Księgowość

image_print

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2020 wraz z ich wydrukami oraz eksportem do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera:

 • PIT-28(23) z załącznikami: PIT-28/B(17), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/WZR(1),
 • PIT-36(28) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/O(25), PIT/D(29), PIT/2K(8), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1).
 • PIT-36L(17) z załącznikami: PIT/B(18), PIT/ZG(7), PIT/Z(9), PIT/BR(4), PIT/O(25), PIT/IP(2), PIT/PM(1), PIT/MIT(2), PIT/WZ(1).

 

Podczas dodawania deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), PIT‑36L(17) domyślnie ustawiany jest rok 2020. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2019 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2020.

W poz. Numer IBAN (odpowiednio poz. 193.1 na PIT-28(23), poz. 500.1 na PIT-36(28), poz. 182.1 na PIT‑36L(17)) następuje sprawdzenie, czy numer rachunku rozpoczyna się od kodu kraju.

Na formularzu załącznika PIT/B(18) dodano poz. 34 Nieodliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pole jest możliwe do ręcznego uzupełnienia. Kwota jest ograniczana do wysokości kwoty w poz. 31 Koszty na załączniku PIT/B(18).

Na formularzu załącznika PIT/O(25) umożliwiono wprowadzenie 7 obdarowanych.

Załącznik PIT/WZ(1)

Z poziomu formularza deklaracji PIT-36(28) oraz PIT-36L(17) wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/WZ(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. W przypadku deklaracji PIT-36(28) istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZ(1) dla podatnika oraz jednego załącznika PIT/WZ(1) dla małżonka. W przypadku deklaracji PIT-37(17) istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZ(1) dla podatnika.

Na załączniku PIT/WZ(1) uwzględniane są następujące dokumenty i ich korekty:

 • Faktury sprzedaży,
 • Paragony,
 • Faktury zakupu,
 • Przyjęcia kaucji,
 • Wydania kaucji
 • Rejestr VAT zakupu,
 • Rejestr VAT sprzedaży,
 • Ewidencja dodatkowa przychodów,
 • Ewidencja dodatkowa kosztów.

 

Na załącznik PIT/WZ(1) automatycznie kwalifikowane są dokumenty:

 • wystawione na kontrahenta będącego podmiotem gospodarczym. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brane jest ustawienie na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów informacja pobierana jest z formularzy poszczególnych dokumentów,
 • z datą wystawienia po 31 grudnia 2017 r. oraz maksymalnie dwa lata wstecz od roku, za który robi się korektę,
 • z terminem płatności po 31 grudnia 2019 r.,
 • obejmujące transakcje o statusie Krajowy lub Krajowy – podatnikiem jest nabywca. W przypadku Ewidencji dodatkowej pod uwagę brany jest status uzupełniony na karcie kontrahenta. W przypadku pozostałych dokumentów status pobierany jest z formularzy poszczególnych dokumentów.
 • dla których od terminu płatności zobowiązania/wierzytelności minęło 90 dni licząc od pierwszego dnia następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu. W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to przy kwalifikowaniu dokumentu do korekty w podatku dochodowym brany jest pod uwagę pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu wolnym.

 

Uwaga
W przypadku podatników w trudnej sytuacji związanej ze skutkami COVID-19 w 2020 r. mogą zostać uwzględnione wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • na karcie kontrahenta wybranego na dokumencie nie zaznaczono parametru Kontrahent powiązany,
 • w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel kwalifikowane są dokumenty zatwierdzone,
 • do sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności kwalifikowane są niezapłacone wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT/36/ PIT-36L oraz dokumenty nieskorygowane na zaliczkach,
 • do sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności kwalifikowane są wierzytelności i zobowiązania skorygowane na zaliczkach na PIT-36/PIT-36L jako niezapłacone, a następnie zapłacone i wykazane na zaliczkach w tym samym roku jako korekta powrotna.

