Formularz potwierdzenia salda

image_print

Formularz jest zawsze dostępny do edycji – nie posiada statusów: bufor/zatwierdzony.

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Nagłówek:

Dokument – przycisk otwierający listę schematów numeracji Potwierdzenia salda i pole z symbolem numeracji. Pole jest możliwe do edycji również po zapisaniu dokumentu.

Numer – numer dokumentu wg wybranego schematu numeracji.

Konto – przycisk otwierający Plan kont dla bieżącego okresu obrachunkowego i pole z numerem wybranego konta oraz niedostępne do edycji pole z nazwą konta.

Uwaga
Aby zmienić konto do potwierdzenia salda należy wcześniej usunąć już wygenerowane pozycje.

Kategoria – przycisk otwierający listę kategorii, pole z kodem kategorii oraz dostępne do edycji pole z opisem kategorii.

Data dokumentu – wybór daty dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy dostępny jest kalendarz). Zmiana daty dokumentu jest możliwa tylko na formularzu bez wygenerowanych pozycji:

Kwota Wn, Kwota Ma – podsumowanie kolumn odpowiednio: Kwota WnKwota Ma.

Waluta – waluta pobierana jest z konta księgowego wybranego na dokumencie. Jeżeli konto jest walutowe pojawia się możliwość wprowadzenia kursu. Kurs inicjowany jest dla daty określonej w polu Data dokumentu.

Opis – opis dokumentu.

Wprowadził: identyfikator operatora, który dodał dokument oraz data dodania.

Zmodyfikował: identyfikator operatora, który zmodyfikował dokument oraz data ostatniej modyfikacji.

Formularz potwierdzenia salda

Pozycje:

Numer – numer dekretu, numer dokumentu na dekrecie.

Opis – opis dekretu. Pole dostępne do edycji.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Termin – termin płatności.

Kwota – kwota całego dekretu.

Kwota Wn – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Wn.

Kwota Ma – kwota pozostająca do rozrachowania po stronie Ma.

 Generuj elementy (<F8>). Przycisk służący do generowania pozycji potwierdzenia salda.

  Zmień pozycję – podgląd/edycja zapisanego wcześniej dokumentu – służy do edycji pola Opis. Przycisk aktywny jeżeli na liście jest przynajmniej jedna pozycja.

Generowanie pozycji potwierdzenia salda

Generowanie pozycji odbywa się za pomocą ikony  lub przycisku <F8>. Po wywołaniu funkcji, wyświetlana jest lista dokumentów:  

  • które były lub są nierozrachowane na dzień wskazany w polu: Data dokumentu
  • i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu Data dokumentu.

Seryjne/wsadowe generowanie potwierdzeń sald

Seryjne generowanie Potwierdzeń sald dostępne jest z listy Potwierdzeń sald pod ikoną strzałki obok ikony plusa:

 

Wybranie opcji Dodaj seryjnie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w którym należy określić, dla jakiej daty oraz dla jakiego zakresu kont będą generowane dokumenty:

Dokument: możliwość wyboru schematu numeracji,

Na dzień: domyślnie podpowiadana jest data bieżąca, istnieje jednak możliwość jej zmiany (pod prawym przyciskiem myszy podpięty jest kalendarz),

Od konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

Do konta: przycisk wywołujący Plan kont, wpisane konto może być kontem syntetycznym,

O saldach:

  • dowolnych – dokumenty zostaną wygenerowane dla wszystkich kont z zadanego przedziału kont,
  • niezerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest niezerowe,
  • zerowych – tylko dla tych kont, których persaldo (Saldo Wn minus Saldo Ma) jest zerowe.
Seryjne generowanie potwierdzeń sald

Czy ten artykuł był pomocny?