OPT067- Ulga na złe długi w pliku JPK_V7

image_print

Data aktualizacji: 21-09-2020

1 Informacje ogólne

W celu rozliczenia ulgi na złe długi należy złożyć plik JPK_V7 zawierający część ewidencyjna i deklaracyjną z uwzględnieniem wartości wykazywanych w zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego).

W programie Comarch ERP Optima z poziomu zakładki Rejestry Vat/Pliki JPK_V7 lub z poziomu zakładki JPK/Pliki JPK_V7 na liście plików JPK_V7 na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)], można dodać zawiadomienie VAT-ZD o typie Sprzedaż lub Zakup.

Lista ta jest analogiczna jak ta dotycząca załączników VAT-ZD dla deklaracji VAT-7, nie zawiera tylko kolumn e-Deklaracje i Data wysłania. Również same załączniki VAT-ZD generowane za październik 2020 i okresy późniejsze nie zawierają już zakładki [e-Deklaracje]. Wzorzec dokumentu elektronicznego dla plików JPK_V7 nie przewiduje wysyłania  załącznika VAT-ZD. Jednakże załączniki te nadal są potrzebne w celu utworzenia zapisów korekcyjnych do niezapłaconych faktur, które to powinny w pliku JPK_V7 się znaleźć. Lista zawiera kolumny: Miesiąc, Rok, Korekta, Data obliczenia, Kwota oraz Status.

Lista zawiera te same zawiadomienia VAT-ZD, które zostały dodane dla deklaracji VAT-7 (Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7/ zakładka VAT-ZD). Dodanie zawiadomienia na jednej z tych list powoduje wyświetlenie go również w drugim miejscu.

Mechanizm obliczania ulgi na złe długi działa tylko w oparciu o dokumenty wprowadzone do rejestrów VAT z zaznaczonym parametrem Rozliczać w VAT.

Uwaga
Przed generowaniem pliku JPK_V7, jeżeli ma zostać uwzględniona ulga na złe długi, należy najpierw naliczyć zawiadomienie VAT-ZD, wygenerować zapisy korekcyjne i dopiero wówczas utworzyć plik JPK_V7.

Na liście możliwe jest dodanie załącznika VAT-ZD zarówno dla sprzedaży jak i dla zakupu. Po wygenerowaniu zawiadomienia należy utworzyć do niego zapisy korekcyjne, które zostaną pobrane w momencie generowania pliku JPK_V7. Generowanie zapisów korekcyjnych należy wykonać przed dodaniem pliku JPK_V7 za ten okres lub jego  zatwierdzeniem (dotyczy plików zawierających część deklaracyjną).

W przypadku, gdy plik JPK_V7 za dany okres zostanie już zablokowany lub wysłany a Użytkownik będzie chciał wykonać zapisy korekcyjne do zawiadomienia VAT-ZD za ten sam okres co utworzony już plik JPK_V7 pojawi się komunikat: Nie można wygenerować korekty. Deklaracja VAT-7/JPK_V7 za ten okres została już zablokowana przed zmianami.

Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Sprzedaż wykazywane są faktury, które na dzień złożenia pliku JPK_V7 w postaci ewidencyjnej i deklaracyjnej nie zostały zapłacone, a minęło już 90 dni od ich terminu płatności. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na fakturze. Na zawiadomieniu pokażą się faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny i transakcja ma status krajowy lub krajowy ‑ podatnikiem jest nabywca oraz takie, dla których nie minął okres dwóch lat od końca roku, w którym zostały wystawione.

Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup wykazywane są faktury, których 90 dzień od upływu terminu płatności przypada nie później niż z końcem okresu, za który sporządzamy zeznanie. Termin płatności dotyczy każdej z części płatności wykazanej na fakturze. Na zawiadomieniu pokażą się faktury, których kontrahentem jest podatnik VAT czynny i transakcja ma status krajowy lub krajowy – podatnikiem jest nabywca. Dokumenty zakupowe ze stawką ZW i NP nie są wykazywane na VAT-ZD tak samo jak w przypadku pliku JPK_V7.

