Księgowość

image_print

Księgowość

Nowości

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: VAT-UE(5), VAT‑UEK(5) na nowych formularzach wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Formularz VAT-UE(5) obowiązuje za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 5 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

Naliczenie deklaracji VAT-UEK(5) jest możliwe za okres od stycznia 2020 roku. Jeżeli dla miesięcy od stycznia do maja 2020 r. złożona została deklaracja VAT-UE w wersji 4 to po naciśnięciu przycisku  Korekta deklaracji pojawia się komunikat: Czy chcesz złożyć korektę ze względu na procedurę magazynu typu call-off stock na formularzu VAT-UEK(5)? Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 5. Wybór opcji Nie powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 4.

Na formularzu deklaracji VAT-UE(5) dodano sekcję F. KOREKTA INFORMACJI O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Podczas dodawania pozycji w tej sekcji należy uzupełnić wartości w kolumnach Kod kraju (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz Nr VAT kontrahenta. W przypadku nie uzupełnienia kolumn pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie deklaracji VAT-UE(5): Kod kraju i nr VAT kontrahenta jest obowiązkowy. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę Nr VAT kontrahenta zastąpionego to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

Wszystkie pozycje deklaracji VAT-UE(5) drukowane są na jednym formularzu.

Na formularzu deklaracji VAT‑UEK(5) dodano sekcję F. INFORMACJA O PRZEMIESZCZENIACH TOWARÓW W PROCEDURZE MAGAZYNU TYPU CALL-OFF STOCK NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNE NIŻ TERYTORIUM KRAJU. Sekcja jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Na formularz dodawana jest para pozycji. Należy uzupełnić wartości w kolumnach Kod kraju (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz Nr VAT kontrahenta dla przynajmniej jednej pozycji z pary pozycji. Istnieje możliwość pozostawienia w sekcji F. jednej pustej pozycji w danej parze pozycji. Jeżeli obie pozycje z pary są puste to podczas próby zapisania deklaracji VAT-UEK(5) pojawia się komunikat: Nie można zapisać deklaracji. W sekcji F występuje para nieuzupełnionych pozycji. Należy je uzupełnić lub usunąć. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę Nr VAT kontrahenta zastąpionego to po zaznaczeniu opcji w kolumnie Powrotne przemieszczenie wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

2. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID, w uldze na złe długi mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności. W związku z tym na formularzu ulgi na złe długi w podatku dochodowym dodano domyślnie odznaczony parametr w tym przeterminowane 30 dni.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Po zaznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni do korekty kwalifikowane są wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności. Jeżeli użytkownik w danym miesiącu/kwartale skoryguje wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności to po odznaczeniu parametru w tym przeterminowane 30 dni w kolejnym miesiącu/kwartale, skorygowane wcześniej dokumenty będą widoczne na formularzu ulgi na złe długi.

3. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji: VAT-UE(5), VAT‑UEK(5) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki, odbioru UPO oraz eksportu do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

4. Biuro Rachunkowe. Wydruk uproszczony dla VAT-UE i VAT-UEK. W przypadku próby wykonania z poziomu Biura Rachunkowego wydruku uproszczonego dla deklaracji VAT-UE(5), która została przeliczona na formularzu obowiązującym za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku, pojawi się stosowny komunikat: Deklaracja nie została utworzona. Błąd tworzenia wydruku (Seryjny wydruk wybranego zestawienia dostępny jest tylko do wersji formularza VAT-UE(4)).

5. Biuro Rachunkowe. Walidacja pliku JPK_V7. Podczas wysyłki pliku JPK_V7 z Biura Rachunkowego umożliwiono jego weryfikację.

