Księgowość

image_print

Nowości

1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2022 wraz z ich wydrukami oraz wysyłką do systemu e-Deklaracje:

  • PIT-37(29) z załącznikami: PIT/O(27), PIT/D(30), PIT/2K(9),
  • CIT-8E(3) z załącznikiem CIT/EZ(3).

 

Podczas dodawania deklaracji PIT-37(29), CIT-8E(3) domyślnie ustawiany jest rok 2022. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2021 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, że formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2022/ za okres od 01.01.2022.

Deklaracja PIT-37(29)

Na formularzu deklaracji PIT-37(29) dodano możliwość zaznaczenia rodzaju zwolnienia w sekcji C Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152, 153 i 154 ustawy oraz dodano nowe przychody objęte zwolnieniem. Nie ma możliwości równoczesnego zaznaczenia poz. Ulga dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz poz. Ulga dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy. Po zaznaczeniu ulgi aktywna staje się sekcja do uzupełnienia kwoty przychodów objętych zwolnieniem.

Suma kwot w poz. Przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, Przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich oraz Przychody z zasiłku macierzyńskiego (odpowiednio poz. 36, 38, 40 i 42 dla podatnika oraz poz. 37, 39, 41 i 43 dla małżonka) ograniczana jest do kwoty 85 528,00 zł. Limit przysługuje odrębnie podatnikowi oraz odrębnie małżonkowi.

Jeżeli na formularzu deklaracji PIT-37(29) zaznaczono poz. Ulga dla rodzin 4+ – art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, to podatnik/ małżonek powinien wypełnić załącznik PIT/O i uzupełnić dane co najmniej czworga dzieci.

Kwota w poz. 130 Obliczony podatek – art. 27 ust. 1 ustawy na deklaracji PIT-37(29) liczona jest według wzoru:

  • Dla dochodu <= 120 000 zł: 12% podstawy obliczenia podatku – 3600 zł,
  • Dla dochodu > 120 000 zł: 10 800 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 120 000 zł.

 

2. Księgowość. Deklaracja CIT-8(32). Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(32) wraz z załącznikami do systemu e-Deklaracje.

Zmiany

1. Księgowość. Zaktualizowano listę Organizacji Pożytku Publicznego zgodnie z Wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok.

2. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dodano opcję Podgląd UPO, która umożliwia podejrzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3. Deklaracja CIT-8. Na liście deklaracji CIT-8 dodano wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w tym czarno biały).

4. Deklaracja CIT-8E. Na liście deklaracji CIT-8E dodano kolumnę W kolumnie wyświetlana jest kwota ryczałtu do zapłaty, będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178.

5. Deklaracja CIT-8E. Po wyliczeniu deklaracji CIT-8E tworzona jest w Preliminarzu płatności płatność będąca sumą kwot z poz. 46, poz. 117, poz. 151, poz. 156, poz. 172 i poz. 178 z terminem płatności na koniec trzeciego miesiąca po roku podatkowym (przykładowo, jeżeli okres obrachunkowy kończy się 31.12.2022 to termin płatności przypada 31.03.2023). Na płatność przenoszony jest indywidualny rachunek podatkowy firmy.

Poprawiono

1. Deklaracja CIT-8(32). Poprawiono usuwanie i numerację załączników CIT/PM oraz CIT-D. Skorygowano wyświetlanie nazw kraju na wydrukach. Na załączniku CIT-8/O poprawiono sumy w polach dotyczących sumy odliczeń od dochodu.

Jeśli deklaracja została przeliczona i wydrukowana zalecamy zweryfikowanie ww. załączników i ponowne wykonanie wydruków z poziomu deklaracji CIT-8(32).

2. Deklaracja PIT-28(25). Suma kwot w sekcji E Odliczenia od przychodów ograniczana jest do sumy kwot przychodów ogółem z poz. 62 oraz poz. 73.

3. Korekta podatku dochodowego. Poprawiono uwzględnianie dokumentów, które zostały skorygowane w poprzednich latach.

4. Deklaracja CIT-8E. Umożliwiono dodanie deklaracji CIT-8E w przypadku gdy w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje zaznaczono parametr CIT-8E, a nie zaznaczono żadnego z parametrów: CIT-8, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37.

5. Deklaracja PIT-36 oraz PIT-36L. Umożliwiono dodanie na listę krajów, dostępną w poz. Kraj siedziby banku/oddziału (inny niż Polska), kraju usuniętego wcześniej przez użytkownika.

6. Zaliczki na PIT-36(22). Umożliwiono wyliczenie zaliczki na PIT-36 w przypadku gdy w poprzednim roku na formularzu kwot indywidualnych właściciela na zakładce [Najem] zaznaczono parametr Pobieraj dane z bazy.

7. Księgowość kontowa. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT, a nie zaznaczono parametru Usuwaj predekretację przy usuwaniu księgowania to po zaksięgowaniu z poziomu Rejestru VAT za pomocą predekretacji faktury przeniesionej z modułu Handel, a następnie po jej odksięgowaniu, odznaczeniu parametru Księgowanie faktur VAT poprzez rejestr VAT i próbie zaksięgowania faktury z poziomu modułu Handel pojawiał się komunikat: Nie można zlokalizować wiersza do aktualizacji. Niektóre wartości mogły ulec zmianie od ostatniego odczytu. Działanie poprawiono.

8. Rejestry VAT. VAT-ZD. Umożliwiono wydruk deklaracji VAT-ZD z zerowymi kwotami w sekcji Suma na VAT-ZD.

9. Ewidencja ryczałtowa. Poprawiono odwołanie do zapisu księgowego z poziomu modułu

10. Dokumenty źródłowe. Przywrócono możliwość wskazania magazynu na listach dokumentów dostępnych z poziomu menu Księgowość/ Dokumenty źródłowe, w przypadku logowania do modułów księgowych.

11. Biuro Rachunkowe. Raport – Podatki do zapłaty. W przypadku, gdy w firmie była przeliczona deklaracja ZUS DRA dla właściciela oraz dla pracowników, w raporcie Podatki do zapłaty informacja o deklaracji ZUS DRA dla pracowników była pomijana. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?