Załącznik PIT/WZ (wersja 1)

Na formularzu załącznika PIT/WZ(1) dostępne jest pole Na dzień, w którym należy określić dzień złożenia zeznania. Domyślnie ustawiana jest data bieżąca. Na załączniku w sekcji Niezapłacone zobowiązania i Niezapłacone wierzytelności automatycznie wykazywane są dokumenty, które pozostają nierozliczone na dzień wskazany w polu Na dzień. W sekcji Zapłacone zobowiązania i Zapłacone wierzytelności z opcją W trakcie roku automatycznie uwzględniane są dokumenty, które zostały zapłacone do końca roku kalendarzowego, za który składane jest zeznanie. Data w polu Na dzień podlega edycji. Po zmianie daty, załącznik należy przeliczyć za pomocą przycisku . Dokument nieskorygowany na zaliczce na PIT-36/ PIT-36L zostanie uwzględniony na załączniku PIT-WZ(1) jeżeli na ten dzień pozostaje nierozliczony.

Po zaznaczeniu parametru Uwzględniać wierzytelności przeterminowane 30 dni na załącznik PIT/WZ(1) kwalifikowane są wierzytelności dla których minęło 30 dni od terminu płatności oraz wszystkie pozostałe, dla których minęło 90 dni od terminu płatności.

Lista dokumentów zawiera następujące kolumny:

 • Numer dokumentu – numer dokumentu źródłowego. W przypadku Ewidencji dodatkowej, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji widnieje Numer obcy, a jeżeli go nie uzupełniono to Numer dokumentu.
 • Kod Kontrahenta – kod kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • Kontrahent – nazwa kontrahenta wybranego na dokumencie źródłowym.
 • NIP – wyświetlany jest NIP uzupełniony na dokumencie źródłowym.
 • Data wystawienia – data wystawienia z dokumentu źródłowego.
 • Termin płatności – termin płatności z płatności do dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument posiada kilka płatności to każda z nich będzie wykazana osobno ze swoim terminem płatności.
 • Kwota – w przypadku dokumentów wystawionych w module Handel, Rejestru VAT sprzedaży oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Tak i Warunkowo przy wyliczaniu kwoty brana jest pod uwagę kwota netto dokumentu. W przypadku Ewidencji dodatkowej oraz Rejestru VAT zakupu z odliczeniami na Nie przy wyliczaniu kwoty do korekty brana jest pod uwagę kwota brutto dokumentu. Kwoty te są przemnażane przez udział wspólnika na dzień księgowania dokumentu lub w przypadku dokumentu niezaksięgowanego na dzień wystawienia dokumentu. Kolumna przyjmuje zawsze wartości dodatnie. Każdy wykazany dokument podlega edycji w kolumnie Kwota do wysokości kwoty płatności.
 • Data zapłaty – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności.
 • Uregulowane – kolumna dla zapłaconych zobowiązań/ wierzytelności. Przyjmuje wartości: W trakcie roku lub Po roku podatkowym. W przypadku dokumentów automatycznie uwzględnionych na załączniku PIT/WZ(1) ustawiana jest opcja: W trakcie roku.

 

Dokumenty wyświetlane są na liście w danej sekcji chronologicznie według terminu płatności, a w przypadku dokumentów z tym samym terminem płatności – chronologicznie według daty wystawienia. Dokument posiadający więcej niż jedną płatność jest widoczny na liście tyle razy, ile ma płatności.

Wierzytelności obejmują: Rejestr VAT sprzedaży, Ewidencję dodatkową przychodów, Faktury sprzedaży, Paragony, Wydania kaucji. Zobowiązania obejmują: Rejestr VAT zakupu, Ewidencję dodatkową kosztów, Faktury zakupu, Przyjęcia kaucji.

Niezapłacone zobowiązania i niezapłacone wierzytelności widnieją na formularzu załącznika w kolorze czarnym. Zapłacone zobowiązania i zapłacone wierzytelności (korekta powrotna) widnieją w kolorze zielonym.

Uwaga
Faktury korygujące niezapłacone należy przed dodaniem załącznika PIT/WZ skompensować z dokumentami pierwotnymi, do których zostały wystawione.

Istnieje możliwość dodania pozycji na załącznik PIT/WZ(1) ręcznie przez użytkownika. Po rozwinięciu dodatkowego menu  (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZ(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

W polu Niezapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę.

W polu Zapłacone wierzytelności widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem PIT/WZ(1).

W polu Niezapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zwiększających podstawę opodatkowania/ zmniejszających stratę.