Uwaga
Jeżeli użytkownik usunie fakturę pierwotną zakwalifikowaną do Ulgi na złe długi (VAT-ZD) to na zawiadomieniu za kolejny miesiąc/kwartał dokument ten nie zostanie wykazany. Natomiast zapłata za fakturę uwzględnioną i skorygowaną wcześnie w Uldze na złe długi (VAT-ZD) pokaże się w miesiącu zapłaty bez względu na datę wykazania faktury pierwotnej na zawiadomieniu VAT-ZD.
Uwaga
W przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z dostępnego w programie załącznika VAT-ZD lub istnieje potrzeba uwzględnienia dokumentu korygującego ulgę na złe długi z pominięciem VAT-ZD od strony zakupu, wówczas możliwe jest (analogicznie jak w przypadku plików JPK_VAT) skorzystanie z możliwości dodania dokumentów technicznych w rejestrze VAT zakupu i ustawienia na nich atrybutów odpowiednio VAT-ZD ZAKUP NIEZAPŁ i VAT-ZD ZAKUP ZAPŁAC. W takim przypadku należy dodatkowo w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 wpisać sumę tych wartości w pola P_46(wartość ujemna) i P_47(wartość dodatnia).
Uwaga
W przypadku, gdy termin płatności dokumentu wprowadzonego do rejestru VAT przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu na zawiadomienie VAT-ZD brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.
Przykład

Termin płatności: 18.07.2010 r. (sobota).

Uwzględnienie w Uldze na złe długi (VAT-ZD): październik 2020 r. – 90 dni liczone jest od 20.07.2020 r. (poniedziałek).

2 Jak w programie wygenerować korektę  podatku należnego/naliczonego?

2.1 Korekta VAT-u należnego

Na liście plików JPK_V7, na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] dodajemy dokument, wybieramy typ zawiadomienia: Sprzedaż, odpowiedni miesiąc i następnie ikoną przeliczamy zawiadomienie. W polu Na dzień podpowiada się domyślnie 25 dzień kolejnego miesiąca po okresie, za który składane jest zawiadomienie.

Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami za pomocą ikony  generujemy zapisy korekcyjne do wybranego przez Użytkownika rejestru. Program generuje oddzielny zapis korekcyjny dla każdej faktury wykazanej na zawiadomieniu VAT-ZD uwzględniając stawki VAT oraz ustawiając rodzaj na Towary.

Z poziomu formularza VAT-ZD dostępny jest wydruk zawiadomienia oraz wydruk listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty VAT.

Uwaga

Na Zawiadomieniu VAT-ZD drukowane są tylko dokumenty ze znakiem plus, prezentowane na czarno. Przykładowo wykazaliśmy niezapłaconą fakturę na zawiadomieniu VAT-ZD w 09-2020. Zawiadomienie zostało wysłane do urzędu razem z deklaracją VAT-7. Faktura została zapłacona 2020-10-10, za miesiąc październik generujemy zawiadomienie VAT-ZD, na którym dokument pojawi się ze znakiem minus w kolorze zielonym. Tego typu dokumenty nie są już drukowane na zawiadomieniu VAT-ZD. Kwota jest uwzględniana tylko w pliku JPK_V7.

Od października 2020 zawiadomienia VAT-ZD od niezapłaconych faktur sprzedaży nie są wysyłane do urzęd. Ostatnie zawiadomienie będzie można wysłać za wrzesień 2020.

2.2 Korekta VAT-u naliczonego

Postępujemy analogicznie jak w przypadku faktur sprzedaży. Na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup domyślnie podpowiada się data na ostatni dzień okresu, za który liczone jest zawiadomienie VAT-ZD. Przykładowo na zawiadomieniu VAT-ZD o typie Zakup liczonym za 2020-10 podpowie się data Na dzień 2020-10-31. Automatyczna korekta generowana jest tylko na wartość VAT-u, bez kwot netto. Podobnie jak w przypadku korekty VAT-u należnego zapisy korekcyjne tworzone są odrębnie dla każdej faktury. Korekty generowane są tylko na wartość VAT-u, bez kwot netto. Pozycje faktury z rodzajem Towary, Usługi, Paliwo i Inne są ujmowane z rodzajem Towary, natomiast pozycje z rodzajem: Środki trwałe, Środki transportu i Nieruchomości traktowane są jako Środki trwałe. Na zapisach korekcyjnych Odliczenia przenoszone są zawsze z dokumentu pierwotnego niezależnie od tego, czy dokument jest wykazywany jako zapłacony, czy nie zapłacony.

Z poziomu formularza VAT-ZD o typie zakup dostępny jest wydruk listy dokumentów zakwalifikowanych do korekty VAT.

Pod listą dokumentów kwalifikowanych na VAT-ZD widoczna jest informacja o pełnej kwocie korekty wynikającej
z tych dokumentów; osobno suma kwot netto i VAT zaokrąglana do pełnych złotych dla faktur sprzedaży oraz tylko VAT w przypadku faktur zakupu. Podsumowanie w polu Suma do korekty dotyczy kwot do korekty, czyli faktur niezapłaconych i korygowanych, natomiast w polu Suma na VAT-ZD widoczne jest podsumowanie do VAT-ZD, gdzie są wykazywane tylko faktury niezapłacone (bez korygowanych po częściowej lub całkowitej zapłacie).

