Zawarcie umowy zlecenie ze zleceniobiorcą będącym pracownikiem innej firmy

image_print
  1. Jeśli zleceniobiorcy nie ma na liście wszystkich pracowników musimy go wprowadzić do bazy,
  2. należy wejść w Kadry i wyświetlić listę wszystkich pracowników (jest to najbezpieczniejsza z list, pokazuje wszystkie osoby wpisane do bazy),
  3. kliknąć przycisk Dodaj (klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz), otworzy się Formularz danych kadrowych pracownika,
  4. pierwszym polem, na którym ustawi się kursor jest Akronim (kod) zleceniobiorcy. Jest to pole alfanumeryczne, 11 znakowe i wymagalne. Należy pamiętać, że jest to pole unikalne. Program nie pozwoli zapisać więcej niż jednej osoby z danym akronimem (dotyczy to również zapisów historycznych). Kolejnymi wymagalnymi polami są nazwisko i imię zleceniobiorcy (tak wypełniony formularz można już zapisać, ale osoba będzie widoczna tylko na liście osób Bez zatrudnienia). Kolejno uzupełniamy pozostałe dane identyfikacyjne zleceniobiorcy: adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL i NIP, konto, urząd skarbowy, czyli uzupełniamy dane zawarte na zakładce [Nr ident./podatki] . Dane te nie mają wpływu na wartość wypłaty, są one niezbędne w celu poprawnego wypełnienia deklaracji rozliczeniowych.
  5. nie wypełniamy danych zawartych na zakładce [Ubezpieczenia (etat).],
  6. podświetlając kursorem tą osobę (lista osób Bez zatrudnienia lub Wszyscy) naciskamy przycisk Lista umów pracownika  – lista jest pusta, ponieważ z tą osobą nie zawieraliśmy dotąd żadnej umowy.
  7. Po wywołaniu formularza umowy (przycisk Dodaj , klawisz <INSERT> lub polecenie Dodaj z menu kontekstowego, wywołanego prawym klawiszem mysz) musimy określić dokument (odpowiada za symbol i numer umowy), czas trwania umowy, rodzaj umowy (wybieramy odpowiednią pozycję deklaracji PIT) i kwotę. Tutaj też decydujemy o sposobie liczenia umowy (od brutto – podajemy początkowa kwotę, program wyliczy podatek, składki i kwotę do wypłaty lub od netto – na podstawie podanej kwoty do wypłaty program wylicza wartość brutto umowy),
  8. na zakładce [Ubezpieczenia] wybieramy z listy kod tytułu ubezpieczenia. Po zaakceptowaniu tego kodu, program podpowie rodzaje ubezpieczeń oraz daty przystąpienia do ubezpieczeń. Umowy zlecenia należy zgłaszać do ubezpieczeń (zaznaczać, jakim podlega ubezpieczeniom) tylko z poziomu: Formularz umowy zakładka [Zgłoszenie].
Uwaga
Dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom, któremu oprócz umowy będą wypłacane zasiłki ZUS bądź dodatki/potrącenia, należy dodatkowo uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia na formularzu pracownika, żeby  wszystkie wypłacane elementy były prawidłowo wykazane na deklaracjach ZUS.

Czy ten artykuł był pomocny?