Płace i Kadry

image_print

Nowości

 1. Aktualne wskaźniki. Wartości obowiązujące od 01.01.2020 r.

  Konfiguracja / Program/ Płace/ Podstawa składek ZUS

  • roczna podstawa składek ZUS: 156 810 zł


  Konfiguracja / Program/ Płace/ Wynagrodzenia

  • maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej: 13067,50  zł
  • minimalna podstawa składek ZUS dla pracowników oddelegowanych: 5227,00 zł
  • dochód deklarowany (składki społeczne): 3136,20 zł
  • dochód deklarowany (skł. zdrowotna) – 4026,01 zł
  • współczynnik ekwiwalentu: 21,08
  • wskaźnik waloryzacji: 99,60%


  Konfiguracja / Program/ Płace/ Zasiłki

  • maksymalna podstawa składek emerytalno-rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym – 3 136,20 zł

  Podstawa prawna:

  OBWIESZCZENIE PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. (M.P 2019 r. poz. 1130)

  OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2019 poz. 1147).

   OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. (M.P 2020, poz. 97)

 2. Deklaracje PIT. Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(9), PIT-8AR(8), PIT-11(25) z załącznikiem PIT-R(20), PIT -8C(10), IFT-1/1R(15).

Zmiany

 1. Formularz danych właściciela. Na zakładce [Nr ident./podatki] dodano pole ‘Numer rachunku’ umożliwiający wskazanie indywidualnego rachunku podatkowego właściciela wykorzystywanego do wpłat należności podatkowych wynikających z deklaracji PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS.
  Formularz właściciela
 2. Słownik kodów tytułów ubezpieczenia. Zaktualizowano opis dla kodów 0590 i 0592.
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (DZ.U 2020 poz. 102).
 3. PIT 11 (25). W deklaracji PIT-11 za 2019 r. wprowadzono zmiany w wykazywaniu zaliczki podatku od zasiłków, gdy pracownik miał pobieraną zaliczkę podatku także od wynagrodzenia ze stosunku pracy wykazywanego w pozycji 1. Jeśli pracownik miał pobieraną zaliczkę od zasiłków i wynagrodzenia łączna kwota zaliczki podatku zostanie wykazana w pozycji 1.
 4. Deklaracje seryjne IFT-1R. Podczas seryjnego naliczania deklaracji IFT-1R umożliwiono wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania płatnika.

Poprawiono

  1. Zwolnienie PIT dla młodych:
   • W sytuacji, gdy zleceniobiorca poniżej 26 r.ż., który miał stosowane zwolnienie z podatku dla młodych, wraz z umową miał wypłacany dodatek wykazywany na PIT jako wynagrodzenie ze stosunku pracy, to od tego dodatku naliczał się podatek. Poprawiono.
   • W niektórych przypadkach parametr Zwolnienie z PIT dla młodych nie był zaznaczany automatycznie dla nowo dodawanych pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat.
  2. Oddelegowanie do pracy za granicą:
   • W przypadku wypłaty naliczonej za 12.2019r. wypłaconej w 2020r., uwzględniana była minimalna podstawa składek ZUS z 12.2019 w wys. 4765 zł a powinna być minimalna podstawa składek obowiązująca od 1.2020r. w wysokości 5227 zł. Poprawiono.
   • Poprawiono przeliczanie podstawy składek ZUS w wypłatach, w których modyfikowano liczbę dni oddelegowania.
   • W przypadku pracowników oddelegowanych odprowadzających podatek za granicą, w niektórych przypadkach naliczało się ujemne wyrównanie podstawy ZUS opodatk. zagr. Poprawiono.
   • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczała się podstawa składek ZUS, gdy pracownik miał wypłacony element oskładkowany, a nieopodatkowany. Poprawiono.
  3. PPK:
   • W przypadku wykonywania korekty wypłaty innej dla pracownika, który zrezygnował z uczestnictwa w PPK nadmiarowo naliczał się ‘Przychód z tytułu PPK’. Poprawiono.
   • Jeśli pracownik został zwolniony w trakcie miesiąca w wypłacie za ostatni miesiąc zatrudnienia nie był naliczany przychód z tytułu PPK, gdy przychód miał się naliczać na podstawie składek naliczonych w poprzednim miesiącu. Poprawiono.
  4. Wzorzec płacowy. Wzorzec płacowy, w którym jako rodzaj wartości ustawiono 'Koszty ZUS pracownika’, zwracał wartość zawyżoną o sumę składek na PPK finansowanych przez pracodawcę. Poprawiono.
  5. Seryjne wstawianie dni – Plan pracy:
   • Podczas seryjnego wstawiania dni w planie pracy niepoprawnie ustawiał się typ dnia, jeśli miał się zmienić. Poprawiono.
   • Podczas seryjnego wstawiania/usuwania godzin na planie pracy nie zmieniał się automatycznie wymiar czasu pracy. Poprawiono.
  6. Import danych z Comarch ERP Migrator. W niektórych przypadkach nie można było zaimportować historii etatu z arkusza Excel. Poprawiono.
  7. Import czasu pracy z arkusza Excel. Na dzień, w którym odnotowana była nieobecność całodzienna zaczytywany był czas pracy. Poprawiono.
  8. PIT-11(25):
   • Przychód z tytułu opłacania za pracownika składek na PPE na deklaracji PIT-11 był wykazywany w wierszu 8 wraz z zasiłkami z ubezpieczenia społecznego, zamiast w wierszu 1 z przychodami ze stosunku pracy. Poprawiono.
   • W pozycji 4 nie były uwzględniane wszystkie przychody, jeśli pracownik miał wypłacone przychody związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich. Poprawiono.
   • Na formularzu deklaracji nie podpowiadała się osoba odpowiedzialna za obliczenie deklaracji, jeśli pracownik osiągnął tylko przychodu wykazywane w sekcji G w polach 86-88. Poprawiono.
  9. Wydruk PIT-11 (25). Na wydruku deklaracji PIT-11(25) dla nierezydenta, który miał wskazany zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika nie uzupełniało się pole 14. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość).
  10. RCP. Poprawiono nazwy reguł wygładzania RCP.

Czy ten artykuł był pomocny?