Rozliczenie roczne CIT-8

image_print
Uwaga
Deklaracja roczna CIT-8 w wersji 28 dostępna jest od wersji 2020.2.1 programu Comarch ERP Optima

Wzory deklaracji rocznej CIT-8(28) i załączników: CIT-8/O wzór 15, CIT-ST wzór 7, CIT-ST/A wzór 5, CIT-D wzór 7, CIT/BR wzór 6, CIT/IP wzór 1, CIT/PM wzór 1, CIT/MIT wzór 3 są dostępne na liście zaliczek na CIT-8. Aby przygotować powyższą deklarację należy z poziomu Zaliczek na CIT-8, z rozwijalnego menu , znajdującego się obok ikony , wybrać opcję Deklaracja roczna CIT-8 wersja 27. Następnie za pomocą ikony  istnieje możliwość przeliczenia deklaracji. Obliczenia są na podstawie zestawienia systemowego CIT-8, skąd pobierane są przychody i koszty okresu obrachunkowego oraz zaliczek miesięcznych/kwartalnych, skąd pobierane są dokonane w ciągu roku odliczenia od dochodu i podatku.

Formularz składa się z  pięciu lub siedmiu zakładek, których nazwy są odzwierciedleniem poszczególnych sekcji na oryginale deklaracji CIT-8. Na formularzu deklaracji CIT-8(28) przychody, koszty oraz odliczenia podzielone są na Kapitałowe i Pozostałe.

Zakładka 1 – [Sekcja A-B]

Rok, za który deklaracja ma być obliczona.

Uwaga
Przy obliczaniu należy sprawdzać, czy wyświetlony okres jest zgodny z Konfiguracją firmy/Księgowość/Okresy obrachunkowe
Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

Uwzględniać zapisy w buforze – włączenie tego parametru spowoduje, że program przy obliczeniach uwzględni zapisy w buforze księgi handlowej.

Zablokuj deklarację przed zmianami – zabezpiecza deklarację przed skasowaniem i zmianami.

Wprowadził, Zmodyfikował – kod operatora, który dokonał obliczenia i zatwierdzenia deklaracji oraz daty tych operacji.

Cel złożenia formularza – zaznaczenie odpowiedniego pola będzie miało swoje odzwierciedlenie na wydruku deklaracji.
Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) parametru Korekta zeznania i wskazaniu w poz. 7a Rodzaj korekty opcji Korekta zeznania, o której mowa w art. 81b par. 1a Ordynacji podatkowej pojawia się komunikat: Jeśli w pozycji 7a zaznaczono kwadrat nr 2, to podatnik powinien wypełnić załącznik ORD-ZU. Jeżeli zaznaczono opcję nr 2 i nie uzupełniono uzasadnienia przyczyn złożenia korekty to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien uzupełnić uzasadnienie na załączniku ORD-ZU lub wskazać w poz. 7a opcję Korekta zeznania, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej.

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR są automatycznie uzupełniane.

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

 Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji za wybrany rok, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Po obliczeniu deklaracji, użytkownik powinien sprawdzić w dalszej części formularza te pola, które nie są pobierane automatycznie przez program i wymagają ewentualnego uzupełnienia.

Po zaznaczeniu na formularzu deklaracji CIT-8(28) poz. 25 Podatnik występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy pojawia się komunikat: Jeśli zaznaczono pozycję 25, to podatnik powinien wypełnić załącznik CIT/BR. Jeżeli zaznaczono pole 25 i nie dodano załącznika CIT/BR to nie jest możliwe zatwierdzenie deklaracji CIT-8(28). Użytkownik powinien dodać załącznik CIT/BR lub odznaczyć poz. 25.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe dla parametru Zaliczki na podatek dochodowy CIT od początku roku wybrano opcję Kwartalnie to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 27 Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to po przeliczeniu deklaracji CIT-8(28) w poz. 28 Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 25 ust. 6 i 6a ustawy automatycznie zaznaczana jest opcja Tak. Użytkownik ma możliwość jej odznaczenia.

