Handel z magazynem

image_print

Nowości

1. OCR.

 • Umożliwiono odczytywanie Faktur Sprzedaży w języku angielskim i zapisywanie ich jako Faktury Zakupu na liście Faktur Zakupu. Za pomocą Comarch OCR odczytywane są zdjęcia i skany dokumentów spełniające określone parametry.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego pobierania numerów rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT dla kontrahentów dodawanych automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatyczne pobieranie rachunków bankowych z Wykazu podatników VAT, dla dodawanego automatycznie kontrahenta następuje weryfikacja w Wykazie podatników VAT na podstawie jego numeru NIP i pobierane są numery rachunków bankowych kontrahenta. Jeżeli parametr w konfiguracji nie jest zaznaczony, kontrahent dodawany jest bez importu listy rachunków bankowych.
 • Wprowadzono możliwość sparametryzowania pobierania danych kontrahenta podczas odczytywania dokumentów. Aby zdecydować skąd mają być pobierane dane, należy odpowiednio ustawić parametr: Przenoś dane adresowe z karty kontrahenta podczas dodawania dokumentów, który znajduje się w System/ Konfiguracja/ Program/ OCR/ Parametry. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON. W przypadku zaznaczenia tego parametru, dane kontrahenta takie jak: nazwa oraz adres będą pobierane z karty kontrahenta w programie. Jeżeli parametr nie będzie zaznaczony dane będą pobierane z bazy REGON. Dla nowo zakładanych kart kontrahenta dane zawsze są pobierane z bazy REGON.

 

Ogólny opis działania usługi OCR można znaleźć w artykule: Usługa OCR w Comarch ERP Optima – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima.

2. Listy dokumentów. Na wszystkich listach dokumentów handlowych i magazynowych, dla dokumentów anulowanych w kolumnie Status wyświetlana jest wartość Anulowano.

 

Zmiany

1. Oświadczenie o kraju pochodzenia węgla. Umożliwiono wydruk wielu wartości dla atrybutów: OŚW_KRAJ_POCHO_WĘGLA, OŚW_REGION_WYDOBYCIA, OŚW_DATA_WPROWADZENI, OŚW_DATA_NABYCIA na Oświadczeniu o kraju pochodzenia węgla.

2. Kody EAN. Zmieniono treść komunikatu pojawiającego się w momencie występowania duplikacji kodów EAN na karcie towaru. Obecnie wyświetlany jest komunikat: Duplikacja identyfikatora EAN. Zweryfikuj wartości w polu Kod oraz EAN.

3. Wydruki. Zmieniono rodzaj domyślnego wydruku w programie na wydruk Eko w sytuacji, gdy użytkownik nie ustawił wcześniej żadnego wydruku jako domyślnego.

 

Poprawiono

1. Import cennika. Poprawiono działanie programu w zakresie aktualizacji cen podczas importu cennika z pliku MS Excel w wersji angielskiej programu.

2. OCR. W wersji chmurowej po zaczytaniu Faktury poprzez OCR, podgląd zaczytanego pliku wyświetla się prawidłowo.

 

Współpraca z Comarch EDI

Poprawiono

1. Korekta do Faktury Sprzedaży. Poprawiono eksport korekt do Faktury Sprzedaży.

 

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zdjęcia na podstawie pliku URL Umożliwiliśmy dodanie załączników na podstawie linku URL.

Dodawanie danych binarnych w postaci URL jest dostępne na karcie towaru na zakładce Atrybuty w sekcji Załączniki.

Cennik – dodawanie załączników w postaci URL

Wybranie opcji: Dodaj plik na podstawie URL umożliwia dodanie pliku w postaci URL do towaru, który będzie prezentowany w e-Sklepie. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 512 kB.

W celu usunięcia dodanego URL, należy  zaznaczyć dodany załącznik i zastosować ikonę kosza.

