Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Nowości

1. Informacja o zadłużeniu kontrahenta. W celu łatwiejszego uzyskania informacji o stanie rozliczeń z kontrahentami, na liście kontrahentów dodane zostały kolumny: Należności PLN oraz Zobowiązania PLN. Prezentowane są w nich kwoty dotyczące sumy nierozliczonych należności i zobowiązań kontrahenta w walucie systemowej (PLN). Kwoty z dokumentów w walucie obcej są przeliczane na walutę PLN.

Kolumny te są domyślnie widoczne na liście. Wyświetlane w nich kwoty prezentowane dane są w kolorze czarnym jeżeli kontrahent posiada nierozliczone odpowiednio: należności lub zobowiązania, ale nie minął jeszcze termin płatności żadnej z nich. Jeżeli natomiast termin płatności dla którejś należności lub zobowiązania minął, wówczas wartości w tych kolumnach wyświetlane są w kolorze czerwonym. Jeżeli dla kontrahenta nie ma żadnych nierozliczonych należności/zobowiązań, wspomniane kolumny dla tego kontrahenta pozostają puste.

Dodatkowo po otwarciu karty kontrahenta mającego przeterminowane należności bądź zobowiązania pojawia się informacja: Kontrahent posiada przeterminowane płatności.

2. Konfiguracja Internetowej Wymiany Dokumentów. W Konfiguracji Programu zmodyfikowano wygląd gałęzi służącej do konfigurowania Internetowej Wymiany dokumentów (IWD). Obecnie gałęź ta nosi nazwę Internetowa Wymiana Dokumentów (zastępując poprzednią nazwę: Praca rozproszona / E-faktury – konto)

W nagłówku okna usunięto przycisk Aktywuj wymianę oraz ukryto pola Numer klienta i PIN.

Konfigurując po raz pierwszy Internetową Wymianę Dokumentów po zaznaczeniu parametru Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch otwierane jest okno Podaj dane:

Należy na nim uzupełnić pola:

 • Numer Klienta (ID)
 • PIN
 • Ustaw hasło
 • Potwierdź hasło

Po zapisaniu zmian konto IWD jest aktywowane.

Każdorazowe późniejsze dokonanie zmian w ustawieniach Internetowej Wymiany Dokumentów będzie wymagało podania ustawionego przez Użytkownika hasła:

W przypadku konfigurowania wymiany po raz pierwszy, po aktywowaniu konta zakładany jest automatycznie oddział o symbolu Centrala. Dane adresowe dla tego oddziału pobierane są z bazy REGON na podstawie numeru NIP zapisanego w kluczu, z którego pobrano moduły podczas logowania do programu. Automatycznie założony oddział podpowiadany jest jako domyślny. Jeżeli Internetowa Wymiana Dokumentów była konfigurowana dla określonego numeru Klienta, wówczas odpowiedni oddział należy wskazać po kliknięciu przycisku Zarządzanie oddziałami.

Zmiany nastąpiły również w tabeli z listą baz firmowych. Zmodyfikowane zostały nazwy poszczególnych kolumn:

 • Wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Typ wymiany
 • Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Identyfikator partnera
 • Oddział, z którym wymieniam dane w miejsce dotychczasowej nazwy Oddział partnera

W kolumnie Wymieniam dane zmieniono nazwy dostępnych wartości:

 • z Biurem Rachunkowym zamiast SPR->BR
 • z Centralą zamiast SPR->CEN
 • z Klientem zamiast BR->SPR
 • z Oddziałem zamiast CEN->SPR

W przypadku wyboru opcji z Centralą bądź z Oddziałem, w kolumnie Numer Klienta (ID), z którym wymieniam dane automatycznie uzupełniany jest numer ID ten, który podano podczas aktywowania wymiany.

Po zaznaczeniu dla danej bazy firmowej parametru Automatyczna synchronizacja, jeżeli operator który wykonuje tę czynność nie ma zaznaczonego na swojej karcie parametru Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów, pojawia się wówczas komunikat o treści: Ustawiono automatyczną synchronizację danych. Dla prawidłowego działania importu na operatorze [KOD_OPERATORA] został dodatkowo zaznaczony parametr „Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów” w Konfiguracji Programu-> Użytkowe-> Operatorzy.

2. Prawo do zmiany kodów JPK. Na formularzu operatora na zakładce [Ogólne] w sekcji Parametry wspólne parametr Zmiana atrybutów/kodów JPK na zatw. dok dotyczy możliwości zmiany atrybutu i/lub kodu JPK na zatwierdzonej oraz na zaksięgowanej fakturze zakupu/sprzedaży oraz zmiany atrybutu na zaksięgowanym dokumencie w Rejestrze VAT.

3. Skróty na wstążce programu. Zmodyfikowano skróty widoczne na wstążce programu po naciśnięciu przycisku <Alt>. Poprzednio były one każdorazowo generowane dynamicznie, w związku z czym mogły się zmieniać w zależności np. od pobranych podczas logowania modułów. Obecnie są niezmienne i bardziej intuicyjne dla Użytkownika.

4. Atrybuty. Dodany został nowy atrybut kontrahenta FAKTURA ZA USŁUGI BR służący do oznaczania faktur za usługi księgowe wysyłanych do aplikacji Moje Biuro Rachunkowe. Atrybut znajduje się w nowo dodawanych bazach firmowych i konwertowanych z wcześniejszych wersji. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania tego atrybutu znajdują się w części księgowej ulotki.