W polu Zapłacone zobowiązania widnieje suma kwot dokumentów zmniejszających podstawę opodatkowania/ zwiększających stratę, wyliczona na podstawie dokumentów z opcją Po roku podatkowym. Dokumenty z opcją W trakcie roku podatkowego nie podlegają sumowaniu zgodnie z wzorem PIT/WZ(1).

Pod listą dokumentów zakwalifikowanych do korekty dostępny jest link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz link do Krajowego Rejestru Sądowego.

Na formularzu załącznika PIT/WZ(1) dostępny jest przycisk  Sprawdź kontrahenta w bazie danych GUS, pozwalający na weryfikację, czy dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Usługa jest dostępna tylko dla Klientów, którzy posiadają oprogramowanie na gwarancji.

Podgląd dokumentu źródłowego jest możliwy po naciśnięciu przycisku . Jeżeli dokument pochodzi z modułu Handel i nie został przeniesiony do rejestru VAT to podgląd odwołuje do dokumentu handlowego. W przypadku gdy faktura jest przeniesiona do rejestru VAT to podgląd będzie już pokazywał dokument z rejestru VAT. Dla pozycji dodanych ręcznie pojawia się komunikat: Dokument nie jest powiązany z zapisem źródłowym.

Usunięcie niezapłaconego zobowiązania/ należności jest możliwe po naciśnięciu przycisku  Usuń. Jeżeli na liście dokumentów zakwalifikowanych do korekty dla danego kontrahenta widnieje więcej niż jeden niezapłacony dokument to podczas próby usunięcia takiego dokumentu pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć pozostałe niezapłacone wierzytelności i zobowiązania związane z tym kontrahentem, NIP [NIP]? Zaakceptowanie komunikatu powoduje usunięcie wszystkich niezapłaconych dokumentów danego kontrahenta. Wybór opcji Nie powoduje usunięcie wskazanego dokumentu.

Usunięty dokument trafia na listę Usunięte z korekty (w przypadku małżonka będącego współwłaścicielem na listę Usunięte z korekty małżonka). Lista jest zapamiętywana dla danego wspólnika. Lista ta zawiera dokumenty usunięte z poziomu zaliczki na PIT-36/ PIT-36L oraz usunięte z poziomu deklaracji rocznej PIT‑36/ PIT-36L. Użytkownik ma możliwość przywrócenia dokumentu z listy usuniętych z korekty z poziomu formularza deklaracji PIT-36/ PIT-36L, wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F7>) lub w przypadku PIT/WZ(1) dla małżonka wybierając w pasku menu przycisk  Usunięte z korekty małżonka (również skrót klawiszowy <Shitf>+<F8>).

Po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu przycisku  pojawia się komunikat: Aby dokument(y) został(y) uwzględnione w uldze na złe długi należy dodać załącznik PIT/WZ lub, jeśli już został dodany, przeliczyć deklarację PIT36/PIT36L.

Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(1) przenoszone są na formularz PIT-36(28) w przypadku zaznaczenia w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji indywidulanie lub dla osób samotnie wych. dzieci oraz podatnik osiąga przychody tylko z działalności gospodarczej i/lub najmu. W innych przypadkach (np. rozliczenie z małżonkiem) podczas zapisywania załącznika PIT/WZ(1) pojawia się komunikat: Podatnik wykazuje dochody z różnych źródeł przychodów lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem. W takim przypadku dokumenty ujęte w załączniku PIT/WZ oraz wyliczone kwoty należy zweryfikować i uzupełnić samodzielnie w sekcji H.3. deklaracji PIT-36. Zapisać zmiany?
Uwaga

Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (poz. 226 na PIT-36(28) lub poz. 49 na PIT-36L(17)), gdy dochód do opodatkowania jest większy od 0 – uwzględnia kwotę z poz. 13 załącznika PIT/WZ(1). Przy rozliczeniu indywidualnym, gdzie uwzględniane są przychody tylko z działalności gospodarczej i/lub najmu program automatycznie proponuje kwotę uwzględniając niezapłacone wierzytelności według metody FIFO. Jeśli kwota wynikająca z niezapłaconej faktury sprzedaży nie pokrywa w całości dochodu do opodatkowania (tj. poz. 225 z PIT-36 lub poz. 48 z PIT-36L) – zostanie ona domyślnie ujęta w pozycji dotyczącej wartości wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 26i ust. 3 ustawy) (poz. 228 na PIT-36(28) lub poz. 50 na PIT-36L(17)).