Do pola Suma do korekty-dok. Niezapłacone trafiają wszystkie pozycje na czarno (plusowe) natomiast do pola Suma do korekty – dok. Zapłacone trafiają  wszystkie pozycje w kolorze zielonym (na minus). VAT od dokumentów niezapłaconych jest  wykazany w kwocie na minus a zapłaconych w kwocie na plus.

Na liście plików JPK_V7, na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] dodajemy dokument, wybieramy typ zawiadomienia: Zakup, odpowiedni miesiąc i następnie ikoną przeliczamy zawiadomienie. W polu Na dzień podpowiada się domyślnie ostatni dzień miesiąca, za który składane jest zawiadomienie.

Zawiadomienie VAT-ZD o typie Zakup

Po zablokowaniu zawiadomienia przed zmianami za pomocą ikony  generujemy zapisy korekcyjne do wybranego przez Użytkownika rejestru.

2.3 JPK_V7K a miesięczne VAT-ZD

W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K generowane są miesięczne załączniki VAT-ZD, a w związku z tym generowane są również zapisy korekcyjne do poszczególnych miesięcy, w terminie wynikającym z art. 89a oraz 89b Ustawy o podatku od towarów i usług.

Niezależnie od ustawionego w Konfiguracji okresu składania deklaracji VAT-7, zawiadomienie VAT-ZD (zarówno o typie Sprzedaż, jak i Zakup) dodawane jest za okres miesięczny. Zapisy korekcyjne dotyczące poszczególnych faktur generowane są w miesiącu ich ujęcia w zawiadomieniu VAT-ZD i w tym samym miesiącu są uwzględniane w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej natomiast w miesiącu kończącym kwartał w części deklaracyjnej pliku JPK_V7.

Przykład

Korekta podatku należnego

Data wystawienia dokumentu: 20.08.2020 r.

Termin płatności: 27.08.2020 r.

Miesiąc uwzględnienia w VAT-ZD i w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej: listopad 2020 r.

Miesiąc uwzględnienia zapisu korekcyjnego na minus w pliku JPK_V7 w części deklaracyjnej: grudzień 2020 r.

W przypadku zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dodanego za przynajmniej jeden miesiąc danego kwartału, gdzie wykazywane są faktury niezapłacone i wygenerowano do niego zapisy korekcyjne do rejestru VAT, po przeliczeniu pliku JPK_V7, w części deklaracyjnej pola P_68 oraz P_69 automatycznie uzupełnią się do wysokości kwoty korekty netto i VAT.

3 Ulga na złe długi- najczęściej zadawane pytania

3.1 Faktury częściowo rozliczone, faktury z podzieloną płatnością.

W przypadku faktur częściowo rozliczonych, część niezapłacona z faktury pojawi się na zawiadomieniu VAT-ZD.

Faktury korygujące niezapłacone (nieskompensowane) na zawiadomienie VAT-ZD nie wchodzą. Należy
je wcześniej skompensować z fakturą i tylko pozostałą, niezapłaconą cześć faktury wykazać.

Od wersji Programu Comarch ERP Optima 2021 na zawiadomieniu VAT-ZD można również uwzględniać podzielone płatności do dokumentu, mające ten sam termin płatności.

Faktury z zaznaczonym parametrem Płatność VAT w PLN posiadają płatność podzieloną na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT i powinny mieć ten sam termin płatności.

3.2 Prezentacja faktur z kilkoma różnymi stawkami.

Na zawiadomieniu VAT-ZD faktury wykazywane są w tylu pozycjach, ile stawek VAT zawierają, natomiast na wydruku VAT-ZD w jednej pozycji.

Użytkownik ma możliwość usunięcia z załącznika VAT-ZD zaznaczonych dokumentów. Jeżeli faktura składa się z kilku pozycji w różnych stawkach, a zaznaczona zostanie pozycja tylko w jednej stawce, to z zawiadomienia usunięte zostaną wszystkie pozycje związane z tą fakturą.