W przypadku równoczesnego zaznaczenia w Konfiguracji parametru Kwartalnie oraz Zaliczki uproszczone na CIT, na deklaracji automatycznie zaznaczana jest tylko poz. 28

Zakładka 2 – [Sekcja C-D]

Informacje o załącznikach – należy w odpowiednich polach ustalić właściwą liczbę składanych załączników. Pola z ilością załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM, CIT/MIT są automatycznie uzupełniane.

Po przeliczeniu deklaracji na tej zakładce wyświetlane jest zestawienie łącznych przychodów i kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W tym miejscu program wylicza odpowiednio wartość dochodu i straty.

Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT-8 w wersji wcześniejszej niż 20 przenoszone są na formularz deklaracji CIT-8(2728) do kolumny Pozostałe. Przychody i koszty wykazane na zaliczkach na CIT‑8(22) przenoszone są odpowiednio do kolumny Kapitałowe oraz Pozostałe.

Do poz. 52-55, 62-71, 78-79 oraz 84-85 na formularzu deklaracji CIT-8(28) przenoszona jest wartość z analogicznych pozycji z formularza ostatniej zaliczki na CIT-8(22) w danym okresie obrachunkowym. Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Umożliwiono odliczenia kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.

Zakładka 3 – [Sekcja D-E]

Zawiera kwoty odliczeń podatnika od dochodu oraz wartość podatku należnego. Na formularzu nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzenia odliczeń – kwoty odliczeń są pobierane z CIT-8/O.

Jeżeli kwota w poz. 80 > 0 oraz kwota w poz. 81> 0 to kwota w poz. 108 wyliczana jest jako suma kwot z poz. 80 i 81, pomniejszona o kwoty z poz. 106 oraz 107.

Jeżeli kwota w poz. 82 > 0 oraz kwota w poz. 83 > 0 to kwota w poz. 109 wyliczana jest jako suma kwot z poz.: 82,  83, 106 oraz 107.

Jeżeli kwota w poz. 80  > 0 oraz kwota w poz. 83 > 0 to kwota w poz. 108  wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 80 i 106; kwota w poz. 106  wyliczana jest jako suma kwot z poz. 83  oraz 107.

Jeżeli kwota w poz. 81 > 0 oraz kwota w poz. 82  > 0 to kwota w poz. 108 wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą z poz. 81 i 107; kwota w poz. 109  wyliczana jest jako suma kwot z poz. 82  oraz 106.

Kwoty w poz. 94-99 należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie. Uzupełnienie kwot w poz. 94-99 nie wpływa na wyliczenie innych kwot na formularzu deklaracji CIT-8(28).

Kwoty w poz. 108-109 na formularzu deklaracji CIT-8(28) podlegają edycji przez użytkownika.

Jeżeli kwota w poz. 119 wynosi zero to w poz. 123 automatycznie zaznaczana jest stawka wskazana w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe. Jeżeli w Konfiguracji wskazano stawkę inną niż 19% i inną niż 9% to automatycznie zaznaczana jest opcja 19%.

Istnieje możliwość odliczenia kwoty strat z lat ubiegłych w przypadku wystąpienia dochodów z jednego źródła (tylko kapitałowych bądź tylko pozostałych) i dochodów wolnych z innego źródła niż wykazane dochody w wartości przewyższającej wartość tych dochodów.

Zakładka 4 – [Sekcja F-G]

Zawiera informacje o wysokości należnych zaliczek miesięcznych i kwartalnych oraz informacje o wysokości zobowiązania podatkowego, podatku po odliczeniach.