W przypadku, gdy wartość w poz. 226 na PIT-36 lub 49 na PIT-36L może w całości pokryć kwotę dochodu do opodatkowania – to użytkownik powinien ręcznie dostosować te kwoty i nie przeliczać powtórnie deklaracji.

Powtórne przeliczenie deklaracji spowoduje przywrócenie pierwotnie proponowanych kwot.

Suma kwot w poz. 226 i poz. 228 na formularzu PIT-36(28) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu PIT/WZ(1).

Przykład
 • 225 Dochód do opodatkowania na formularzu PIT-36(28): 5000.
 • Na formularzu PIT/WZ Faktura sprzedaży 1 z kwotą: 1000, Faktura sprzedaży 2 z kwotą: 3000, Faktura sprzedaży 3 z kwotą: 4000.
 • Do poz. 226 Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania automatycznie przeniesiona zostanie kwota w wysokości 4000 (suma kwot z Faktury sprzedaży 1 i Faktury sprzedaży 2), ponieważ Faktura sprzedaży 3 nie mieści się w całości w poz. 225 Dochód do opodatkowania.

Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty w poz. 226.

Suma kwot w poz. 49 i poz. 50 na formularzu PIT-36L(17) ograniczana jest do wysokości kwoty z pola Niezapłacone wierzytelności na formularzu PIT/WZ(1).

Uwaga
Kwoty z załącznika PIT/WZ(1) nie są przenoszone na załącznik PIT/IP(2). Jeżeli użytkownik chce je wykazać w załączniku PI/IP(2) to powinien uzupełnić je samodzielnie bezpośrednio na formularzu załącznika PIT/IP(2) w sekcji G Zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania (straty) o wartość wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych. Dodatkowo należy zweryfikować kwoty na formularzu PIT-36(28)/ PIT-36L(17).

Zmiana kwoty na formularzu deklaracji PIT-36(28)/ PIT-36L(17) nie powoduje zmian na formularzu załącznika PIT/WZ(1).

Na korektę deklaracji PIT-36(28)/ PIT-36L(17) formularz PIT/WZ(1) kopiowany jest z deklaracji pierwotnej.

Z poziomu formularza PIT-36(28)/ PIT-36L(17) istnieje możliwość wyboru wydruku Deklaracja PIT/WZ (zbiorcza), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje.

Dokumenty w ewidencjach źródłowych – Rejestrze VAT, Ewidencji dodatkowej, module Handel – jeżeli zostały uwzględnione na formularzu PIT/WZ(1) to nie jest możliwe ich usunięcie z ewidencji źródłowych.

Załącznik PIT/WZR(1)

Z poziomu formularza deklaracji PIT-28(23) wprowadzono możliwość dodania załącznika PIT/WZR(1) Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych. Istnieje możliwość dodania jednego załącznika PIT/WZR(1).

Dane na załączniku PIT/WZR(1) użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Po rozwinięciu dodatkowego menu  (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZR(1) za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Kwota niezapłaconych wierzytelności oraz zapłaconych zobowiązań z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz PIT-28(23) do poz. 100 Wartość wierzytelności i zobowiązań zmniejszających przychody, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat. Kwota niezapłaconych zobowiązań oraz zapłaconych wierzytelności z opcją Po roku podatkowym przenoszona jest na formularz PIT-28(23) do poz. 116 Wartość zobowiązań i wierzytelności zwiększających przychody, o których mowa w art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy.

Uwaga
Użytkownik powinien zweryfikować w sekcji G kwoty w pozycjach dotyczących poszczególnych stawek oraz dokonać ewentualnej korekty w pozycjach dotyczących stawek, w których osiąga przychody.

Z poziomu formularza PIT-28(23) istnieje możliwość wyboru wydruku Deklaracja PIT/WZR (zbiorcza), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje.

