Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L. Dodano możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Jeżeli użytkownik za pierwsze miesiące 2020 r. dodał zaliczki uproszczone to ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ Zaliczki na PIT-36L rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na PIT-36 / Zaliczka na PIT-36L.

Jeżeli we wcześniejszych miesiącach 2020 r. dodano zaliczki uproszczone to po dodaniu zaliczki zwykłej kwoty przychodów, kosztów, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odliczenia uzupełnione w kwotach indywidualnych wspólnika oraz kwoty zaliczek za poprzednie miesiące liczone są narastająco od początku roku.

Jeżeli na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/ PIT-36L w danym roku widnieją zarówno zaliczki zwykłe, jak i uproszczone to po naciśnięciu przycisku plusa pojawi się formularz zaliczki zwykłej.

Nie ma możliwości dodania zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Jeżeli użytkownik chce dodać zaliczkę uproszczoną, a w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki zwykłe, to musi w pierwszej kolejności usunąć zaliczki zwykłe dodane za kolejne miesiące. Jeżeli dodano zaliczkę zwykłą  to nie będzie już można dodać zaliczek uproszczonych do końca 2020 roku.

Istnieje możliwość edycji zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Po dokonaniu edycji należy ponownie przeliczyć dodane wcześniej zaliczki zwykłe.

 1. Księgowość kontowa. Zaliczki na CIT-8 Wprowadzono możliwość rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość naliczenia zaliczek na zasadach ogólnych od marca 2020 r., ale może również przejść na tę formę liczenia zaliczek w miesiącach późniejszych. W miesiącu rezygnacji z zaliczek uproszczonych należy na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 rozwinąć dodatkowe menu (czarna strzałka obok plusa) i wybrać opcję Zaliczka na CIT-8.

Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zawierającego miesiące od marca do grudnia 2020 r. zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to użytkownik ma możliwość dodania od marca 2020 r. zaliczki zwykłej. Jeżeli we wcześniejszych miesiącach 2020 r. dodano zaliczki uproszczone to po dodaniu zaliczki zwykłej kwoty przychodów, kosztów oraz kwoty zaliczek za poprzednie miesiące liczone są narastająco od początku roku.
Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT i na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 za ten okres widnieją zarówno zaliczki zwykłe, jak i uproszczone to po naciśnięciu przycisku plusa pojawi się formularz zaliczki zwykłej.
Nie ma możliwości dodania zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Jeżeli użytkownik chce dodać zaliczkę uproszczoną, a w kolejnych miesiącach naliczono już zaliczki zwykłe, to musi usunąć zaliczki zwykłe dodane za kolejne miesiące. Jeżeli dodano zaliczkę zwykłą  to nie będzie już można dodać zaliczek uproszczonych do końca 2020 roku.
Istnieje możliwość edycji zaliczki uproszczonej za miesiące poprzedzające zaliczkę zwykłą. Po dokonaniu edycji należy ponownie przeliczyć dodane wcześniej zaliczki zwykłe.

 1. Księgowość. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z jej wydrukiem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Na formularzu zaliczki dodano poz. 25 Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, do której przenoszona jest kwota uzupełniona na formularzu kwot indywidualnych wspólnika na zakładce [PIT-36L] w nowej poz. Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19. Kwota ta jest ograniczana do wysokości dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga
Ulgę z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałanie pandemii COVID-19 można uwzględnić już na etapie wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego. Nowa ulga obejmuje darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.

Wysokość odliczenia jest zależna od daty przekazania darowizny i wynosi:

 • do 30.04.2020 r. – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – 150% wartości darowizny,
 • od 1.06.2020 do 30.09.2020 r. – 100% wartości darowizn.
Przykład
Podatnik w kwietniu 2020 roku przekazał darowiznę na łączną kwotę 10 000 zł. Jego ulga wynosić będzie 200%, tym samym w kwotach indywidualnych wspólnika należy wprowadzić kwotę 20 000 zł.
Uwaga

W przypadku innych form odpodatkowania  kwotę ulgi na COVID-19 można ująć odpowiednio:

 • Zaliczka na CIT-8 –> Informacja dla CIT-8/O -> sekcja B.3 Inne odliczenia od dochodu,
 • Zaliczka na PIT-36/PIT-28 -> Udziały i kwoty deklaracji właściciela -> Odliczenia od dochodu – Inne odliczenia.
 1. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji CIT-8(28) do systemu e-Deklaracje dla okresu obrachunkowego rozpoczynającego się w roku 2020.
 2. Rejestry VAT sprzedaży. Faktury do Paragonów. W przypadku Paragonów z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 r.:
 • Do rejestru VAT przenoszone są wszystkie Paragony (zarówno pojedynczo, jak i zbiorczo), w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury, z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Paragonu dla zapisów zbiorczych i z datą sprzedaży dla zapisów pojedynczych.
 • Faktury wystawione do Paragonów przenoszone są do rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT i wskazanym miesiącem zgodnym z datą wystawienia Faktury. W rejestrze VAT sprzedaży nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony. Takie Faktury nie są widoczne z poziomu zakładki [Do deklaracji VAT-7].
 • Podczas eksportu za pomocą pracy rozproszonej Paragonów i Faktur wystawionych do Paragonów z modułu Handel, do pliku przenoszone są wszystkie Paragony (w tym Paragony do których wystawiono wcześniej Faktury) oraz Faktury z miesiącem rozliczenia w VAT zgodnym z datą wystawienia dokumentu.
 • Po imporcie za pomocą pracy rozproszonej do rejestru VAT sprzedaży na Fakturach wystawionych do Paragonów zaznaczony jest parametr Rozliczać w VAT i wskazany miesiąc zgodnym z datą wystawienia Faktury. W przypadku Faktur wystawionych do Paragonów nie jest tworzony zapis korekcyjny na wystawione wcześniej Paragony.

W przypadku dokumentu z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 z kodem FP miesiąc wskazany w polu Rozliczać w VAT powinien być zgodny z datą wystawienia dokumentu. W związku z tym dla takich dokumentów:

 • Podczas próby zapisania dokumentu na którym miesiąc rozliczenia VAT jest różny od daty wystawienia pojawia się komunikat: Zapisujesz fakturę wystawioną do paragonu z kodem JPK_V7 – FP. Data Rozliczenia w VAT powinna być zgodna z datą wystawienia. Czy chcesz ustawić datę Rozliczać w VAT zgodną z datą wystawienia? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozliczać w VAT miesiąca z daty wystawienia. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozliczać w VAT miesiąca zgodnego z datą obowiązku podatkowego.
 • Po usunięciu z dokumentu kodu FP za pomocą operacji seryjnej Usuń kody JPK_V7 w polu Rozliczać w VAT ustawiany jest miesiąc zgodny z datą obowiązku podatkowego.

Jeżeli na dokumencie z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 bez uzupełnionego kodu FP (zarówno w przypadku gdy tego kodu nie było w ogóle, jak i w sytuacji, gdy z poziomu zakładki [JPK] usunięto kod FP ) miesiąc wskazany w polu Rozliczać w VAT jest różny od daty obowiązku podatkowego to podczas próby zapisania dokumentu pojawia się komunikat: Zapisujesz dokument, w którym data Rozliczenia w VAT nie jest zgodna z datą obowiązku podatkowego. Czy chcesz ustawić datę Rozliczać w VAT zgodną z datą obowiązku podatkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje ustawienie w polu Rozliczać w VAT miesiąca z daty obowiązku podatkowego. Wybór opcji Nie skutkuje pozostawieniem w polu Rozliczać w VAT wybranego wcześniej miesiąca.

 1. Rejestry VAT. Operacje seryjne. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży w menu kontekstowym oraz na przycisku wyodrębniono nową grupę JPK do której przeniesiono dotychczasowe operacje seryjne: Dodaj kody JPK_V7, Dodaj atrybut JPK, Zmień parametr JPK oraz dodano nową operację seryjną Usuń kody JPK_V7. Funkcja umożliwia seryjne usunięcie z podświetlonego/zaznaczonych dokumentów kodów towarowych/ procedur/ typów dokumentów. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT zakupu wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących zakupu oraz wszystkie kody towarowe. W przypadku dokumentów w rejestrze VAT sprzedaży wyświetlana jest lista procedur i typów dokumentów dotyczących sprzedaży oraz wszystkie kody towarowe. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kodu. Zaznaczony kod/kody są usuwane z dokumentów po naciśnięciu przycisku  lub klawisza <F8>. W logu z przebiegu procesu seryjnego usuwania kodów JPK_V7 pojawia się informacja z których dokumentów jaki kod/kody zostały usunięte.

