Historia towaru

image_print

Funkcja wywoływana jest przy pomocy przycisku widocznego w górnym pasku zadań z poziomu otwartego formularza pozycji cennikowej, listy towarów czy formularza dokumentu (na formularzu dokumentu oraz na liście towarów dostępna jest również w menu kontekstowym).

Na karcie operatora na zakładce [Parametry] znajduje się sekcja Historia towaru, a w niej parametry Ustawiaj kontrahenta i magazyn oraz Ustawiaj typ dokumentu

 • Jeżeli parametry są zaznaczone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze ustawiany jest kontrahent, magazyn i typ tego dokumentu.
 • Jeżeli parametry są wyłączone – podczas uruchamiania historii towaru z poziomu dokumentu, w filtrze nie są ustawiane domyślne wartości z tego dokumentu.

W zależności od zakładki wyświetlana jest:

 • chronologicznie – lista wszystkich transakcji (zgodna z założonymi filtrami), ułożona chronologicznie, w których brał udział dany towar/ usługa. Pozwala zorientować się kto kupił/sprzedał (kod kontrahenta i grupa), na jakim dokumencie (numer, typ, numer obcy), kiedy (data dokumentu i data operacji), w jakiej ilości i wartości dany towar
 • wg grup kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji posortowana wg grup, do których należą kontrahenci z wyfiltrowanych dokumentów
 • wg kodów kontrahentów– łączna ilość i wartość transakcji danym towarem wyliczona dla poszczególnych kontrahentów

Dokumenty uwzględniane w historii można ograniczyć przez zastosowanie filtra:

 • rodzaj dokumentów (FS, PA, RO…) – lista będzie uwzględniała tylko zaznaczone typy dokumentów,
 • datę dokumentu od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data wystawienia dokumentu. Data dokumentu to w przypadku FS i PA data wystawienia dokumentu,
 • data operacji od/ do – po zaznaczeniu parametru można wpisać zakres dat, w którym powinna się zawierać data operacji (w przypadku FS, PA data sprzedaży, w przypadku PZ – data zakupu).
 • magazyn – listę można ograniczyć do dokumentów związanych z wybranym magazynem. W przypadku modułu Faktury jest to zawsze jeden magazyn domyślny.
 • bufor/ zatwierdzone/ wszystkie – w zależności od wybranej opcji wyświetlane są wyłącznie dokumenty w buforze/ zapisane na stałe lub wszystkie.
 • Kontrahent – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów, w których uczestniczył towar, wystawionych dla konkretnego kontrahenta (lub innego rodzaju podmiotu).
 • Operator – istnieje możliwość wyfiltrowania dokumentów ze względu na operatora, który jako ostatni go modyfikował. Istnieje możliwość filtrowania dokumentów bez względu na operatora modyfikującego (opcja wszyscy) lub jednego wskazanego.

Dodatkowo na zakładce [Chronologicznie][Wg kodów kontrahentów] można wyświetlić listę dotycząca transakcji tylko z jednym kontrahentem.

Raport zostaje przeliczony wciśnięciu przycisku . Jeśli po wyliczeniu raportu użytkownik zmieni parametry wyliczania – przycisk zmieni wygląd z  na , co informuje użytkownika o konieczności ponownego przeliczenia raportu.

Dla kolumn IlośćWartość PLN domyślnie widoczne są podsumowania wartości.

Uwaga
Jeśli transakcja była przeprowadzana w walucie obcej – w historii, w kolumnie Cena PLN cena zostanie przeliczona na PLN wg kursu ustalonego na dokumencie,   kolumnach dodatkowych Cena, Wartość, Waluta wartości są pobierane z dokumentu.

Czy ten artykuł był pomocny?