Deklaracja PIT-36(28)

Jeżeli w danym roku dodano zarówno zaliczki uproszczone, jak i zaliczki zwykłe to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(28) automatycznie zaznaczana jest poz. zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 58 dla podatnika i poz. 59 dla małżonka). Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Na formularzu deklaracji PIT-36(28) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy oraz poz. zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r ustawy (odpowiednio poz. 54 i 58 dla podatnika oraz poz. 55 i 59 dla małżonka).

Kwota w poz. 257 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(28) liczona jest według wzoru:

 • Dla dochodu <= 85 528 zł: 17% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
 • Dla dochodu > 85 528 zł: 14 539,76 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

 

Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi:

 • 1 360 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 8 000 zł,
 • 1 360 zł – kwota obliczona według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 8 000 zł <= 13 000 zł,
 • 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 13 000 zł <= 85 528 zł,
 • 525,12 zł – kwota obliczona według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
 • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

 

Deklaracja PIT-36L(17)

Jeżeli w danym roku dodano zaliczki uproszczone a następnie zaliczki zwykłe to po przeliczeniu deklaracji PIT-36L(17) automatycznie zaznaczana jest poz. 20 zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r. Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej opcji.

Na formularzu deklaracji PIT-36L(17) nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. 18 wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 44 ust. 3hg ustawy oraz poz. 20 zrezygnował w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 52r.

Podatnicy korzystający w trakcie roku z ulgi z tytułu darowizny przekazanej na określone cele związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 powinni na formularzu PIT/O(25) uzupełnić odpowiednią pozycję z darowiznami.

2. PIT-36(28). Rozliczenie podatnika z małżonkiem będącym współwłaścicielem. Umożliwiono wyliczenie wspólnej deklaracji PIT-36(28) dla właściciela i małżonka będącego współwłaścicielem. W związku z tym na formularzu PIT-36(28) dodano pole Współwłaściciel. Pole to uzupełnianie jest automatycznie po wyborze właściciela na PIT-36(28) jeżeli małżonka wybrano na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem. Istnieje również możliwość wskazania małżonka w polu Współwłaściciel po zaznaczeniu w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania opcji wspólnie z małżonkiem (art. 6 ust. 2) lub dla wdów i wdowców.

Współwłaściciel na formularzu PIT-36(28)

Naciśnięcie przycisku  Podgląd właściciela powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika za odpowiedni okres.

Jeżeli na karcie współwłaściciela zaznaczono parametr Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania na deklaracji PIT to na formularz deklaracji przenoszony jest adres zamieszkania małżonka uzupełniony na dzień 31 grudnia roku, za który liczona jest deklaracja. Jeżeli parametr jest odznaczony to przenoszony jest adres zameldowania uzupełniony na 31 grudnia roku, za który liczona jest deklaracja. Dane podlegają edycji na deklaracji PIT-36(28).

Jeżeli na karcie współwłaściciela zaznaczono parametr NIP zamiast PESEL na deklaracji PIT to na formularz przenoszony jest NIP małżonka, jeśli nie będzie zaznaczony to uzupełniany jest PESEL. Po dodaniu załącznika PIT/B dla małżonka PESEL jest aktualizowany na NIP.

Pod przyciskiem  Informacja o przychodach i kosztach małżonka dostępna jest informacja o przychodach i kosztach małżonka z podziałem na działalność gospodarczą, pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz najem.

Jeżeli na karcie podatnika nie określono urzędu skarbowego to jest on pobierany z karty współwłaściciela.

Przychody i koszty małżonka wyliczane są na podstawie udziałów określonych na formularzu kwot indywidualnych. Pod uwagę brane są wszystkie udziały (zarówno w działalności głównej, jak i w pozostałych). W przypadku zerowych udziałów w działalności głównej jest ona pomijana przy liczeniu przychodów i kosztów małżonka, brane pod uwagę są natomiast pozostałe działalności z udziałem różnym od zera. W przypadku gdy na formularzu kwot indywidualnych współwłaściciela zaznaczono parametr Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to pobierane są przychody i koszty z działalności w strefie i z najmu.

Małżonek może również zostać wprowadzony na listę współwłaścicieli w celach ewidencyjnych, aby w kolejnych latach nie trzeba było ponownie uzupełniać jego danych ręcznie na formularzu deklaracji PIT-36. W takim przypadku nie będzie posiadał udziałów w działalności głównej ani innych działalności, a na formularz PIT-36(28) przeniesione zostaną tylko jego dane adresowe.