 

Zmiany w Comarch e-Sklep

1. Stawki VAT dla OSS. Rozbudowaliśmy funkcjonalność testów integralności o sprawdzanie stawek VAT dla OSS.

2. Allegro – karta kontrahenta. Zablokowaliśmy wysyłanie do e-Sklepu karty kontrahenta, który pochodzi z allegro.pl.

 

Współpraca z wszystko.pl

Nowości wszystko.pl

1. Import zamówień z wszystko.pl Umożliwiliśmy import zamówień z platformy wszystko.pl.

Uwaga
W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard import zamówień będzie dostępny w późniejszym terminie. Dostępność importu zamówień zostanie udostępniona poprzez aktualizację.

Konfiguracja parametrów dla wszystko.pl:

W celu przeprowadzenia poprawnej komunikacji pomiędzy wszystko.pl, a Comarch ERP Optima, w pierwszej kolejności należy przejść do System/Konfiguracja firmy/e-Handel/wszystko.pl:

Zakładka  [Ogólne]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Ogólne]

 • Definicja RO – schemat numeracji dla zamówień tworzonych przy synchronizacji z platformą wszystko.pl
 • Seria – seria wykorzystywana w definicji schematu numeracji dla RO wskazanej powyżej
 • Koszt przesyłki (pole wymagane) – należy przypisać pozycję usługową z cennika, która będzie odpowiednikiem kosztu przesyłki z wszystko.pl. Nazwa i koszt usługi będą przesyłane ze sklepu wraz zamówieniem. Dla wskazanego z cennika kosztu przesyłki nie ma możliwości usunięcia, czy też oznaczenia jako karta nieaktywna
 • Cena domyślna – wskazana cena będzie domyślnie stosowana przy tworzeniu ofert.
 • Magazyny – lista magazynów, z których mają być wysyłane ilości na wszystko.pl; brak wskazanego magazynu oznacza, że ilość będzie wysyłana zbiorczo ze wszystkich magazynów.

 

Zakładka  [Dodatkowe]

Formularz wszystko.pl – zakładka [Dodatkowe]

 • Formy płatności – umożliwia zmapowanie form płatności wg pobranych definicji z platformy wszystko.pl.

W przypadku braku mapowania domyślną formą dla płatności na RO będzie:

  • dla zamówień opłaconych – przelew
  • dla zamówień za pobraniem – gotówka
 • Zakładaj kartoteki kontrahentów – dla importowanych zamówień zostaną utworzone karty kontrahentów
 • Mapuj kontrahentów – parametr pozwala na kontrolowanie podczas importu kontrahentów istnienia takich samych kart kontrahentów na podstawie NIP i e-mail kontrahenta z zakładki Ogólne. Przy synchronizacji osób fizycznych mapowanie będzie odbywało się po adresie mailowym. Natomiast przy synchronizacji kontrahentów będących podmiotami gospodarczymi w pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy w bazie Comarch ERP Optima znajduje się kontrahent o danym numerze NIP i e-mail i z tym kontrahentem tworzone jest powiązanie. Jeśli nie zostanie znaleziony taki kontrahent to sprawdzana jest zgodność po NIP. Jeśli w bazie nie zostanie znaleziony również taki kontrahent to zostanie założona nowa karta kontrahenta.

 

Realizacja zamówień z platformy wszystko.pl:

Uwaga
Funkcjonalność dostępna tylko przy współpracy z modułem Handel, Handel Plus.

Do Comarch ERP Optima importowane są jedynie zamówienia o statusie: Nowe.

Pobieranie zamówień z platformy wszystko.pl odbywa się poprzez synchronizację ręczną. Polega ona na wywołaniu opcji  z menu Handel > e-Handel:

Synchronizacja z wszystko.pl

Jeżeli został zaznaczony parametr: Pobierz zamówienia to synchronizacja przebiega według następującej kolejności:

 • Import zamówień
 • Przesyłanie ilości oraz cen do ofert
 • Aktualizowanie statusów zamówień na platformie wszystko.pl, w tym aktualizacja listów przewozowych

 

Rezerwacja odbiorcy powoduje rezerwacje towaru na magazynie. Do wszystko.pl zostają wysyłane ilości pomniejszone o rezerwacje – ilość dostępna z kolumny Handel/Zasoby.

