Preliminarz płatności

image_print

Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Są tu też zdarzenia dotyczące przeszłości, a także zdarzenia rozliczone.

Preliminarz płatności w swojej strukturze odpowiada podziałowi na rejestry kasowe/bankowe. Planując, zatem przepływ środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe przychody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas czy firmowych kart płatniczych). Zdarzenia w preliminarzu generowane są na podmiot wskazany jako płatnik na dokumentach tak przychodowych jak i kosztowych lub na płatnika skojarzonego z formą płatności. Zdarzenie utworzy się z formą płatności oraz na rachunek bankowy skojarzony z płatnikiem.

Uwaga
Dla odróżnienia dokumentów pochodzących z Preliminarza od dokumentów pochodzących z rejestrów kasowych/bankowych: dokumenty z Preliminarza nazywamy zdarzeniami (planowanymi zdarzeniami), natomiast dokumenty z rejestrów kasowych/bankowych nazywamy jak dotychczas zapisami kasowymi/bankowymi.

Planowane zdarzenia w Preliminarzu mogą być: 

  • wprowadzane przez operatora „ręcznie” z poziomu Preliminarza. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami (np. dopłaty wspólników do kapitału firmy) itd.
  • Automatycznie dopisywane przez program w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Na formularzach dokumentów znajduje się pole z wyborem domyślnego płatnika. Zdarzenie w preliminarzu wygeneruje się albo na podmiot wskazany w dokumencie jako domyślny płatnik, albo na płatnika skojarzonego z formą płatności. Płatność w pierwszej kolejności tworzona jest na płatnika skojarzonego z formą płatności. Gdy na formie płatności nie jest podpięty żaden płatnik to zdarzenie utworzy się na płatnika wskazanego w dokumencie źródłowym. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży lub zakupu z odroczoną płatnością, faktura w buforze – niezależnie od formy płatności, dokumenty tworzone w rejestrach VAT i listy płac. Jak widać więc, zapisy w Preliminarzu mogą pochodzić z różnych modułów systemu Comarch ERP Optima.

Dzięki zdarzeniom zapisanym w Preliminarzu uzyskujemy możliwość:

  • dokładnego śledzenia bieżącego stanu naszych zobowiązań i należności,
  • dużą łatwość rozliczania planowanych płatności z zapisami potwierdzającymi ich realizację,
  • możliwość kompensowania ze sobą zdarzeń,
  • prognozowania na przyszłość przepływu i stanu środków finansowych w firmie,
  • oceny planowanych wydatków w podziale na poszczególne kategorie – prognozy dla kategorii, które przyniosą nam największe zyski i największe koszty.

Preliminarz płatności dostępny jest w Kasa/Bank /Preliminarz płatności (również pod skrótem klawiszowym <CTRL>+<H>).

Preliminarz płatności posiada dwie zakładki:

Czy ten artykuł był pomocny?