Jeżeli małżonek posiada udziały w działalności gospodarczej to po przeliczeniu deklaracji PIT-36(28) automatycznie dodawany jest załącznik PIT/B dla małżonka. Jeżeli na formularzu kwot indywidualnych małżonka uzupełniono odliczenia od dochodu/podatku to kwoty te są przenoszone do załącznika PIT/O do sekcji dotyczącej małżonka.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne współwłaściciela przenoszone są na formularz PIT‑36(28) z formularza kwot indywidualnych i podlegają edycji. Pozostałe kwoty uzupełnione ma formularzu kwot indywidualnych przenoszone są na formularz PIT-36(28) i podlegają edycji.

Kwoty w sekcji L.2. Należne zaliczki – art. 44 ust. 1 ustawy oraz podatek – art. 30g ustawy (sekcja dotyczy małżonka) uzupełniane są automatycznie na podstawie zaliczek obliczonych dla współwłaściciela. W zależności od tego, czy małżonek ma ustawione miesięczne/ kwartalne czy też uproszczone zaliczki wartości zapłaconego podatku przenoszone są do odpowiedniego miesiąca lub kwartału.

Zmiana w poz. 6 Wybór sposobu opodatkowania na opcję Indywidualnie lub dla osób samotnie wych. dzieci usuwa dodane dla małżonka załączniki oraz kwoty wyliczone w sekcji dotyczącej małżonka.

Podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(28) dla podatnika wskazanego na karcie innego wspólnika w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem pojawia się komunikat: Podatnik jest wskazany jako Współwłaściciel na karcie właściciela [Akronim wspólnika]. Czy na pewno chcesz wyliczyć deklarację roczną? Zaakceptowanie komunikatu powoduje wyliczenie deklaracji dla wspólnika wskazanego jako współwłaściciela. Wybór opcji Nie skutkuje brakiem wyliczenia deklaracji PIT-36(28).

3. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. Podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Wysyłka deklaracji do systemu e-Deklaracje będzie udostępniona do 15 lutego.

4. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2021.2.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-36L(17) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany

5. Księgowość kontowa. Dokumenty źródłowe. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry wskazano jako rodzaj księgowości księgowość kontową to na liście dokumentów źródłowych dostępna jest opcja Deklaracje PPK.

6. Ewidencja ryczałtowa. Na liście zapisów Ewidencji ryczałtowej od roku 2021 dodano nowe wydruki: Ewidencja pełna/ Wzór standard 7 stawek oraz Ewidencja narastająco/ Wzór standard 7 stawek. Wydruki te uwzględniają dokumenty w stawce 15% oraz w stawce 12,5%.

7. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-36(28)/PIT-36L(17) oraz PIT-28(23) na nowym formularzu obowiązującym za rok 2020, wraz z możliwością podglądu, zatwierdzania, wydruku, oraz eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

8. Biuro Rachunkowe. PIT-36(28). Rozliczenie podatnika z małżonkiem będącym współwłaścicielem. W przypadku, gdy z poziomu Comarch ERP Optima na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem wybrano małżonka jako współwłaściciela to przeliczając roczną deklarację PIT-36(28) z poziomu Comarch ERP Biuro Rachunkowe zostanie utworzona jedna, wspólna deklaracja dla właściciela rozliczającego się wspólnie z małżonkiem będącym współwłaścicielem.

Jeśli istnieje potrzeba naliczenia deklaracji indywidualnie dla małżonka to można to zrobić z poziomu Comarch ERP Optima wybierając go jako podatnika.  Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe deklaracja zawsze liczona jest wspólna.

Jeśli w bazie dla małżonka będącego współwłaścicielem (na karcie właściciela na zakładce [Nr.ident./podatki] w polu Rozliczenie roczne z małżonkiem wybrano małżonka jako współwłaściciela) została przeliczona deklaracja, gdzie małżonek jest wskazany jako podatnik to przeliczając w Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe deklaracje PIT-36(28) w panelu wyników pojawi się komunikat:

W bazie „Nazwa bazy” właściciel [nazwa właściciela] ma już policzoną deklarację PIT-36. Deklaracja nie zostanie przeliczona.