3.3 Plik JPK_V7 wysłany do urzędu, nie zrobiliśmy korekty VAT-u należnego.

Przykładowo plik JPK_V7 został złożony za październik 2020, ale nie zrobiliśmy korekty VAT-u należnego
z załącznikiem VAT-ZD. W pierwszej kolejności należy z poziomu JPK/Pliki JPK_V7 dodać korektę pliku JPK_V7 dla części ewidencyjnej i deklaracyjnej za październik 2020. Korekty tej nie należy blokować przed zmianami. Następnie z poziomu JPK/Pliki JPK_V7 na zakładce [Ulga na złe długi (VAT-ZD)] wygenerować załącznik VAT-ZD i zrobić zapisy korekcyjne do rejestru oraz powtórnie przeliczyć korektę pliku JPK_V7. Podatek VAT należny zostanie skorygowany w części deklaracyjnej pliku JPK_V7 natomiast zapisy korekcyjne zostaną wykazane w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

3.4 Plik JPK_V7 został przesłany do systemu e-Deklaracje wraz z informacjami znajdującymi się na załączniku VAT_ZD. Na załączniku VAT-ZD zostały błędnie zakwalifikowane faktury sprzedaży. Jak wygenerować korektę pliku JPK_V7 z poprawnymi danymi ze skorygowanego zawiadomienia VAT ZD?

Z poziomu listy zawiadomień VAT-ZD użytkownik ma możliwość dodania kolejnego załącznika o tym samym typie  w danym miesiącu/kwartale poprzez podświetlenie zablokowanego przed zmianami zawiadomienia, a następnie wciśnięcie przycisku . Na formularzu automatycznie zaznacza się parametr Korekta, bez możliwości odznaczenia. Typ zawiadomienia oraz miesiąc, za który jest ono dodawane przenoszone są z pierwotnego załącznika VAT-ZD, bez możliwości zmiany. Domyślnie przenoszone są pozycje z poprzedniego załącznika VAT-ZD. Pierwotne zawiadomienia VAT-ZD są oznaczone odpowiednio S dla sprzedaży oraz Z dla zakupu, natomiast korekty zawiadomienia przyjmują kolejno numerację S1, S2, Z1, Z2..itd.

Korektę należy przeliczyć za pomocą ikony pioruna. A następnie ikony wykonać zapisy korekcyjne. Po wykonaniu zapisów korekcyjnych należy przeliczyć korektę pliku JPK-V7 dla części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej.

3.5 Mechanizm obliczania korekty w programie- przykłady liczbowe

Przykład

Faktura Sprzedaży wystawiona w lipcu 2020 na 1000 netto w stawce 23% i na kwotę 400 netto w stawce 8% z terminem płatności 27.07.2020 (na 831 brutto) i terminem 31.08.2020 (na 831 brutto). Uwzględniona na deklaracji za październik 2020. Zapłacona w całości dnia 20.12.2020, czyli 155 dni po pierwszym terminie i 111 dni po drugim terminie.

Ponieważ dokument ma dwa różne terminy płatności pierwsza korekta zostanie wykonan w październiku 2020, ponieważ 90 dni od pierwszego terminu płatności (27.07.2019)  mija w październiku, więc kwalifikuje się do korekty w październiku (łączna korekta podatku należnego : dla stawki 23%: -500 netto i -115 VAT, dla stawki 8%: -200 i -16 VAT). Kolejną korektę należy wykonać gdy mija 90 dni od drugiego terminu płatności (31.08.2020) czyli w listopadzie(w stawce 23%: -500 netto i -115 VAT i w stawce 8% -200 netto i -16 VAT).

W grudniu 2020 zapłacona w całości, więc w pliku JPK_V7 za grudzień robimy kolejną korektę podatku należnego na całość faktury w stawce 23%, czyli 1000 netto i 230 VAT oraz w stawce 8% na 400 netto i 32 VAT.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu październiku 90 dni od pierwszego terminu płatności

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu listopadzie 90 dni od drugiego terminu płatności

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży-korekta w miesiącu grudniu

Przykład

Faktura sprzedaży wystawiona 01.08.2020 na 1000,00 netto w stawce 23%z terminem płatności 13.08.2020. Faktura częściowo rozliczona na kwotę 500,00 brutto 10-09-2020. Po przeliczeniu VAT-ZD za miesiąc listopad faktura będzie pomniejszona o kwotę rozliczania więc otrzymujemy następujący wynik: Korekta netto 593,50, Korekta VAT 136,50. Suma do korekty: netto -594,00; VAT -137,00.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura sprzedaży częściowo rozliczona

Przykład
Zawiadomienie VAT-ZD za listopad 2020 jest już wygenerowane zgodnie z danymi z przykładu 2.  Okazuje się, że zabrakło na tym zawiadomieniu VAT-ZD faktury sprzedaży wystawionej 10.08.2020 na kwotę 1000,00 netto w stawce 23% z terminem płatności 30.08.2020. W tym przypadku wykonujemy korektę zawiadomienia VAT-ZD za pomocą przycisku . Po przeliczeniu korekty zawiadomienia VAT-ZD otrzymujemy następujący wynik: korekta netto 1 594,00, korekta VAT 367,00. Suma do korekty: netto – 1 594,00; VAT -367,00. Po wykonaniu zapisu korekcyjnego za pomocą przycisku w Rejestrze VAT sprzedaży pojawia się dodatkowy zapis na kwotę 1000,00 netto i 230,00 VAT.

