Obliczenie deklaracji PIT- 8AR

Deklaracja PIT-8AR dostępna z menu Płace i Kadry/ Podatek na PIT-8AR jest deklaracją roczną, obowiązującą od 2007r. Składana do końca stycznia roku następnego lub w następnym miesiącu po zakończeniu działalności.

Naciśnięcie ikony   domyślnie dodaje deklarację pomocniczą PIT-8A w ostatniej obowiązującej wersji (wersja 15), natomiast pod przyciskiem  dostępne jest dodanie deklaracji rocznej PIT-8AR:

Deklaracja PIT-8A jest deklaracją pomocniczą, służy do wyliczenia co miesięcznej zaliczki podatku, którą mają obowiązek składać do urzędu skarbowego płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od wypłat. PIT‑8A zostanie utworzona na podstawie naliczonych wypłat umów lub dodatków, które w konfiguracji w polu 'pozycja na deklaracji PIT’  mają wskazaną pozycję zaczynającą się od PIT-8A  lub IFT-1. Po przeliczeniu deklaracji Użytkownik może te kwoty zmodyfikować. Po takiej zmianie nie należy ponownie przeliczać deklaracji ponieważ zostaną przywrócone kwoty naliczone przez program.

Istnieje możliwość przesłania deklaracji PIT-8AR drogą elektroniczną. Szczegóły opisane zostały w  artykule E-deklaracje  oraz w biuletynie OPT056-Eksport e-Deklaracji oraz import UPO 

 

Uwaga
Od 2007 roku Płatnik nie składa deklaracji PIT-8A, ale zobowiązany jest do comiesięcznej wpłaty zryczałtowanego podatku. W celu ustalenia kwoty podatku do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego należy naliczać co miesiąc deklarację pomocniczą PIT-8A (wersja 15). Natomiast na koniec roku należy naliczyć i wydrukować deklarację roczną PIT-8AR – dane do tej deklaracji zostaną pobrane z zapisanych w bazie deklaracji miesięcznych PIT-8A z wskazanego roku.

Lista podatku na PIT-8AR przedstawia wszystkie wyliczone w programie deklaracje. Zawiera ona informacje o miesiącu i roku, którego dotyczy deklaracja, wersji zastosowanego formularza, dacie obliczenia i aktualnym statusie. Deklaracja może mieć dwa statusy:

  • Obliczona – deklaracja została naliczona i zapisana na listę, ale nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona. Taką deklarację można poprawiać, przeliczać ponownie, w ostateczności wykasować.
  • Zamknięta – deklaracja zablokowana przed zmianami. Taki status powinny posiadać wszystkie deklaracje przesłane już do urzędu skarbowego. Deklaracja zamknięta jest dostępna tylko do podglądu, nie można jej usuwać ani ponownie przeliczać.

W celu graficznego przedstawienia stanu deklaracji zastosowano kolory:

  • zielony – deklaracja naliczona,
  • czarny – deklaracja zablokowana przed zmianami,
  • niebieska – deklaracja zaksięgowana

Lista obsługiwana jest przez następujące przyciski i klawisze:

Dodaj – przycisk powoduje pojawienie się formatki, która pozwala na wyliczenie deklaracji PIT-8A za dany miesiąc dla danej firmy. Procedura dodawania nowego zapisu może być również uruchomiona klawiszem <INSERT>.

Zmień – przycisk służy do podglądu i dokonywania ewentualnych zmian wcześniej obliczonej na deklaracji Zapis może zostać również otwarty klawiszami <CTRL>+<ENTER> lub poprzez dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranym zapisie.

Usuń – przycisk pozwala na całkowite usunięcie już wyliczonej deklaracji PIT-8A, PIT-8AR. Usunięcie zapisu można dokonać również klawiszem <DELETE>. Funkcja ta dostępna jest tylko dla deklaracji o statusie Obliczona, nie można kasować zablokowanych deklaracji.

Księgowanie deklaracji – księgowanie aktualnie podświetlonej kursorem deklaracji na konta księgowe. Funkcja dostępna przy użyciu klawisza <F7>.

Uwaga
 Deklaracji o statusie Zamknięta nie można przeliczyć ani usunąć. Konieczne jest jej wcześniejsze odblokowanie poleceniem Odblokuj z poziomu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy).

Zamknij okno – przycisk powoduje zamknięcie Listy deklaracji PIT-8A.

Funkcje Dodaj, Zmień, Usuń są również dostępne w menu kontekstowym.

Formularz deklaracji obsługiwany jest przez następujące klawisze:

Przelicz deklarację – przycisk pozwala na przeliczenie deklaracji PIT-8A za wybrany miesiąc, deklaracja może zostać przeliczona również za pomocą klawisza <F8>.

Uwaga
Uwaga: Przeliczanie deklaracji powoduje przywrócenie wartości wyliczonych przez program na podstawie wypłat. Dlatego nie należy przeliczać deklaracji po wprowadzeniu ręcznych modyfikacji.

Zapisz zmiany – po wyliczeniu deklaracji za pomocą przycisku Zapisz zmiany zostaje ona zapamiętana w systemie. Deklaracja może być zapamiętana za pomocą klawisza <ENTER>.

Anuluj – jeżeli chcemy się wycofać z wyliczanej deklaracji lub wcisnąć klawisz <ESC>.

Wszelkie obliczenia przychodów i podatku są realizowane przez program automatycznie na podstawie zgromadzonych w programie danych. Data wypłaty stanowi kryterium umieszczania danych wypłat na deklaracji Jednakże w przypadku błędnie wprowadzonych danych wyniki obliczeń będą oczywiście różne od oczekiwanych. Dlatego na użytkowniku spoczywa obowiązek kontroli, czy wprowadzone i przetwarzane dane są poprawne.

Uwaga
 Program automatycznie nalicza kwotę wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku (poz.52). Pole to podlega edycji. Jeśli nie potrącamy tej kwoty należy ją samodzielnie zmienić na 0 (zero).

Czy ten artykuł był pomocny?