Seryjne usunięcie kodów JPK_V7 jest możliwe również w przypadku dokumentów zaksięgowanych oraz wyeksportowanych, jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Zmiana dokumentów wyeksportowanych.

 1. Rejestry VAT. OCR. Na liście dokumentów w rejestrze VAT zakupu oraz sprzedaży pod przyciskiem dodano opcje:

Oznacz dokumenty jako niezweryfikowane – funkcja umożliwia seryjną zmianę na zaznaczonych dokumentach wartości atrybutu OCR-> Zweryfikowany na Niezweryfikowany.
Sprawdź ilość stron do wykorzystania – funkcja umożliwia sprawdzenie, ile stron pozostało do wykorzystania w ramach pakietu OCR (bez konieczności przetworzenia faktury).

 1. Rejestry VAT. OCR. Na formularzu dokumentu, który został przetworzony za pomocą usługi Comarch OCR, dodano możliwość zmiany oznaczenia dokumentu zweryfikowanego na niezweryfikowany poprzez naciśnięcie przycisku . Po naciśnięciu przycisku wartość atrybutu zmienia się na Niezweryfikowany i przycisk zmienia swój wygląd na .
 1. Rejestry VAT. Podczas dodawania dokumentu za pomocą usługi Comarch OCR, w sytuacji gdy w bazie danych istnieje więcej niż jedna karta kontrahenta o takim samym numerze NIP jak na fakturze, pojawia się lista kontrahentów z danym numerem NIP, z poziomu której użytkownik może wskazać, który kontrahent ma zostać wybrany na dokumencie.
 1. Biuro Rachunkowe. Zaliczki na PIT-36L(6). Dodano nowy formularza zaliczki na PIT-36L(6), umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Zmiany

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37. Umożliwiono dodanie korekty deklaracji PIT-37(26) w sytuacji gdy deklaracja pierwotna dodana została na wcześniejszej wersji formularza.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(15 i 16). Umożliwiono edycję kwoty w poz. Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia w latach następnych (odpowiednio poz. 39 na formularzu w wersji 16 i poz. 34 na formularzu w wersji 15). Kwota ta nie jest ograniczana do wysokości kwoty z poz. Kwota kosztów kwalifikowanych wykazana w poz. 43 załącznika PIT/BR (odpowiednio poz. 37 na formularzu w wersji 16 i poz. 32 na formularzu w wersji 15).
 3. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Za pomocą makra @ZasilekNOpod księgowany jest typ wypłaty Zasiłek macierzyński (ojcowski) (n).
 4. Księgowość kontowa. Schematy księgowań. Za pomocą makr @ZasilekOpod oraz @ZasilekNOpod nie są księgowane typy wypłat dla których w polu Pozycja na deklaracji ZUS widnieje Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.
 5. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT/MIT(3). Zwiększono kwoty możliwe do uzupełnienia w sekcji PODSTAWA OPODATKOWANIA do wysokości 999 999 999,00.
 6. Rejestry VAT. Z poziomu zakładki [Do deklaracji VAT-7] dodano domyślnie ukrytą kolumnę Kody JPK_V7. W kolumnie wyświetlane są kody JPK_V7 wybrane na formularzu dokumentu na zakładce [JPK] w sekcji Kody JPK_V7.
 7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Przycisk jest aktywny na formularzu dokumentu w rejestrze VAT/ ewidencji dodatkowej w przypadku gdy kod kraju jest pusty lub wybrano prefiks PL.
 8. Rejestry VAT zakupu. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się podczas próby usunięcia dokumentu uwzględnionego na formularzu kosztu rozliczenia przejazdu na: Nie można usunąć dokumentu. Dokument został wybrany jako Koszt w Rozliczeniu samochodu.

Poprawiono

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27).
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 89 i 90), a nie płacił zaliczki od takich dochodów (pole 88=0), to wartości z ww. pól nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Analogicznie dla dochodów małżonka.
 • W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody z umów zleceń (pola 55 i 56) bez pozostałych dochodów z działalności wykonywanej osobiście (pole 50=0), to wartości z pól z sekcji 50-56 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje.

