Lista not odsetkowych

image_print

Noty odsetkowe

Nota odsetkowa to dokument, za pomocą którego naliczane są odsetki od należności zapłaconych (rozrachowanych) po terminie płatności. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

Noty odsetkowe można generować tylko dla kont, do których operator nie ma zakazu.

Odsetki obliczane są od dnia następnego po terminie płatności do daty rozrachowania włącznie np. termin płatności 2019-10-15, data rozrachunku: 2019-10-17, odsetki będą naliczane za 2 dni.

Przykład

Data rozrachunku: 09.11.2019 r. (sobota).

Zapłata: 13.11.2019 r.

Ilość dni zwłoki: 1 – ponieważ pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie (09.11.2019 r.) i dniach ustawowo wolnych od pracy (niedziela – 10.11.2019 r. oraz Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2019 r.) to wtorek (12.11.2019 r.).

Lista not odsetkowych

Lista not odsetkowych dostępna jest z poziomu: Księgowość/ Rozrachunki/ Noty odsetkowe.

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu
 • Data – data dokumentu
 • Konto – numer konta, dla którego wygenerowana jest Nota odsetkowa
 • Nazwa konta
 • Kwota – podstawa naliczania odsetek w walucie dokumentu
 • Odsetki – kwota odsetek w walucie w jakiej wystawiono Notę odsetkową. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę to odsetki liczone są od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.

Noty odsetkowe znajdujące się w buforze wyświetlane są w kolorze zielonym;

Dokumenty zatwierdzone – na czarno;

Dokumenty zaksięgowane – na niebiesko.

Zasady dotyczące obsługi list, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu list do indywidualnych potrzeb użytkownika zostały opisane w artykule Standardy w programie.

W tym miejscu zostaną opisane tylko przyciski i pola charakterystyczne dla tej listy.

Pod listą not odsetkowych umieszczone są następujące filtry:

 • prosty reagujący na pole Numer dokumentu, Konto, Nazwa konta.
 • Data dokumentu – „Od / Do” reagująca na Datę dokumentu. Parametr Data umożliwia zawężenie listy do dokumentów, których data dokumentu mieści się w podanym przedziale. Domyślnie wyświetlane są dokumenty wystawione w zakresie dat zgodnym z bieżącym okresem obrachunkowym. Odznaczenie
 • parametru umożliwia wyświetlenie wszystkich wygenerowanych dokumentów, niezależnie od okresu obrachunkowego.
 • Maska – z możliwością wybrania z planu kont dla jakiego konta mają być wyświetlone noty odsetkowe. Pole Maska działa na takiej zasadzie jak pole Maska na zestawieniu Obrotów i sald lub na zakładce konto w zapisach księgowych.
 • Od konta” i „Do konta” – pola umożliwiające wyświetlenie dokumentów dla danego zakresu kont.
 • Waluta – jeżeli jest włączona obsługa kont walutowych.

 Księguj noty odsetkowe – przycisk uruchamia księgowanie schematem o typie Noty odsetkowe KH.

Lista not odsetkowych

Czy ten artykuł był pomocny?