Kwoty wyliczone w pozycjach dotyczących należnych zaliczek (w tym kwoty wykazane na podstawie zaliczek uproszczonych na CIT-8) przenoszone są automatycznie do pozycji dotyczących zapłaconych zaliczek (za ten sam miesiąc/kwartał). Użytkownik ma możliwość edycji tych kwot. Jeżeli w pozycji Należnej zaliczki jest 0 i użytkownik ręcznie uzupełni tą kwotę to automatycznie zaktualizuje się wartość Zapłaconej zaliczki, pod warunkiem, że jej wartość była również równa 0. Zmiana kwoty w pozycji Zapłaconej zaliczki nie aktualizuje kwoty Należnej zaliczki

Zakładka 5 – [Sekcja H-K]

Zawiera informacje o kwocie do zapłaty lub kwocie nadpłaty, innych zobowiązaniach podatkowych, a także dane osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku i datę wypełnienia zeznania.

Do poz. 230 Suma wpłat dokonanych przez podatnika na formularzu deklaracji CIT-8(28) przenoszona jest wartość z poz. 226 Zaliczka zapłacona Razem.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystających z ulg i odliczeń podatkowych, wypełniając swoje zeznanie roczne, muszą dodatkowo wypełnić załącznik CIT-8/O. Formularz ten należy wypełnić razem z zeznaniem rocznym. Wszelkie odliczenia wskazane w załączniku CIT-8/O przenoszone się do zeznania rocznego podatnika.

Zakładka 6 [Załączniki]

Zakładka ta jest widoczna na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 liczonej za rok 2014 i wersjach późniejszych. Zakładka ta jest ukrywana jeśli deklaracja liczona jest za okresy wcześniejsze np. gdy okres obrachunkowy kończy się w roku 2013 lub wcześniejszym. 

Z poziomu zakładki [Załączniki] można naliczyć załączniki:

  • CIT-8/O wzór  15– Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.
  • CIT-ST wzór 7 – Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
  • CIT-ST/A wzór 5 – Informacja o zakładach (oddziałach).
  • CIT-D wzór 7- Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
  • CIT/BR wzór 6 – Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  • CIT/IP wzór 1 – Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
  • CIT/PM wzór 1- informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej.
  • CIT/MIT wzór 3 – Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy.

Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A

Przeliczając deklarację CIT-8 automatycznie naliczą się załączniki CIT-ST i CIT-ST/A jeżeli użytkownik uzupełni listę zakładów dostępną pod ikoną . Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT‑ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

Dodawanie zakładu (oddziału)

Załączniki CIT-ST i CIT-ST/A można również dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki [Załączniki]. Warunkiem dodania załącznika CIT-ST/A jest istnienie co najmniej jednego załącznika CIT-ST na zakładce [Załączniki]. Nie ma możliwości zapisania niewypełnionego załącznika CIT-ST lub CIT-ST/A

Załącznik CIT-ST – wzór 7
Uwaga
Na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A numer REGON musi zawierać 9 lub 14 cyfr, natomiast Kod gminy – 7 cyfr, nie jest natomiast sprawdzana poprawność wprowadzonych danych.

Załącznik CIT-D

Załącznik CIT-D można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki [Załączniki]. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 1
Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 2
Uwaga
Na załączniku CIT-D w poz. 21. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 22, 23 i 24 z wszystkich załączników CIT-D).
Załącznik CIT-D – wzór 7, zakładka 3

Załącznik CIT-8/O

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku można dodać z poziomu zakładki [Załączniki].

Załącznik CIT-8/O – zakładka 1
Załącznik CIT-8/O – zakładka 2
Załącznik CIT-8/O – zakładka 3

Kwota w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości sumy kwot z poz. 90 i 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o sumę kwot z poz. 74 i 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

Kwota w poz. 117 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 90 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 74 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

Kwota w poz. 138 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 91 Dochód po doliczeniu z deklaracji CIT-8(28) pomniejszonej o kwotę z poz. 75 Razem dochody wolne z załącznika CIT-8/O(15).