Analogicznie dla małżonka. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.

 1. Księgowość. Deklaracja PIT-37(26). W przypadku gdy podatnik uzyskiwał dochody ze stosunku pracy z 50% kosztami uzyskania przychodu (pola 45,46) bez innych dochodów z etatu (pole 40=0), to wartości z pól z sekcji 40-46 nie były wysyłane do systemu e-Deklaracje. Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi polami ze zgłoszenia została już wysłana do systemu e-Deklaracje należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.
 2. Księgowość. Deklaracja PIT-37. Przywrócono możliwość dodania deklaracji PIT-37 w przypadku gdy pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus bez pobierania modułu Księga Podatkowa.
 3. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(16). Załącznik PIT/O(24). Na formularzu załącznika aktywne są poz.: 17, 19, 27, 29, 31, 32, 43, 45 oraz 46. Pozostałe pola są zablokowane. Jeżeli we wcześniejszej wersji programu użytkownik uzupełnił którąś z obecnie zablokowanych pozycji to powinien ponownie przeliczyć deklarację PIT-36L(16). Jeżeli deklaracja z uzupełnionymi obecnie zablokowanymi polami została już wysłana do systemu e-Deklaracje to należy sporządzić jej korektę i wysłać ponownie.
 4. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(16). Załącznik PIT/IP(1), PIT/O(24), PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2). Po uzupełnieniu na formularzu wspólnika numeru NIP i ponownym przeliczeniu zapisanej wcześniej deklaracji PIT-36L(16) numer NIP nie przenosił się na wydruk załączników oraz do pliku xml. Działanie poprawiono.
 5. Księgowość. Deklaracja PIT-36(27). Załącznik PIT/PM(1) oraz PIT/MIT(2). Po uzupełnieniu na formularzu wspólnika numeru NIP i ponownym przeliczeniu zapisanej wcześniej deklaracji PIT-36(27) numer NIP nie przenosił się na wydruk załączników oraz do pliku xml. Działanie poprawiono.
 6. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8(28). Załącznik CIT-ST. Na wydruk załącznika do poz. 11 Numer identyfikacyjny REGON nie przenosił się numer REGON uzupełniony w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Działanie poprawiono.
 7. Księgowość kontowa. Na formularzu zaliczki na PIT-36(17), zaliczki na PIT-36L(6), deklaracji rocznej PIT-36(27), deklaracji rocznej PIT-36L(16) nie są uwzględniane kwoty zdefiniowane w zestawieniu systemowym PIT-36 w poz. Koszty reprezentacji i reklamy.
 8. Księgowość kontowa. Z poziomu zakładki [Konto] umożliwiono wykonanie wydruków dzienników w przypadku dużej liczby dzienników założonych w Konfiguracji.
 9. Księgowość kontowa. Plan kont. Po naciśnięciu przycisku Zwiń wszystko, a następnie rozwinięciu analityk jednego konta i dokonaniu edycji formularza konta, plan kont nie jest rozwijany.
 10. Księga Podatkowa. Na formularzu zaliczki na PIT-36(17), zaliczki na PIT-36L(6), deklaracji rocznej PIT-36(27), deklaracji rocznej PIT-36L(16) nie są uwzględniane kwoty zaksięgowane do kolumny Reklama.
 11. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Rejestry sprzedaży VAT/ zakupów VAT wszystkie rejestry sprzedaży lub zakupu oznaczono jako Nieaktywne to podczas generowania dokumentów wewnętrznych sprzedaży lub zakupu bądź też podczas przenoszenia Faktur modułu Handel pojawiało się puste okno ostrzeżenia. Działanie poprawiono.
 12. Rejestry VAT. Przywrócono przenoszenie numeru dokumentu korygowanego na wydruk Rejestr VAT/ Wydruk pełny 7 kolumn.
 13. Rejestry VAT. W przypadku dokumentu z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN i kursem Niekreślonym, jeżeli kwotę netto rozliczono całkowicie a kwotę VAT częściowo, to w polu Pozostaje wyświetlana była nieprawidłowa kwota. Działanie poprawiono.
 14. Rejestry VAT. Eksportowanie komunikatów z OCR do pliku. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?