Formularz zapisu w ewidencji

image_print

Formularz zapisu księgowego otwierany jest zawsze wtedy, gdy dodajemy zapis do ewidencji bądź dokonujemy podglądu lub zmiany istniejącego zapisu.

Formularz zapisu księgowego posiada jedną lub dwie zakładki, zależnie od źródła pochodzenia tego zapisu:

  • Zakładka [Ogólne] zawiera wszystkie informacje na temat zapisu w ewidencji i jest widoczna niezależnie od rodzaju zapisu.
  • Zakładka [Rejestr VAT]/ [Ewidencja dodatkowa]/ [Różnice kursowe]/ [Różnice kursowe MW] jest widoczna wyłącznie na tych zapisach, które są efektem księgowania z Rejestru sprzedaży VAT/ Ewidencji dodatkowej przychodów/ Różnic kursowych/ Różnic kursowych MW.
Uwaga
Podatnicy będący płatnikami podatku VAT powinni wszystkie dokumenty sprzedaży wprowadzać najpierw do Rejestru VAT, a stamtąd dokonywać przeksięgowania ich do Ewidencji ryczałtowej.

Zakładka Ogólne

Na formatce, która służy do wprowadzania nowego dokumentu zawarte są następujące informacje:

Dodanie nowego zapisu

Rodzaj prowadzonej ewidencji  – jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono obydwa rodzaje ewidencji lub Ewidencję przychodów, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji przychodów z kursorem ustawionym w polu Data wpisu do ewidencji. Pole ze stawką 2% jest wyszarzane. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.

Jeżeli na liście zapisów w Ewidencji ryczałtowej zaznaczono Ewidencję produktów rolnych, po dodaniu nowego zapisu z datą późniejszą niż 31.12.2015 r. domyślnie podpowie się zapis Ewidencji produktów rolnych z kursorem ustawionym w polu Data uzyskania przychodu. Użytkownik może uzupełnić kwotę tylko w stawce 2%, która sumowana jest w pozycji Razem. Pozostałe stawki są wyszarzane. Wartość w polu Data wpisu do ewidencji pobierana jest z pola Data uzyskania przychodu i nie podlega edycji. Użytkownik ma możliwość zmiany rodzaju ewidencji.

Dotyczy wersji: 2018.2.1
Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Na formularzu zapisu w Ewidencji produktów rolnych pole ze stawką 12,5% jest wyszarzane. Jeżeli użytkownik wprowadzi w Ewidencji przychodów kwotę w stawce 12,5% a następnie na zapisie zaznaczy opcję Ewidencja produktów rolnych to kwota w stawce 12,5% zostanie wyzerowana. Kwota w stawce 12,5% nie jest sumowana w pozycji 10. Razem.    
Uwaga
Zmiana rodzaju ewidencji na zapisie nie jest możliwa jeżeli zapis jest efektem księgowania dokumentu źródłowego.

Lp. – kolejny numer na liście wprowadzanych dokumentów w ramach danej ewidencji, nadawany automatycznie przez program. W zależności od ustawień w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Parametry, zapisy w ewidencji są numerowane narastająco w roku lub w obrębie miesiąca.

Dokument – numer własny dokumentu księgowego.

Data uzyskania przychodu – data, z jaką dokument staje się przychodem objętym podatkiem ryczałtowym.

Data wpisu do ewidencji – data, z jaką dany dokument został wpisany do ewidencji ryczałtowej.

Sprzedaż wg stawek – pola służą do wpisywania przychodu wg poszczególnych stawek.

Razem – łączna suma przychodów w poszczególnych stawkach.

Uwagi – pole, które pozwala na wprowadzenie uwag związanych z dokumentami.

Zapis wprowadzony, Zapis zmodyfikowany – w tym miejscu pojawia się kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował dany zapis jak również daty wprowadzenia i modyfikacji.

Uwaga
Program wymaga, aby na formularzu zapisu bezwzględnie wypełnione było pole Dokument.

Zakładka Rejestr VAT/ Ewidencja dodatkowa/Różnice kursowe/Różnice kursowe MW

Lista zapisów źródłowych w rejestrze VAT

Jeżeli zapis w ewidencji jest efektem księgowania z Rejestru VAT sprzedaży/ Ewidencji dodatkowej przychodów/ Różnic kursowych/ Różnic kursowych MW, wówczas na formularzu zapisu księgowego widoczna jest zakładka [Rejestr VAT]/ [Ewidencja dodatkowa]/ [Różnice kursowe]/ [Różnice kursowe MW] , zawierająca listę dokumentów źródłowych.

Na zakładce tej możliwe jest jedynie przeglądanie zapisów źródłowych z możliwością podglądu zapisu, ale bez możliwości wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji na dokumencie źródłowym. Jeżeli zapis jest efektem księgowania bezpośrednio w ewidencji, druga zakładka nie jest na formularzu widoczna.

Czy ten artykuł był pomocny?