Świadectwo jakości paliw stałych

W związku z art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, ma obowiązek wystawienia dokumentu Świadectwa jakości potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust 2 (Dz. U. 2018 poz. 1654).

Wydruk świadectwa jakości paliw stałych oraz związane z tym ustawienia są dostępne w programie Comarch ERP Optima po zaznaczeniu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Akcyza – wyroby węglowe parametru Obrót wyrobami węglowymi.

Ustawienia na karcie towaru

W świadectwie jakości paliw stałych powinny zostać wskazane wartości parametrów paliwa stałego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

W związku z tym, w oknie pozycji cennika (menu Ogólne/ Cennik), na zakładce [Dodatkowe]/ [Akcyza] w polach:

  • Rodzaj paliwa stałego – należy wskazać grupę paliw stałych dla której jest wystawiane Świadectwo jakości (spośród dziewięciu grup paliw stałych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii),
  • System certyfikacji – należy wskazać certyfikat lub inny dokument stanowiący podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane Świadectwo jakości spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3a ust 2 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Następnie należy określić wymagania co do minimalnej i maksymalnej wartości dopuszczalnej danego rodzaju paliwa określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Pozycja cennika – Parametry paliwa stałego

W kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę można określić parametry jakości zakupionego węgla.

Powyższe informacje są przenoszone na Fakturę Zakupu/ Przyjęcie Zewnętrzne, gdzie do czasu zapisania dokumentu na stałe, można na podstawie otrzymanego podczas zakupu świadectwa jakości modyfikować: rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry w kolumnie Wartość wskazana przez przedsiębiorcę.

Informacje te wprowadzamy na formularzu dokumentu FZ/ PZ, w oknie Pozycja dokumentu – na zakładce [Akcyza]:

Pozycja dokumentu/ Akcyza – parametry paliwa

Jeśli jakieś informacje zostały zmodyfikowane to podczas zatwierdzania dokumentu na stałe generowane jest pytanie: Czy zaktualizować parametry paliwa stałego na karcie cennikowej? (Tak/ Nie). Po wyborze Tak, na podstawie dokumentu przychodowego zostaną zaktualizowane wartości na karcie cennikowej.

Sprzedaż paliwa stałego – wydruk świadectwa

Na dokumentach Faktura Sprzedaży/ Paragon/ Wydanie Zewnętrzne, dla pozycji wyrobów węglowych dostępna jest zakładka [Akcyza], na którą przenoszone są z karty towaru parametry węgla. . Do czasu zapisania dokumentu na stałe można modyfikować rodzaj paliwa stałego, system certyfikacji oraz parametry sprzedawanego paliwa:

Pozycja dokumentu – parametry paliwa stałego

Parametry te można modyfikować bezpośrednio na każdej pozycji, wpisując z ręki odpowiednie wartości albo skorzystać z funkcji dostępnej na górnej wstążce programu: Ostatnie dostawy węgla i wskazując dokument przychodowy, którym to paliwo było przyjęte:

Wyświetla się tu pięć ostatnich dostaw towaru, Użytkownik może wskazać, z której dostawy mają zostać pobrane na dokument parametry węgla:

Parametry węgla – pięć ostatnich dostaw

Z poziomu formularza FS/ PA/ WZ na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych dostępne są wydruki:

  • Eko – Faktura Sprzedaży ze świadectwem jakości/ Wzór standard,
  • Paragon ze świadectwem jakości/ Wzór standard,
  • WZ ze świadectwem jakości/ Wzór standard

za pomocą których razem z wydrukiem dokumentu sprzedaży drukowane jest na oddzielnej stronie Świadectwo jakości. Dla każdej pozycji węglowej znajdującej się na dokumencie drukowane jest odrębne świadectwo. Informacje na wydruk Świadectwa jakości są pobierane z pozycji dokumentu, z zakładki [Akcyza].

Wydruk Świadectwa jakości (bez Faktury Sprzedaży) jest dostępny na górnej wstążce programu pod ikoną Wydruk danych z poziomu formularza pozycji dokumentu.

Każde wystawione Świadectwo jakości musi mieć unikalny numer. W programie przyjęto zasadę, iż świadectwo przyjmuje numer dokumentu sprzedaży łamany przez numer pozycji (Lp.) na dokumencie.

Na wydruku Eko – Faktura Sprzedaży ze świadectwem jakości:

  • w przypadku sprzedaży nie zwolnionej z akcyzy – dla każdej pozycji wykazana jest kwota akcyzy. W podsumowaniu wykazana jest łączna wartość akcyzy wszystkich pozycji dokumentu,
  • w przypadku zwolnienia z podatku akcyzowego – drukowane są kody CN, przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego oraz ilość wyrobów węglowych wyrażona w kilogramach. Jeśli dla któregokolwiek z kodów CN łączna suma ilości towaru przekracza 200 kg, na wydruku drukowane jest również oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów węglowych na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. Faktura ta zawiera wszystkie wymagane przepisami dane dla sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy.

Kopia elektroniczna Świadectwa jakości

Uwaga
Do tworzenia automatycznej kopii Świadectwa jakości wymagana jest licencja na moduł Obieg dokumentów.

Aby podczas wydruku bądź wysyłki Świadectwa poprzez e-mail została automatycznie utworzona kopia Świadectwa, należy z poziomu formularza Pozycji dokumentu w Konfiguracji wydruków (<CTRL>+<F2> bądź menu na górnej wstążce Wydruk danych/ Konfiguracja wydruków) dla wydruku Świadectwa jakości paliw stałych zaznaczyć parametr: Kopia elektroniczna.

Elektroniczna kopia Świadectwa jakości paliwa stałego

Parametr można również ustawić z poziomu menu kontekstowego w Konfiguracji wydruków, wybierając opcję Ustaw kopie elektroniczne dla wydruków.

Podczas wydruku Świadectwa bądź wysyłki poprzez e-mail, w menu CRM/ Archiwum wydruków tworzona jest kopia Świadectwa w formacie PDF.

Więcej informacji na temat archiwizacji wydruków można znaleźć w artykule Archiwum wydruków.

Czy ten artykuł był pomocny?