5. Reset komunikatów. Po wybraniu w menu Widok opcji Reset komunikatów pojawia się pytanie: Czy usunąć zapamiętane ustawienia komunikatów? Po wybraniu Tak zapamiętane ustawienia komunikatów dla operatora są usuwane. Wybór opcji Nie powoduje zamknięcie okna z pytaniem bez wprowadzania zmian.

6. Wydruki seryjne. W przypadku wykonywania wydruków wykorzystujących zaznaczenia lub eksportu takiego wydruku do pliku, jeżeli na liście nie zaznaczono żadnych pozycji, wykonany wydruk uwzględni pozycję aktualnie podświetloną na liście.

7. Archiwum wydruków. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Kopia elektroniczna, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w Archiwum wydruków, bez względu na to czy był na nich zaznaczony parametr Kopia elektroniczna.

8. Łączenie plików PDF. Jeżeli na wydruku kaskadowym (seryjnym) zaznaczony jest parametr Pliki PDF łącz w jeden dokument i dodatkowo włączona jest opcja archiwizacji wydruku, wówczas wszystkie wywołane przez niego wydruki zostaną zapisane w jednym pliku PDF w Archiwum wydruków lub e-Teczce pracownika.

9. Pieczątka firmy – kod kraju. Rozwijalna lista kodów krajów na Pieczątce firmy oraz Pieczątce firmy dla jednostki samorządowej zawiera oprócz dwuliterowego kodu kraju również jego nazwę. Dotyczy to również Kreatora konfiguracji parametrów firmy w kroku, w którym podawany jest numer NIP.

10. Rozwijalne listy w programie. Na rozwijalnych listach w programie po wpisaniu nieistniejącej wartości i jej skasowaniu, umożliwiono ponowne wyszukanie żądanej wartości bez otwarcia nowego okna z listą pozycji.

Poprawiono

1. Eksport do MS Excel. Podczas eksportu z poziomu listy kontrahentów bieżącego widoku do MS Excel zawierającego kolumnę z atrybutem o typie Data, w pliku Excela wartości w tej kolumnie nie występowały w formacie daty krótkiej. Działanie poprawiono.

2. Kolumny użytkownika. W przypadku dodania podsumowania dla kolumny użytkownika wykorzystującej w swojej definicji funkcje SQL agregujące dane, program mógł zostać samoczynnie zamknięty. Działanie poprawiono.

3. Wklejanie tekstu. W niektórych sytuacjach tekst jednolinijkowy mógł nie wklejać się ze schowka systemowego do wybranych pól tekstowych w programie. Działanie poprawiono.

4. Kraj ISO na karcie kontrahenta. Przy zmianie kodu kraju przy numerze NIP na karcie kontrahenta nie było aktualizowane pole Kraj ISO. Działanie poprawiono.

5. Odtwarzanie bazy z kopii. Podczas odtwarzania bazy danych z kopii bezpieczeństwa, jeżeli baza odtwarzana była pod taką samą nazwą, ale o innej wielkości liter niż baza oryginalna, pojawiał się komunikat: „The logical file name „CDN_XXX” is already in use„. Działanie poprawiono.

6. Skrót na pasku zadań. Przy reinstalacji z co najmniej z wersji 2020.5 poprawiono działanie skrótu na pasku zadań.

10. Parametry wydruku. Dla parametrów wydruku umożliwiających wskazywanie plików lub folderów poprawiono wskazywanie katalogu początkowego.

11. Funkcje dodatkowe i wydruki. W przypadku dokumentów handlowych, wydruki lub funkcje dodatkowe dodane dla zakładki [Atrybuty] nie były one widoczne. Działanie poprawiono.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z bankiem Citi Handlowy. Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Citi Handlowy. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z systemu CitiConnect banku Citi Handlowy mają możliwość:

 • pobrania stanu swoich rachunków bankowych
 • wysłania podpisanych przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA
 • importowania z banku historii rachunku (przelewów) wraz z ich automatycznym rozliczeniem.

Korzystanie z usługi Citi Handlowy – API wymaga konfiguracji w systemie banku Citi Handlowy. W przypadku chęci skorzystania z usługi prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej banku Citi Handlowy pod nr. tel. 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 (Adres mailowy: helpdesk.ebs@citi.com).

Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule.

Zmiany

1. Nowa pozycja na liście formatów przelewów. Na liście formatów przelewów pojawił się nowy format Citi Handlowy – API. Służy on do bezpośredniej wymiany danych za pomocą usługi sieciowej. Definiując własny format możemy wskazać jeden z 8 banków.

2. Dokumenty nierozliczone na dzień. W związku z wprowadzeniem korekty za złe długi w podatku dochodowym wprowadziliśmy zmiany w wykazywaniu nierozliczonych płatności. Na liście nierozliczonych płatności na dzień, po zaznaczeniu parametru Korekta: do dochodowego nie wykazujemy płatności związanych z bilansem otwarcia, zapisem księgowym oraz płatności wprowadzonych samodzielnie przez Użytkownika programu.

3. Informacje bieżące. Na raportach Dok. rozchodowe przeterminowane do dochodowego i Dok. przychodowe do dochodowego nie są uwzględniane płatności, które powstały dla bilansu otwarcia, zapisu księgowego oraz płatności samodzielnie dodane przez Użytkownika.

Poprawiono

1. Eksport przelewów do pliku a weryfikacja rachunku. W momencie eksportu przelewów do pliku program nie weryfikował rachunków bankowych kontrahentów. Problem dotyczył przelewów, które były eksportowane formatem płaskim np. (Elixir). Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?