Wykonując podgląd deklaracji PIT-36 z poziomu zakładki Podgląd/ Deklaracje PIT/CIT /PIT-36, gdy w polu Wybór wspólnika zostanie wskazany właściciel otworzy się podgląd deklaracji dla której został wybrany jako Podatnik. W przypadku, gdy w polu Wybór wspólnika zostanie wskazany współwłaściciel i jest dla niego wyliczona samodzielna deklaracja oraz jest on również uwzględniony we wspólnym rozliczeniu z właścicielem to w podglądzie deklaracji pojawi się deklaracja, dla której małżonek został wskazany jako podatnik.

9. Biuro Rachunkowe. Raporty. W raportach Dokument wprowadzone/zmodyfikowane oraz Wprowadzone dokumenty dodano informacje o deklaracji CUK.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.

2. Księgowość. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji PIT-28(19), PIT-36(23) oraz PIT-36L(12). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e‑Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

3. Pliki JPK_V7. Licząc JPK_V7 za styczeń lub pierwszy kwartał 2021 r. udostępniono z poziomu wydruków nową gałąź Obliczenie korekty VAT dla zakupów 2020, a w niej Wydruk za rok 2020 Z wydruku mogą skorzystać firmy nie rozliczające VAT prewspółczynnikiem.

4. Rejestry VAT. Kody JPK_V7. Na wydruku Rejestr VAT/ Wydruk pełny – wszystkie stawki, dostępnym na liście dokumentów w rejestrze VAT na zakładce [Rejestr VAT] oraz [Do VAT/JPK_V7] sekcja z kodami JPK_V7 jest widoczna w przypadku, gdy na dokumencie wybrano kod/kody JPK_V7.

Poprawiono

1. Rejestry VAT. Jeżeli w firmie Klienta na fakturze zakupu z co najmniej dwoma pozycjami za usługi księgowe, przeniesionej automatycznie z firmy Biura Rachunkowego, zmieniono kategorię to w specyficznych przypadkach mogła się zwiększyć kwota VAT dokumentu. Działanie poprawiono.

2. Księgowość kontowa. Przywrócono prawidłową kolejność księgowania dokumentów z ewidencji źródłowych z danego dnia w przypadku zaznaczenia w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry opcji Przenoszenie numeru własnego do identyfikatora księgowego.

3. Księgowość kontowa. CIT-8(24). Przywrócono możliwość wysyłki korekty deklaracji CIT-8(24) z załącznikiem CIT-ST(7).

4. Księgowość kontowa. Rozrachunki. Na wydruku Struktura wiekowa poprawiono wyświetlanie dokumentów w przypadku nie uzupełnienia wszystkich przedziałów.

5. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia dokumentów z modułu Handel na dokumenty w rejestrze VAT dodawane były kody JPK_V7 pomimo tego, iż nie uzupełniono ich na fakturze w module Handel w następujących przypadkach:

 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO wybrano domyślną kategorię sprzedaży z zaznaczonym parametrem Detal to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod RO.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Kontrahent powiązany to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod TP.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Rolnik to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod VAT_RR.
 • Jeżeli na karcie kontrahenta NIEOKREŚLONEGO zaznaczono parametr Metoda kasowa to po przeniesieniu dokumentu dodawał się kod VAT_RR.

Działanie poprawiono.

6. Środki trwałe. Ewidencja wyposażenia. Podczas próby podglądu faktury zakupu VAT na karcie wyposażenia na zakładce [Dokumenty] pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.

7. Biuro Rachunkowe. Pliki JPK_V7. Dokonując modyfikacji, z opcji Podgląd/ Deklaracje VAT/JPK_V7, części deklaracyjnej pliku JPK_V7 zmiany te nie przenosiły się do pliku XML. Działanie poprawiono.

8. Biuro Rachunkowe. Raporty. W przypadku, gdy w bazie przeliczona była deklaracja DRA, wykonując z poziomu Biura Rachunkowego dla tej bazy raport Dokumenty wprowadzone/zmodyfikowane w kolumnie Typ dokumentu pojawiała się błędna nazwa deklaracji. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?