Obsługa zamówień:

Zamówienia zarejestrowane na platformie wszystko.pl zostaną przekazane do Comarch ERP Optima na listę dokumentów RO. Zamówienia otrzymują kolejny numer, zgodnie z ustawieniami numeratora dla dokumentów RO.

Numer zamówienia wygenerowany z wszystko.pl przenoszony jest do pola Nr zamówienia na dokumencie RO.

Data zamówienia wysyłana z wszystko.pl  jest zgodna z datą zatwierdzenia zamówienia przez użytkownika, Termin rezerwacji jest ustawiany zgodnie z ilością dni wpisaną w Konfiguracji firmy/ Handel/ Parametry (termin liczony jest od daty wystawienia). Jeżeli w konfiguracji nie ustawiono ilości dni, jako termin rezerwacji ustawiana jest data bieżąca.

Źródło zamówienia

Zamówienia pochodzące z wszystko.pl są odpowiednio oznaczone na liście Rezerwacji Odbiorcy. Dane o pochodzeniu zamówienia są widoczne w kolumnie Źródło zamówienia (domyślnie ukryta).

Kolumna w zależności od pochodzenia dokumentu informuje, czy dokument został utworzony w programie czy zsynchronizowany z wszystko.pl.

Dane kontrahenta:

Dane kontrahenta importowane są na podstawie danych zapisanych przez użytkownika wszystko.pl w danych kontaktowych.

Jeżeli w konfiguracji Firma/e-Handel/wszystko.pl na zakładce dodatkowe został zaznaczony parametr zakładaj kartoteki kontrahentów, wówczas dla importowanego RO zostanie utworzona karta kontrahenta. W przypadku braku zaznaczonego parametru, dane kontrahenta przenoszone są na dokument RO, ale nie jest tworzona karta kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima ( RO jest wystawione na kontrahenta !NIEOKREŚLONEGO!)

Jeśli w konfiguracji wszystko.pl zaznaczono parametr Mapuj kontrahentów, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail i numerze NIP (Dane z zakładki ogólne na karcie kontrahenta).

Forma płatności

Forma płatności jest importowana z wszystko.pl i ustawiana zgodnie z konfiguracją płatności zdefiniowaną w sekcji Formy płatności na zakładce Dodatkowe (Konfiguracja/ Firma/ e-Handel/wszystko.pl). W przypadku, gdy w konfiguracji nie zostaną powiązane formy płatności dla importowanego zamówienia, domyślną formą płatności będzie:

 • dla zamówień opłaconych – przelew
 • dla zamówień za pobraniem – gotówka

 

Elementy zamówienia

Na zamówienia przekazywane są towary przesłane z zamówienia złożonego na portalu wszystko.pl wraz z cenami. Podatek VAT dla Rezerwacji Odbiorcy dla zamówień z wszystko.pl domyślnie importowany jest  algorytmem brutto.

Dodatkowo na zamówienia są przenoszone również koszty transportu związane z dostarczeniem towaru do klienta.

Pozycja z kosztem przesyłki zostanie dodana na dokumencie jako ostatnia.

Zakładka wszystko.pl

Na dokumentach RO wczytanych z platformy wszystko.pl wyświetlana jest dodatkowa zakładka [wszystko.pl]. Na zakładkę przenoszone są dodatkowe informacje dotyczące zamówienia.