Korekta zawiadomienia VAT-ZD- faktura sprzedaży

Lista Ulga na złe długi (VAT-ZD) zawierająca pierwotne zawiadomienie VAT_ZD za listopad S oraz korektę do niego S1

Przykład
Faktura Zakupu wystawiona 06.07.2020 na 813,01 netto w stawce 23%z terminem płatności 13.07.2020. Faktura częściowo rozliczona na kwotę 500 brutto 06.08.2020. Po przeliczeniu VAT-ZD otrzymujemy następujący wynik: Korekta netto 406,51, Korekta VAT 93,49. Suma do korekty 93.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura zakupu częściowo rozliczona

Uwaga
Kwoty w polach Suma do korekty i Suma na VAT-ZD mogą się różnić, ponieważ na deklaracji VAT-7 każda stawka jest osobno zaokrąglana, a na VAT-ZD zaokrąglana jest całość faktury.
Przykład
Faktura Zakupu wystawiona 06.07.2020 na kwotę 813,01  netto w stawce 23% z terminem płatności 13.07.2020 nierozliczona. Druga faktura zakupu wystawiona 08.06.2020 na kwotę 18 950,00 netto w stawce 23% z terminem płatności 15.06.2020, wykazana najpierw na zawiadomieniu VAT-ZD za wrzesień jako nierozliczona, a następnie rozliczona w całości z terminem 12.10.2020. Po przeliczeniu VAT-ZD otrzymujemy następujący wynik: dla pierwszej faktury -Korekta netto 1 000,00; Korekta VAT 813,01; Suma do korekty –dok. Niezapłacone -813,01. W przypadku drugiej faktury- Korekta netto 18 950,00; Korekta VAT 4 358,50; Suma do korekty – dok. Zapłacone 4 358,50.

Zawiadomienie VAT-ZD- faktura zakupu zapłacona i niezapłacona

Przykład
Kwartalne rozliczenie VAT. Do rejestru sprzedaży wprowadzone są trzy faktury: pierwsza z data sprzedaży 01.07.2020 na kwotę 200,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 08.07.2020, druga z datą sprzedaży 03.08.2020 na kwotę 500,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 09.08.2020 oraz trzecia z datą sprzedaży 10.09.2020 na kwotę 300,00 netto w stawce 23% i terminem płatności 18.09.2020. Płatność dotycząca faktury z lipca rozliczona jest częściowo na kwotę 100,00 brutto. Data rozliczenia określona jest na 13.12.2020. Przy kwartalnym rozliczeniu VAT należy przeliczyć zawiadomienia VAT-ZD za miesiące zawierające sie w danym kwartale (w tym przypadku przeliczone są zawiadominia VAT-ZD za październik, listopad, grudzień 2020). Po przeliczeniu VAT-ZD za poszczególne miesiące otrzymujemy następujące wyniki: w październiku 2020 Korekta netto 200,00; Korekta VAT 46,00; Suma do korekty -46. W listopadzie 2020 Korekta netto 500,00; Korekta VAT 115,00; Suma do korekty -115. W przypadku zawiadomienia VAT-Zd za grudzień 2020 dla faktury z terminem płatności 18.09.2020 Korekta netto wynosi 300,00; Korekta VAT 69,00; Suma do korekty – dok. Niezapłacone -69,00. W przypadku faktury z terminem płatności 08.07.2020 – Korekta netto 81,30; Korekta VAT 18,70; Suma do korekty – dok. Zapłacone 18,70.

Zawiadomienie VAT-ZD za październik 2020 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na lipiec 2019

Zawiadomienie VAT-ZD za listopad 2020 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na sierpień 2019

Zawiadomienie VAT-ZD za grudzień 2020 – faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na wrzesień 2020 oraz faktura sprzedaży z terminem płatności przypadającym na lipiec 2020 częściowo rozliczona w grudniu 2020

Lista zawiadomień VAT-ZD – status zawiadomień

Lista plików JPK_V7 – plik za IV kwartał 2020 (część ewidencyjna wraz z częścią deklaracyjną)

Czy ten artykuł był pomocny?