Lista tras

image_print

Program umożliwia wprowadzenie listy tras przejazdów, dla których można określić trasę przejazdu, jej długość i cel wyjazdu. Określenie listy typowych tras przejazdu znacznie przyspiesza wprowadzanie pozycji do ewidencji przebiegu pojazdu. Lista tras jest otwierana z Księgowość/ Samochody/ Trasy lub przez naciśnięcie przycisku Lista tras  na Ewidencji samochodów. Na liście widoczne są następujące informacje: Kod trasy, Cel wyjazdu, Trasa oraz Odległość.

Lista tras

Dodanie nowej trasy

Dodanie nowej trasy

W tym miejscu zostaną opisane przyciski i pola charakterystyczne dla tego formularza.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj  lub klawisza <INSERT> na liście tras otwiera się formatka dla dodania nowej trasy. Na formatce wprowadzamy następujące informacje:

Kod – unikalny identyfikator dla danej trasy,

Cel – pole opisujące cel wyjazdu,

Trasa – opis trasy przejazdu. W polu można wprowadzić maksymalnie 1 000 znaków,

Długość trasy – długość pokonanej trasy w kilometrach,

Przejazd objęty limitem jazd miejskich – oznacza przejazd w granicach miasta. Parametr ten jest brany pod uwagę jedynie w przypadku rozliczania samochodu wykorzystywanego w celach służbowych, a będącego własnością pracownika,

Wprowadził, zmodyfikował – kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis oraz daty tych operacji.

Czy ten artykuł był pomocny?