Płace i Kadry

image_print

Płace i Kadry

Nowości

1. Aktualne wskaźniki

Konfiguracja/ Program/Płace/Wynagrodzenia

Wskaźniki obowiązujące od 01.03.2020 r.

– Najniższa emerytura: 1200 zł

Kwota wolna od potrąceń dotycząca zasiłków ZUS

– potrącenia alimentacyjne: 532,61 zł

– potrącenia z innych tytułów: 878,81 zł

Wskaźniki obowiązujące od 01.04.2020 r.

– wskaźnik waloryzacji: 107,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. 2020, poz. 197). 

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 252).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r. (M. P. 2020, poz. 206).

2. Deklaracje ZUS. Dostosowano deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II do wzorów obowiązujących od 1.02.2020 r. Format eksportowanych deklaracji ZUS jest zgodny z wymogami programu Płatnik w wersji 10.02.002, z aktualizacją udostępnioną przez ZUS dnia 28.02.2020 (wersja metryki 192). Deklaracje ZUS DRA cz. II i ZUS RCA cz. II zostaną utworzone podczas naliczania deklaracji ZUS DRA dla właścicieli zgłoszonych do ZUS z kodem 0590 lub 0592 także za miesiąc luty 2020. Deklaracje składane za okres luty – grudzień 2020 r. będą oznaczone numerem z zakresu 40-49. W sekcji III oraz IV kwoty zostaną wykazane na podstawie danych podanych na formularzu właściciela w sekcji 'Forma opodatkowania oraz przychód i dochód za poprzedni rok’.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U.2020 poz.102

3. Zasiłek opiekuńczy. Umożliwiono naliczenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego związanego z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19 nastąpiło zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko. Po odnotowaniu pracownikowi nowej nieobecności Dodatkowy urlop opiekuńczy (zasiłek) w wypłacie zostanie naliczony zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy wypłacony za okres dodatkowego urlopu opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wymiarze do 14 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).

Zmiany

1. Składki PPK. Zmieniono sposób wykazywania w raporcie ZUS RCA składki na PPK finansowanej przez pracodawcę zgodnie z wyjaśnieniami ZUS opublikowanymi na stronie zus.pl. Do tej pory w deklaracji ZUS RCA była wykazywana obliczona od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu deklaracji składka PPK finansowana przez pracodawcę. Po zmianie w deklaracji zostanie wykazana kwota składki, która została w danym miesiącu przekazana do instytucji finansowej pobrana z elementu Przychód z tytułu PPK. Aby składka PPK została wykazana na ZUS RCA zleceniobiorcy musi mieć wprowadzoną informację o ubezpieczeniu także w kartotece pracownika. W przypadku naliczenia Przychodu z tytułu PPK po ustaniu zatrudnienia wypłata powinna zostać naliczona za okres, kiedy pracownik podlegał ubezpieczeniu. Jeśli do naliczenia podatku od składek PPK wykorzystywany jest niestandardowy element należy w jego definicji w polu ‘Pozycja na deklaracji ZUS’ ustawić ‘Kwota obniżenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego’.

2. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano opis dla kodu 0543.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. 2020, poz. 81).

Poprawiono

1. Koszty uzyskania przychodu i ulga podatkowa. W przypadku, gdy pracownik na formularzu danych kadrowych miał ustawione podwyższone koszty uzyskania lub zmodyfikowany mnożnik ulgi podatkowej po wykonaniu aktualizacji ich wartości ustawiały się na podstawowe. Poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?