Rezerwacja odbiorcy zakładka [wszystko.pl]

Informacje ogólne: 

 • Do zamówienia wystawić – Paragon lub Faktura, w zależności od wyboru Klienta podczas składania zamówienia na platformie wszystko.pl
 • Numer zamówienia – numer zamówienia nadany we wszystko.pl
 • Forma płatności – w polu przenosi się forma płatności wybrana przez Klienta podczas składania zamówienia. Pole nie jest możliwe do edycji.
 • Status płatności – status płatności zamówienia: Nieopłacone/ Opłacone/ Rozpoczęto
 • Uwagi Klienta – w pole przenoszone są dodatkowe uwagi klienta.

 

Dostawa:

 • Sposób dostawy – rodzaj dostawy
 • Nazwa sposobu dostawy – nazwa sposobu dostawy wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia. Jeśli Użytkownik zmieni sposób dostawy na zamówieniu w programie, pole jest czyszczone.
 • Status zamówienia – w polu można ustawić status dostawy dla zamówienia. Na dokumencie RO można edytować status zamówienia ręcznie lub poziomu operacji seryjnych – natomiast bez możliwości wyboru Nowe i Anulowane.
 • Nazwa– imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • Dane adresowe– Ulica, nr budynku/lokalu, miasto oraz kod pocztowy (dane do punktu odbioru) Jeśli podczas składania zamówienia we wszystko.pl Klient wybierze sposób dostawy – Paczkomaty InPost, na zamówienie w programie Comarch ERP Optima przenoszone są dane paczkomatu wybranego przez Klienta (kod paczkomatu, ulica, nr ulicy, miejscowość, kod pocztowy). Operator ma możliwość uzupełnienia również Kodu paczki na takim zamówieniu w programie.

 

Na liście dokumentów RO pod opcją Wybór kolumn dostępne są dodatkowe kolumny: Status płatności i Status dostawy.

Na zamówieniach, zarówno zapisanych do bufora jak i zatwierdzonych, istnieje możliwość ustawienia statusu płatności oraz dostawy. Funkcja jest również dostępna z poziomu operacji seryjnych na liście dokumentów RO. Po ustawieniu statusu w programie, informacja o zmianie jest wysyłana do Klienta wszystko.pl w formie powiadomienia mailowego.

Seryjna zmiana parametrów płatności i dostawy

Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia polega na wygenerowaniu do zamówienia dokumentów handlowych lub magazynowych. Po całkowitej realizacji zamówienia, przy synchronizacji do wszystko.pl zostanie wysłana informacja o tym, że zamówienie zostało zrealizowane, a status zamówienia zmieni się na „Zrealizowane”.

Na liście Rezerwacji Odbiorcy w menu rozwijalnym dostępnym w  Operacjach Seryjnych istnieje opcja przekształcenia dokumentów RO. Dostępne są opcje:

 • Zgodnie z zamówieniem – przekształcenie zgodnie z ustawieniami zawartymi na RO na zakładce wszystko.pl
 • Do Faktury sprzedaży
 • Do Paragonu
 • Do Wydania Zewnętrznego

Seryjne przekształcenie zamówienia

Na Rezerwacji Odbiorcy, a także na Paragonie, Fakturze Sprzedaży i Wydaniu Zewnętrznym generowanych do zamówienia, na zakładce Kontrahent można uzupełnić numer listu przewozowego oraz informację o nazwie przewoźnika (pole Kurier). Podczas synchronizacji dane zostają przekazane do wszystko.pl.

Anulowanie zamówienia:

Jeżeli istnieje potrzeba anulowania zamówienia Klienta, możliwe jest to poprzez anulowanie dokumentu RO w Comarch ERP Optima. Należy zatwierdzić dokument i dopiero po zatwierdzeniu wykonać funkcję Anulowanie dokumentu dostępną w menu kontekstowym na liście RO. Usunięcie dokumentu RO będącego w buforze zaimportowanego z wszystko.pl jest blokowane przez program. Po anulowaniu zamówienia we wszystko.pl, przy synchronizacji danych status zamówienia zmieni się na Anulowane.

Czy ten artykuł był pomocny?