Kwota wykazana w poz. 96 Do odliczenia na formularzu załącznika CIT-8/O(15) w pierwszej kolejności odlicza stratę w poz. 157 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)), a następnie w poz. 156 (do wysokości kwoty w poz. 57 z deklaracji CIT-8(28)).

Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych przez siebie kwot w sekcji B.2 ODLICZENIA OD DOCHODU na załączniku CIT/O(15).
Załącznik CIT-8/O – zakładka 4
Załącznik CIT-8/O – zakładka 5
Załącznik CIT-8/O – zakładka 6

Załącznik CIT-BR

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT-BR do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/BR, zakładka 1 CIT/BR A-B.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 2 CIT/BR B.2-B.3
Załącznik CIT/BR, zakładka 3 CIT/BR C.1-D.1.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 4 CIT/BR E-F.1
Załącznik CIT/BR, zakładka 5 CIT/BR F.2-F.3

Wybór w poz. 8 Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego na formularzu załącznika CIT-BR(4) opcji tak lub uzupełnienie przynajmniej jednej z poz. 52-58 umożliwia uzupełnienie kwot w sekcji B.2 DODATKOWE ODLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI LUB WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO.

Wybór w poz. 59 Badania naukowe opcji nie powoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji F ze wszystkich dodanych załączników CIT/BR. Zakładki: 4 CIT/BR F.1 oraz  5 CIT/BR (F.2-F.3) są wtedy niewidoczne. Na liście załączników pozostaje jeden załącznik CIT/BR. Pozostałe są usuwane.

Do poz. 111 Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów poniesionych na B+R na formularzu deklaracji CIT-8 przenoszona jest wartość z poz. 42 załącznika CIT/BR Kwota kosztów kwalifikowanych do odliczenia. Wartość w poz. 42 na załączniku CIT/BR ograniczana jest do wysokości kwoty z poz. 93.

Uwaga
Załączniki CIT/IP, CIT/PM i CIT/MIT dostępne są od wersji 2020.2.1 programu Comarch ERP Optima

Załącznik CIT/IP

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/IP do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/IP, zakładka 1 CIT/IP(B-D)
Załącznik CIT/IP, zakładka 2 CIT/IP(E)

Załącznik CIT/PM

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/PM do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/PM, zakładka 1 CIT/PM(B, C.3)
Załącznik CIT/PM, zakładka 2 CIT/PM(C.4-C.7)

Załącznik CIT/MIT

Użytkownik ma możliwość dodania dowolnej liczby załączników CIT/MIT do deklaracji CIT-8. Kwoty na załączniku należy uzupełnić ręcznie, nie są one pobierane z żadnego miejsca w programie.

Załącznik CIT/MIT, zakładka 1 CIT/MIT(B)
Załącznik CIT/MIT, zakładka 2 CIT/MIT(C)
Dotyczy wersji: 2020.2.1
Uwaga
Dla zaliczki z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania formularza zaliczki następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy firmy, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:

Indywidualny rachunek podatkowy firmy

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do Generatora mikrorachunku wraz z polem do uzupełnienia numeru Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony , numer rachunku zostaje zapisany w Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.

Wybór opcji Anuluj zmiany (kliknięcie ikony )powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM oraz CIT/MIT. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.  Wydruk załącznika CIT/BR jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2016 lub późniejszym. Wydruk załączników CIT/IP, CIT/PM oraz CIT/MIT jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2019 lub późniejszym.

Użytkownik ma możliwość zapisania zarówno deklaracji, jak i korekt do niej. Dla korekty deklaracji istnieje możliwość wypełnienia załącznika ORD-ZU (zakładka na formularzu deklaracji rocznej CIT-8).

Istnieje także możliwość eksportu deklaracji rocznej CIT-8 wraz z  załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, i CIT‑ST/A. CIT/BR, CIT/IP, CIT/PM oraz CIT/MIT do systemu e-Deklaracje.

Uwaga
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji CIT-8 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Czy ten artykuł był pomocny?