powiązanego z Rozchodem Wewnętrznym.

Czy ten artykuł był pomocny?