6. Biuro Rachunkowe. Eksport do Comarch ERP Pulpit Menadżera. Z poziomu Biura Rachunkowego umożliwiono eksport pliku JPK_V7 wraz z częścią deklaracyjną do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

7. Biuro Rachunkowe. Raporty.  Z poziomu zakładki Raporty dodano nowy raport Zadania do wykonania. Raport stanowi przekrój zadań operatora we wszystkich bazach. Po wywołaniu raportu pojawia się okno z parametrami raportu. Domyślnie w tym oknie podpowiada się bieżący miesiąc i rok z możliwością zmiany. Raport zawiera informacje o zadaniach za cały miesiąc.

Dane wyświetlane na raporcie uzależnione są od uprawnień operatora. Operator wykonujący raport, który na swojej karcie nie ma zaznaczonego na zakładce Parametry cd parametru Dostęp do list zadań innych operatorów w wynikach raportu widzi tylko zadania, które są przypisane do niego. Operator z zaznaczonym parametrem Dostęp do list zadań innych operatorów w wynikach widzi zadania wszystkich operatorów we wszystkich bazach do jakich ma dostęp (nie będzie widział w raporcie baz do jakich ma blokadę).

Raport zawiera następujące kolumny:

  • Baza danych – z informacją o tym w jakiej bazie danych jest zadanie
  • Zadanie – z treścią zadania głównego
  • Zadanie podrzędne – z treścią zadania podrzędnego, dla zadania głównego pole będzie puste
  • Operator – z kodem operatora, do którego jest przypisane zadanie
  • Termin- data z pola z datą na zadaniu (data ma się przenosić do tej kolumny niezależnie od Pokaż termin na liście)
  • Wykonane -TAK dla zadań oznaczonych jako wykonane, NIE dla niewykonanych

Zmiany

1. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Na formularzu wydruku Ulga na złe długi – lista dokumentów, dostępnego z poziomu formularza zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), dodano informację o wspólniku, którego dotyczy ta lista.

2. Księgowość. Ulga na złe długi w podatku dochodowym. Na formularzach komunikatów pojawiających się podczas przeliczania zaliczki na PIT-36(18), PIT-36L(7), CIT-8(23): Czy chcesz naliczyć korektę na podatek dochodowy? oraz Czy chcesz zaktualizować korektę na podatek dochodowy? zaznaczenie opcji Zapamiętaj odpowiedź i nie pokazuj więcej powoduje, że przy przeliczeniu kolejnej zaliczki na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 komunikat nie pojawi się dla danego operatora.

3. Rejestry VAT i kody JPK_V7. Podczas generowania z poziomu rejestru VAT zakupu dokumentów wewnętrznych dla transakcji innych niż krajowe (szczególnie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import, odwrotne obciążenie), na dokumentach wewnętrznych nie jest dodawany typ dokumentu JPK_V7 – WEW.

4. Rejestry VAT i kody JPK_V7. Na formularzu zapisu korekcyjnego, wygenerowanego do zawiadomienia VAT-ZD w rejestrze VAT zakupu/sprzedaży, nie jest automatycznie dodawany typ dokumentu WEW.

5. Rejestry VAT. Ergonomia. Przyspieszono wyświetlanie listy dokumentów na zakładce [Do VAT/JPK_V7].

6. Biuro Rachunkowe. Statusy deklaracji i pliku JPK_V7. W przypadku, gdy wygenerowany został plik JPK_V7 zawierający część deklaracyjna i ewidencyjną po wysyłce tego pliku w kolumnach Deklaracja VAT-7 oraz Pliki JPK_VAT/JPK_V7 pojawią się stosowne statusy informujące czy dana część pliku została wysłana. W przypadku gdy plik JPK_V7 będzie zawierał tylko część ewidencyjną to status dotyczący wysyłki pojawi się tylko w kolumnie Pliki JPK_VAT/JPK_V7.

Poprawiono

1. Księgowość kontowa. Plan kont. Poprawiono filtrowanie kont przy rozwiniętym planie kont.

2. Księgowość kontowa. Plan kont. Po dokonaniu aktualizacji planu kont z poprzednim okresem na kontach księgowych dodanych w wyniku aktualizacji w polu Wprowadził oraz Zmodyfikował widnieje imię i nazwisko operatora, który dokonał aktualizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?